Sobota 15. května 2021, svátek má Žofie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 15. května 2021 Žofie

Namixujte si, co se vám zlíbí

Nemáte nervy sledovat, jak podílové listy vašeho akciového fondu padají o desítky procent za měsíc? Nestačí vám výnos peněžních či dluhopisových fondů? A přeci jenom podstoupíte riziko s cílem většího zisku? Pak by pro vás měly být optimální volbou smíšené otevřené podílové fondy.

Co jsou smíšené fondy, jaké jsou jejich výhody a nevýhody

 

Smíšené fondy investují prostředky jak do akcií, tak do instrumentů s fixním výnosem (dluhopisy, pokladniční poukázky) a derivátových instrumentů (především v USA). Z toho je patrné, že v sobě spojují výhody i nevýhody všech těchto instrumentů. Velká volatilita akcií, které však v dlouhém horizontu přinášejí největší výnos je ve smíšeném fondu spojena s konzervativnějšími dluhopisy, které dlouhodobě dosahují nižšího výnosu, ale zato jsou méně rizikové. V obdobích recese, kdy výkon ekonomik, úrokové míry a hlavně ceny akcií klesají, kapitálový výnos z dluhopisů stoupá.

 

Výhoda smíšených fondů spočívá v integraci několika instrumentů, které jsou společně méně rizikové než portfolio složené pouze z akcií a zároveň dosahují vyššího výnosu než peněžní a dluhopisové fondy. Za nevýhodu smíšených fondů je považována volnost portfolio manažerů při sestavování portfolia fondu. Smíšený fond může, avšak také nemusí, mít ve svém statutu uvedeny limity investic do jednotlivých instrumentů. Podíly jednotlivých druhů aktiv se tak mohou u jednotlivých fondů v čase velice lišit, nehledě na to, že i když se některé fondy jmenují smíšený, nebo balancovaný mají všechny prostředky zainvestovány do akcií nebo naopak do dluhopisů.

Další informace o podílových fondech a investování naleznete ZDE

 

Před investicí do smíšeného fondu je tedy nezbytné seznámit se se statutem, strategií a investičními omezeními fondu. Nejdůležitější z těchto informací je údaj o podílech jednotlivých druhů aktiv a jejich přesná specifikace. Můžeme se tak setkat s balancovanými fondy, které mají portfolio opravdu vybalancované, tj. 50% akcie a 50% dluhopisy, nejsou však výjimkou ani fondy, které mají 90% procent prostředků alokovánu v akciích nebo naopak v dluhopisech. Tady se o vybalancovaném, tedy vyváženém, portfoliu a fondu dá stěží hovořit. Druhou částí je to, jaké akcie nebo dluhopisy fond nakupuje.

 

Akcie dělíme podle různých kritérií, jimž odpovídá i příslušné riziko. Máme fondy, které investují do domácích akcií nebo v zahraničí, lze si vybírat akcie podle regionů (střední Evropa, Asie, USA), podle tržní kapitalizace firmy (large capy, mid a small capy), podle jednotlivých sektorů (utility, těžký průmysl, telekomunikace nebo v současné době zavrhované odvětví technologií, biotechnologií a obory tzv. nové ekonomiky). Akciovým podílovým fondům a akciím bude věnován následující komentář, proto nebudeme na tomto místě dopodrobna rozebírat jednotlivé druhy a typy akciových investic a manažerské styly (growth, value), které determinují riziko a výnosnost akciových portfolií a fondů. 

 

Obdobné členění je možné udělat i pro dluhopisy. Fondy mají, stejně jako u akcií, nepřeberné možnosti, jaké dluhopisy nakoupí. O dluhopisech a dluhopisových fondech si můžete přečíst ZDE.

 

Z těchto kritérií, z jednotlivých podílů v akciích a dluhopisech, rozlišujeme smíšené fondy agresivní, konzervativní a defenzivní. U agresivních smíšených fondů převažuje akciová složka portfolia. Tyto fondy se svým přístupem k alokaci prostředků od podílníků nejvíce blíží akciovým podílovým fondům - svým rizikem i svou výkonností (v současnosti v záporných číslech stejně jako u fondů akciových). Fond, který má balancované portfolio, přibližně stejnou část prostředků v akciích a dluhopisech, zařazujeme do skupiny konzervativních fondů protože volatilní, a v dlouhém horizontu výnosné akcie, jsou tou částí portfolia, která generuje dlouhodobý růst investice. Zatímco dluhopisy a ostatní instrumenty s fixním výnosem zajišťují stabilitu výnosu a především investice v krátkém horizontu. Nemělo by se tedy stávat, že výnos bude dosahovat záporných hodnot po dobu například jednoho roku. Akcie sice mohou trpět poklesem hodnoty i po dlouhá období (viz současný příklad poklesu akciových titulů, který trvá již takřka dva roky), ale dluhopisová část portfolia fondu by měla zajistit, aby balancovaný fond neztrácel na hodnotě po dlouhou dobu.

 

Třetí kategorii smíšených fondů jsou fondy defenzivní, které v portfoliu stabilně udržují velký podíl dluhopisů (55 – 90%). 

V předchozích komentářích jsme se věnovali:

Fondům peněžního trhu - Klikněte ZDE

Dluhopisovým fondům - Klikněte ZDE

Tyto fondy jsou z opačného konce na škále výnosovosti a rizika. Protože se nesnaží generovat výnosy přesahující výkonnosti dluhopisových fondů, nemusejí mít zastoupeny akcie v takovém měřítku. Podíl akcií v portfoliu takových fondů bývá obvykle okolo 10 až 20 procent.

 

Vzhledem k tomu, že smíšené fondy v sobě obsahují také rizikové a volatilní instrumenty, prodlužuje se i investiční horizont, se kterým bychom měli počítat u smíšených fondů. Ten začíná na třech letech.

 

Domácí a zahraniční smíšené podílové fondy.

 

České smíšené podílové fondy se svými strategiemi a styly odlišují mezi sebou mnohem více než v zahraničí. Je to dáno také tím, že v zahraničí jsou od sebe ještě odděleny jednotlivé druhy smíšených podílových fondů. Podílové fondy už musejí aktivně spravovat portfolio, což je spojeno s náklady pro makléře, burzy, apod. Proto u smíšených fondů dosahují poplatky za správu přibližně dvojnásobné hodnoty než u dluhopisových fondů. Obdobně jsou vyšší i poplatky u nákupu a odkupu podílových listů. Vyššími poplatky při zpětném odkupu podílových listů investiční společnosti ospravedlňují snahu o to, aby si klient nechal své peníze ve fondu co nejdéle, alespoň po dobu minimálního investičního horizontu, tedy tří let v případě smíšených fondů.

 

V České republice jsou smíšené fondy značně rozšířené a co do druhů investiční strategie jsou na srovnatelné úrovni se západem. Takřka každý si může vybrat fond, který bude odpovídat jeho averzi k riziku a požadovanému výnosu. Pravdou však zůstává, že se smíšeným fondům v posledních letech příliