Sobota 6. června 2020, svátek má Norbert
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 6. června 2020 Norbert

On-line rozhovor

Daňová poradna

velikost textu:
vydáno 2.10.2001 12:00

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 1. ledna 2003 do 0:00

OTÁZKA: Dobry den. Pracuji za honorař na základě autorského zákona a současně mám příjem z provizí jako pojišťovací agent - pracuji na IČO. Zároveň studuji. Zajímalo by mne, jak je to s odvody pojišťení. Platím si měsíčně zdravotní, podle informací o sociálním poj. jsem si vydedukoval, že ho platit nemusím, pokud můj čistý příjem za rok nepřekročí určitou částku. Letos si vedu účetnictví, zajímalo by mne tedy, jak mám postupovat dál. Avathar
ODPOVĚĎ:
Vámi uváděné příjmy patří mezi příjmy dle § 7 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu (dále jen ZDP), tj.příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti, patříte tedy do kategorie osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ).Co se týká zdravotního pojištění a pojištění na sociální zabezpečení, platí pro Vás ta ustanovení ze zákonných norem upravujících uvedené oblasti, která vymezují povinnosti OSVČ.
Zdravotní pojištění je vymezeno v zákoně č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákoně č.592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Zde je nutno podotknout, že jste-li student mladší 26 let, který se soustavně připravuje na budoucí povolání, je za Vás plátcem zdravotního pojištění i stát, a v tomto případě platí, že od vyměřovacího základu si můžete za každý měsíc, po který je za Vás plátcem pojistného stát odečíst částku 3 250,- Kč.
Do 8 dnů po podání daňového přiznání za zdaňovací období jste povinen příslušné zdravotní pojišťovně podat na předepsaném tiskopise Přehled o příjmech a výdajích a doplatit dlužné pojistné. Podle údajů uvedených v přehledu se bude stanovovat výše záloh.
Problematiku pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále pak zákon č.155/95 Sb. o důchodovém pojištění.
V §10 zákona č.155/95 Sb. o důchodovém pojištění je stanoveno, ze osoba samostatně výdělečně činná je v kalendářním roce účastna pojištění, pokud její příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení dosáhl v kalendářním roce aspoň částky 39 600,- Kč. Ostatní OSVČ se mohou přihlásit k tomuto pojištění dobrovolně, a to vždy na určitý rok. V každém případě jste povinen do jednoho měsíce po podání daňového přiznání za zdaňovací období podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise Přehled o příjmech a výdajích a doplatit dlužné pojistné. Podle údajů uvedených v přehledu se bude stanovovat výše záloh.

Martin Hrstka, NOTIA AUDIT,s.r.o. 27.11.2001 12:01
OTÁZKA: Dobrý den. Jsem OSVC. Ziskala jsem v r. 98 hypotecni uver na stavbu rodinneho domu a po koloudaci zazadala o statni podporu. V roce 99 jsem nasi novu ucetni neupozornila na moznost odecteni uroku z uveru, takze jsem neuplatnila odcitatelnou polozku a v r. 2001 jsem statni podporu konecne ziskala. V tomto roce musim uvest do prijmu vysi statni podpory, ale zajimalo by me zda, v danovem priznani fyzickych osob musim uvest celou castku statni podpory nebo bez r. 99, kdy jsem odcitatelnou polozku neuplatnila a tudiz se mi nesnizil zaklad dane(za rok 1998 a 2000 jsem ji uplatnila v cele vysi uroku z uveru).Za odpoved nebo navod, v ktere casti zakona o prijmech hledat predem dekuji. Petra Peskova
ODPOVĚĎ:
Podle § 15 odst. 10 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu (dále jen ZDP) platí, že se od základu daně odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, úrokům z hypotečního úvěru poskytnutého bankou nebo pobočkou zahraniční banky, sníženým o státní příspěvek poskytnutý podle zvláštních právních předpisů(nařízení vlády č.244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č.276/1996 Sb.), jakož i úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, bankou nebo pobočkou zahraniční banky v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem, a použitým poplatníkem na financování bytových potřeb vymezených v tomto paragrafu a odstavci zákona o daních z příjmu.
V daňovém přiznání za rok 2001 tedy můžete uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně částku úroků z hypotečního úvěru zaplacenou v roce 2001 sníženou o státní příspěvek.

Martin Hrstka, NOTIA AUDIT,s.r.o. 27.11.2001 12:02
OTÁZKA: Otázka pro p.Daniela Horada, Notia Audit s.r.o.. Vážený pane, prosím o upřesnění Vašeho tvrzení, že náš právní řád umí pracovat s termínem "obrat" pouze v účetnictví podvojném. Zákon o DPH termín "obrat" definuje, mohu tedy předpokládat, že Vaše tvrzení se vztahuje výhradně k původně vznesené otázce? Za laskavou odpověď děkuje Luděk Jindra Luděk Jindra
ODPOVĚĎ:
Původní dotaz se týkal povinnosti zápisu do obchodního rejstříku a vedení podvojného účetnictví. V tomto lze tedy trvat na původní odpovědi, neboť zákon o účetnictví v platném znění definuje obrat na základě výnosů. V jednoduchém účetnictví ovšem pracujeme s příjmy, což je z účetního hlediska zcela jiná kategorie.
Pro určení povinnosti registrace za plátce DPH si zákon o DPH v platném znění definuje obrat jinak, zakládá ho na sumě zdanitelných plnění. Pojem zdanitelné plnění není žádným způsobem vázán na účetní soustavu, vztahuje se tedy jak na účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví, tak i na jednotky vedoucí účetnictví podvojné.
Podle našeho názoru ovšem nelze pro stanovení obratu například pro povinnost auditu a další účetní případy vycházet ze zákona o DPH.
K celé problematice lze dodat, že v současné době probíhá v legislativním procesu novela Obchodního zákoníku, ve které lze předpokládat, že se hranice povinnosti zápisu do Obchodního rejstříku stanoví i na úrovni příjmů.

Daniel Horad, NOTIA AUDIT,s.r.o. 27.11.2001 12:24
OTÁZKA: Prosím o upřesnění odpovědi na dotaz Larga z 8.11.2001 ,který se týká povinné registrace FO do podnikového rejstříku a vedení PÚ. Kolem povinné registrace se vedlo mnoho diskusí, nicméně obchodní zákoník stanoví , kdy je FO povinna se registrovat spolu s odkazy na zákon o účetnictví. Celá záležitost nebyla uzavřena s tím, že obrat nelze určit z příjmů a výdajů, přesto bylo mému známému doporučeno FÚ aby se zaregistroval. Tak by mě zajímalo jak to tedy ve skutečnosti je a zda může registrace ještě zrušit. Případně jak je tato oblast řešena v novele zákona o účetnictví s tím, že jsem se doslechl o tom, že je tam upravena hranice obratu i základního jmění pro povinný audit. A zda-li je možné případně tento zákon použít již v současné době, i když vstoupí v platnost 1.1.2002. (od tohoto data by začaly platit případně nové podmínky a registrace by nebyla nutná). Děkuji za odopvěď na můj poněkud zmatený dotaz. Radek
ODPOVĚĎ:
Domníváme se, že prakticky neexistuje povinnost registrace do obchodního rejstříku z titulu obratu pro fyzickou osobu vedoucí jednoduché účetnictví, neboť obrat je vázán na pojem výnosy. Tento pojem jednoduché účetnictví nezná, místo toho pracuje s příjmy, což je kvalitativně zcela odlišná kategorie. Aplikace zákona o DPH a v ní stanoveného výkladu slova obrat se nám nezdá příhodná, neboť obrat zdanitelných plnění je definován pro účely zákona o DPH a nikoli obecně pro obchodní právo (včetně úpravy účetnictví).
Doporučení FÚ k registraci lze brát pouze jako doporučení, jako vyjádření jiného právního názoru, který podle nás ne zcela odpovídá skutečnému stavu. Váš známý jistě může požádat o výmaz z obchodního rejstříku. K tomu ale musíme dodat, že zvolenou nebo povinnou účetní soustavu musí dodržovat celé účetní období, v rámci něj nemůže volně přecházet z jedné soustavy do druhé.
Co se týče novely zákona o účetnictví, v ní pojem obrat nedoznal výrazné změny. Stále se jedná o tzv. čisté výnosy, tedy výnosy snížené o prodejní slevy a daně. S tímto termínem tedy i nadále v jednoduchém účetnictví není možné pracovat. Podle našeho názoru by se situace změnila tehdy, pokud by zákon o účetnictví obrat vázal na výnosy pro účetní jednotky vedoucí podvojné účetnictví, resp. na příjmy pro účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví (v Parlamentu ČR je v současnosti novela Obchodního zákoníku, ve kterém je zatím uveden návrh vázat kritéria povinné registrace i na příjmy). Co se týče základního kapitálu, ten jsou schopny vytvářet pouze obchodní společnosti s výjimkou veřejné obchodní společnosti (s.r.o. a a.s. povinně, k.s. dobrovolně). Na základě výše uvedeného se tedy domníváme, že z tohoto titulu se od 1.1.2002 nic nemění. Ačkoli je efekt novely zákona o účetnictví již objasněn, pouze dodáváme, že zákon v našem právním řádu nemůže mít zpětnou účinnost (tzn. že by účinnost zákona předcházela jeho platnosti).

Daniel Horad, NOTIA AUDIT,s.r.o. 27.11.2001 12:26
OTÁZKA: Dobrý den! Vedu JÚ. Chci vyplatit autorský honorář za tvorbu SW - musím tuto skutečnost někomu ohlásit ( 25 tis. Kč )? Jedná se o tuzemskou fyzickou osobu v trvalém zaměstnaneckém poměru. Musím já zaplatit nějaké daně či odvody nebo vše je na straně příjemnce honoráře? Zaúčtuji si tuto položku jako běžný náklad? Děkuji za odpovědi. Mirek
ODPOVĚĎ:
Povinnost ohlásit výplatu autorského honoráře místně příslušnému správci daně vzniká v případě, že plátce vyplatí poplatníkovi v úhrnu přes 40 tis. Kč za rok (zákon o správě daní a poplatků, §34, odst.5). Pokud by se tak stalo je poplatník povinen ohlásit tuto skutečnost správci daně do 15. února po skončení roku.
Autorské honoráře vyplácené na základě smluv podle autorského zákona nebo zákona o vynálezech patří mezi příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§7, zákona o daních z příjmů). Povinnost zdaněné takového příjmu je tedy na straně příjemce honoráře.
Postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, stanoví, že software, jehož hodnota při ocenění jedné položky je větší či rovna 7 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, je dlouhodobým nehmotným majetkem. Proto se tedy ve Vašem případě nejedná o běžný náklad, ale o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

Jana Janků, NOTIA AUDIT,s.r.o. 30.11.2001 11:00
OTÁZKA: Dobrý den. Prosím o radu jakou daň a v jaké výši budu muset zaplatit. Prodávám spoluvlastnický podíl na nemovitosti a souvisejícím pozemku (konkrétně se jedná o byt 1+1). Podíl je v mém vlastnictví od roku 1998 (právní účinky vkladu vznikly dnem 22.12.1998). Děkuji. e-mail: vladimirnovotny@centrum.cz Novotny Vladimír
ODPOVĚĎ:
Z hlediska daně z příjmu bude příjem z tohoto prodeje (spoluvlastnický podíl na bytu a souvisejícím pozemku) osvobozen od daně podle §4 odst. 1 ZDP, pokud v něm měl prodávající bydliště, a to nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Osvobození od daně nelze uplatnit v případě, že byl byt využíván k podnikatelské činnosti, a to do 2 let od vyřazení (není osvobozeno) nebo je součástí obchodního majetku k datu prodeje.
V případě, že poplatník neměl v tomto bytě trvalé bydliště, nejde o byt uvedený v §4 odst.1 písm. a) a osvobození od daně se řídí dle §4 odst.1 písm.b). Příjem je potom osvobozen, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne 5 let. Pokud takový byt je nebo byl součástí obchodního majetku, nevztahuje se na něj osvobození příjmu z prodeje, a to do 5 let od vyřazení z obchodního majetku.
V případě, že by prodávající byl plátcem DPH a byt není součástí obchodního majetku, nevztahuje se na prodej povinnost odvést DPH na výstup podle §8 písm.d) zákona o dani z přidané hodnoty. Převod bytu v obchodním majetku plátce DPH by byl osvobozen od DPH, pokud by k prodeji došlo do 2 let od kolaudace či nabytí bytu (§30 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty).
Podle §9 zákona o dani dědické, darovací a převodu z nemovitostí podléhá úplatný převod a přechod vlastnictví k nemovitosti dani z převodu z nemovitostí. Poplatníkem daně je prodávající.
V případě, že by prodej bytu byl učiněn v souvislosti s podnikatelskou činností, jejímž předmětem je výstavba nebo prodej staveb a bytů a šlo by o první prodej, bude prodej osvobozen od daně z převodu nemovitostí při splnění podmínek dále uvedených v §20j odst. 7.

Jiří Jindrák, NOTIA AUDIT,s.r.o. 30.11.2001 11:02
OTÁZKA: Co to je spolupracující osoba?Moc by mi pomohla definice. Kde bych o tomto problemu nalezl potřebné informace? Děkuji za odpověď Anonym
ODPOVĚĎ: Spolupracující osoba musí, v souladu s ustanovením §13 zákona o daních z příjmů, splňovat dvě základní podmínky: 1) být manželem/manželkou poplatníka, resp. žít s poplatníkem ve společné domácnosti a 2) aktivně spolupracovat na samostatné výdělečné činnosti poplatníka.
Pojem společná domácnost je definována v §115 občanského zákoníku a znamená trvalé soužití a úhrada nákladů na své potřeby. Zákon nevyžaduje, aby tyto osoby byly v příbuzenském či jiném obdobném vztahu, na druhou stranu musí existovat objektivně zjistitelné okolnosti, které svědčí o trvalosti úmyslu žít ve společné domácnosti.
Účastí na samostatné výdělečné činnosti poplatníka, jehož příjmy a výdaje se rozdělují, je myšleno skutečné aktivní podílnictví na vyvíjené činnosti, jako spolupracující osobu není možné označit takovou osobu, která pouze s poplatníkem sdílí společnou domácnost.
Pro úplnost dodejme, že na spolupracující osobu je možné převést maximálně 50% (v případ manžele/manželky, absolutní hranice je 540 tis. Kč za rok), resp. 30% příjmů a výdajů (v případě ostatních spolupracujících osob, absolutní hranice je 180 tis. Kč za rok). Příjmy a výdaje musí být vždy rozděleny ve stejném poměru (tedy nikoli např. 25% příjmů a 10% výdajů).
Na spolupracující osobu lze tímto způsobem převést i daňovou ztrátu.

Daniel Horad, NOTIA AUDIT,s.r.o. 30.11.2001 11:03
OTÁZKA: Jak je to s placenim zdravotního a sociálního pojištění u pracujících studentů? Je daň na konci roku vracena, nebo ne? Diky Oldan@myself.com Anonym
ODPOVĚĎ: Odpověď je nutné rozdělit do více částí.
Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení má skutečně povahu daně, ovšem formálně je označováno jako pojištění. Nicméně i zde platí režim zálohového placení pojistného s jeho následným vyúčtováním po skončení zdaňovacího období (nejčastěji kalendářního roku). Toto vyúčtování se podává zdravotní pojišťovně (do 8 dnů od podání daňového přiznání), resp. úřadu správy sociálního zabezpečení (do 30. dubna následujícího roku). Na základě tohoto vyúčtování pojištěnec doplácí dlužné pojistné, resp. inkasuje přeplatek. Pro úplnost dodejme, že výše uvedené platí pro osoby samostatně výdělečně činné, pro osoby v pracovněprávním poměru je odvedené pojistné z měsíčního vyměřovacího základu konečné bez ročního zúčtování. Podle zákona 117/1995 Sb.o státní sociální podpoře je student do 26. roku věku nezaopatřeným dítětem a pro účely zdravotního pojištění je plátcem pojistného stát. Pokud student zároveň vyvíjí jinou výdělečnou činnost, odvádí pojistné pouze z částky svého vyměřovacího základu (např. mzda, 35% rozdílu mezi příjmy a výdaji z podnikání apod.), která přesahuje vyměřovací základ stanovený pro poplatníky, za něž je plátcem pojistného stát. V současné době tedy z částky přesahující 3 250 Kč.
U pojistného na sociální zabezpečení se jedná o složitější situaci. V případě, že je student zaměstnán (má pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti), je z jeho mzdy odváděno i pojistné na sociální zabezpečení bez ohledu na to, zda studuje či nikoli. V případě, že je osobou samostatně výdělečně činnou, závisí povinnost platit pojistné na výši jeho ročního příjmu. Pokud v roce 2001 přesáhne 39 600 Kč, je ze zákona účastna důchodového pojištění a je povinna i odvést pojistné. V případě nižšího příjmu je účast dobrovolná.
Vzhledem k tomu, že z otázky nevyplývá, jakou formou student pracuje, dodáváme, že v případě dohody o provedení práce student (ale ani kdokoli jiný, kdo tuto dohodu uzavře) žádné pojistné neodvádí.

Daniel Horad, NOTIA AUDIT,s.r.o. 30.11.2001 11:04
OTÁZKA: Účtujeme v JÚ. Automechanik dovezl havarovaný osobní automobil ze zahraničí za celkové náklady 40 tis. Kč. Auto si ve firmě opravil, vystavil si fakturu na 45 tis. a za 85 tis. jej do l roka odprodal. Předmětem daně je tržba 45 tis. Kč. Je to správné? Marie
ODPOVĚĎ: Z předložené otázky nám bohužel není zcela zřejmé, co znamená, že si automechanik vystavil fakturu na 45 tis. Kč.
Předpokládejme, že automechanik koupil havarovaný vůz za 40 tis. Kč. Provedl na něm určité práce, které zvýšily jeho hodnotu na 85 tis. Kč a za tuto hodnotu jej i prodal (z poznámky „do 1 roku“ vyplývá, že výdaje byly uskutečněny ve stejném roce, jako příjmy). V takovémto případě bude předmětem daně příjem 85 tis. Kč snížený o prokazatelné výdaje k dosažení, zajištění a udržení příjmů, tedy o kupní cenu havarovaného automobilu – 40 tis. Kč, popřípadě o další materiál, který byl spotřebován při opravě automobilu.

Daniel Horad, NOTIA AUDIT,s.r.o. 30.11.2001 11:05
OTÁZKA: Dobry den, jako fyzicka osoba planuji koupi komercniho domu, ktery bych pote rad pronajimal jako administrativni a ochodni prostory. Rocni vynos z pronajmu je 800 000, naklady na udrzbu a provoz 200 000. Jine prijmy bych nemel. Zajimalo by me, jakou dan bych v tomto pripade zhruba zaplatil. Dekuji. Jaroslav
ODPOVĚĎ:
Dle §9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou základem daně příjmy z pronájmu nemovitostí nebo jejich částí, snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Jestliže poplatník neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může je uplatnit ve výši 20 % z těchto příjmů. Ve Vašem případě činí však náklady 25% z příjmů. Je tudíž výhodnější počítat se skutečnými výdaji. Pokud by se jednalo o jediný příjem poplatníka, snížil by se takto zjištěný základ daně 600 000 Kč o částku 38 040 Kč ročně, event. o další nezdanitelné částky základu daně dle §15. Následně by se aplikovala sazba daně dle §16; základ daně čini ve Vašem přípaě 561 900 Kč a vypočtená daň pak 140 244 Kč.

Milada VavrlováNOTIA AUDIT, spol. s r.o. 3.12.2001 18:47
OTÁZKA: Dobrý den! Vedu JÚ. Chci vyplatit autorský honorář za tvorbu SW - musím tuto skutečnost někomu ohlásit ( 25 tis. Kč )? Jedná se o tuzemskou osobu zaměstnanou u tuzemské firmy. Musím já zaplatit nějaké daně či odvody nebo vše je na straně příjemnce honoráře? Zaúčtuji si tuto položku jako běžný náklad? Děkuji za odpovědi. Mirek

Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA: Přeji dobrý den a předem děkuji za odpověď. Otázka: jednoduché účetnictví 1)Po 3 letech je ukončen leasing na vozidle. Zůstatková cena 1000 Kč.Může se na období nejméně 1 roku převést vozidlo na majitele firmy nebo se musí převést do majetku firmy. Kdy může pak dojít k prodeji vozidla, aby se nemusela platit daň ze zisku v případě vyšší prodejní ceny. 2) Kolik hodin může student ( i VŠ) v měsíci odpracovat a jaká může být jeho odměna za tuto práci , který podepsal "Prohlášení...", aby za něj firma nemusela platit odvody. 3) Starobní důchodce (déle než dva roky),na základě uzavřené "Smlouvy o dílo" obdržel mzdu. Odvádí zaměstnavatel nějaké odvody? Je chyba, že provedl a odvedl FÚ srážkovou daň? A dále stačí, když důchodce za daný rok podá "Daňové přiznání typu asi B" a doplatí daň, bez toho, aby neodváděl odvody OSSZ a ZP? Janosova
ODPOVĚĎ: 1) Aby bylo leasingové nájemné uznáno jako daňový náklad poplatníka, musí se při ukončení leasingu zařadit vozidlo do obchodního majetku poplatníka - §24 odst. 4 písm. c) ZDP. Následný prodej vozidla v rámci obchodního majetku poplatníka bude vždy předmětem daně. Základem daně při jeho prodeji bude rozdíl mezi prodejní cenou a účetní zůstatkovou cenou. Pokud dojde k vyřazení vozidla z obchodního majetku do osobního majetku poplatníka, je jeho prodej osvobozen od daně z příjmu až po uplynutí 5-ti let od jejich vyřazení z obchodního majetku - §4 odst. 1 písm. c) ZDP. Do uplynutí 5-ti let je prodej zdaněn podle §10 ZDP. Základem daně je příjem snížený o zůstatkovou cenu vyřazeného majetku. 2) Pokud bude uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, podléhá příjem srážce zdravotního i sociálního pojištění. Základ pro výpočet zdravotního pojištění se u studenta snižuje o částku 3 250,- Kč za měsíc. Bez ohledu na to, zda je poplatník student či nikoliv, může být se zaměstnancem uzavřena i dohoda o provedení práce. Délka trvání práce je však omezena na 100 hodin u jednoho zaměstnavatele za kalendářní rok. Z tohoto příjmu není sráženo zdravotní ani sociální pojištění. Základ daně u všech druhů uzavřených smluv se u studenta navíc snižuje o nezdanitelnou částku základu daně ve výši 11 400,- Kč za rok, tj. o 950,- Kč za měsíc. 3) Na základě uzavřené Smlouvy o dílo nelze obdržet mzdu. Smlouva o dílo je smluvní vztah dvou stran uzavřený na základě obchodního zákoníku, kdežto mzdu zaměstnanec obdrží při uzavření pracovní smlouvy dle zákoníku práce. Pokud se jedná o smluvní vztah, tedy skutečně o Smlouvu o dílo, nesráží odběratel z úhrady žádnou srážkovou daň. Příjemce zdaní svůj příjem v daňovém přiznání typu B. Dle výše jeho příjmu se odvíjí výše i povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Jan Soška, TPA-NOTIA, spol. s r.o. 6.12.2001 13:39
OTÁZKA: Dobrý den, potřebovala bych vyřešit tento problém: Fyzická osoba s trv.bydlištěm v zahr.(SR), pobývající u nás míň jak 183 dnů (registr.pobyt)a podnikající, zapsaná v obch.rejstříku - musí vést podvojné účet. Problém je v tom, že tato FO chce uplatnit náklady paušálem (25 %). V PÚ nelze toto zaúčtovat, v přiznání pro FO to nejde upravit. Pro rok 2000 FÚ určil, že tato osoba není účetní jednotkou a tutíž nevede účetnictví žádné, ale od r.2001 je v zákoně o účetnictví změna, že: účetní jednotkou je i zahraniční osoba. Znamená to, že jako fyz.osoba musí vést podv.účetnictví a tudíž zároveň ztrácí nárok na uplatnění paušálu ? Nebo by to šlo nějak zaúčtovat? Velmi by jste mi odpovědí pomohli - děkuji a zdravím. Alena
ODPOVĚĎ: Uplatnění nákladů paušální částkou možno i v podvojném účetnictví. Náklady jsou stanoveny procentem z výnosů. Paušální uplatnění nákladů se provede v daňovém přiznání.

Jan Soška, TPA-NOTIA spol. s r.o. 6.12.2001 13:48
OTÁZKA: Dobrý den přeji. Prosím o odpověď na tři témata: 1) Mám tři děti. Nejstarší dcera (18), svobodná, bezdětná, studuje střední školu, trvale je bytem hlášená v bytě své babičky, ve stejném městě jako my. Bydlí tam i můj bratr - dceřin strýc, který na ni dohlíží. Sociální úřad dceři vyplácí přídavek na dítě, jiné příjmy nemá. Když platíme babičce nájemné a dcera se stravuje, obléká, atd. u nás,rodičů, můžeme uplatnit nárok na snížení daňového základu? V jaké výši? Pokud uplatnit snížení základu nemůžeme - kdo může? Babička, nebo můj bratr, který s babičkou a mojí dcerou žije ve stejné domácnosti? 2) Pokud ani jedna strana z uvedených nemůže takový nárok uplatnit - kolik si může dcera vydělat peněz, aby i nadále dostávala sociální dávky jak shora uvedeno, a neplatila daň? 3) Druhá dcera (17) je svobodná matka, bydlí ve společné domácnosti spolu s námi. Mimo mateřské a alimentů nemá jiné příjmy. Můžeme uplatnit odpočet daňového základu podle §15/1b) i na tuto dceru? (předtím byla nezaměstnaná, bez příjmů mimo podpory. Když je její dítě ve společné domácnosti spolu s námi, a její matka nemá žádný zdroj příjmů mimo tzv."mateřské", můžeme uplatnit i odpočet na toto její dítě? Nebo ho uplatní ona, jako jeho matka? Kolik si potom může vydělat peněz? Pavel Stráský
ODPOVĚĎ: 1) Nárok na uplatnění nezdanitelné části základu daně u nejstarší dcery nemá žádná z uvedených osob. Vy, jako rodiče, nemáte nárok na uplatnění nezdanitelné částky, protože vyživované dítě s Vámi nežije v jedné domácnosti. To je doloženo i různým trvalým bydlištěm. Dohled strýce nad Vaší dcerou u něj nezakládá nárok na uplatnění této nezdanitelné částky. Dle zákona si babička může uplatnit nezdanitelnou částku na vyživované dítě jen pokud ji nemohou z důvodu nízkého (resp.žádného) příjmu uplatnit jeho rodiče. Tato podmínka však ve Vašem případě splněna není, neboť neuplatnění této nezdanitelné částky u rodičů není z důvodu jejich nízkých příjmů, ale z toho důvodu, že vyživované dítě nežije s poplatníky (rodiči) ve společné domácnosti. 2) Aby z příjmu dcery nebyla placena daň, může si vydělat ročně 49 440,- Kč za podmínky, že bude i nadále studentkou. Zachování příspěvku na dítě je závislé na součtu příjmů společně posuzovaných osob. 3) U Vaší druhé dcery si můžete uplatnit nezdanitelnou částku na dítě, dokud nebude zletilá -§15 odst. 4 písm. a) ZDP. Protože ona i její dítě žije s Vámi ve společné domácnosti a ona nemá příjmy, z nichž by si mohla uplatnit nezdanitelnou částku na své dítě, můžete si nezdanitelnou částku na její dítě, jako vyživovanou osobu, uplatnit Vy - §15 odst. 4 písm. a) ZDP. 1) Nárok na uplatnění nezdanitelné části základu daně u nejstarší dcery nemá žádná z uvedených osob. Vy, jako rodiče, nemáte nárok na uplatnění nezdanitelné částky, protože vyživované dítě s Vámi nežije v jedné domácnosti. To je doloženo i různým trvalým bydlištěm. Dohled strýce nad Vaší dcerou u něj nezakládá nárok na uplatnění této nezdanitelné částky. Dle zákona si babička může uplatnit nezdanitelnou částku na vyživované dítě jen pokud ji nemohou z důvodu nízkého (resp.žádného) příjmu uplatnit jeho rodiče. Tato podmínka však ve Vašem případě splněna není, neboť neuplatnění této nezdanitelné částky u rodičů není z důvodu jejich nízkých příjmů, ale z toho důvodu, že vyživované dítě nežije s poplatníky (rodiči) ve společné domácnosti. 2) Aby z příjmu dcery nebyla placena daň, může si vydělat ročně 49 440,- Kč za podmínky, že bude i nadále studentkou. Zachování příspěvku na dítě je závislé na součtu příjmů společně posuzovaných osob. 3) U Vaší druhé dcery si můžete uplatnit nezdanitelnou částku na dítě, dokud nebude zletilá -§15 odst. 4 písm. a) ZDP. Protože ona i její dítě žije s Vámi ve společné domácnosti a ona nemá příjmy, z nichž by si mohla uplatnit nezdanitelnou částku na své dítě, můžete si nezdanitelnou částku na její dítě, jako vyživovanou osobu, uplatnit Vy - §15 odst. 4 písm. a) ZDP.

Jan Soška, TPA-NOTIA spol. s .r.o. 6.12.2001 13:53
OTÁZKA: Obracím se na Vás s tímto problémem: jsme firma (s.r.o.),která na základě smluv zajišťuje montáž a demontáž přehlídkových mol a máme problém s určením DPH. Zda máme zvlášť účtovat montáž a demontáž (5 % DPH) a zvlášť veškerý použitý materiál (kov,látky,dřevěné desky,koberce apod. - 22 % DPH)anebo vše účtovat jako celek?! A v tom případě s jakým DPH, jedná se o službu? (stavba mola na objednávku klienta) nebo jako SKP 74.40.13 - ostatní rekl. služby a účtovat tedy 22 % DPH. Ivana
ODPOVĚĎ: Předpokládáme, že popsaná činnost je hlavním předmětem Vašeho podnikání. Potom s ohledem na komplikovanost zatřiďování činností do číselného kódu SKP doporučujeme, aby zatřídění provedlo některé z poradenských pracovišť pro SKP. Tuto činnost vykonávají např.: Orges Consulting, Malá Štěpánská 15, Praha 2, tel.02/290149 Consult Service 1, Přemyslovská 37, Praha 3, tel. 02/2778074 ÚRS Praha, a.s., Pražská 18, Praha 10, tel. 02/67219236

Jiří Jindrák, TPA-NOTIA spol.s r.o. 6.12.2001 13:55

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz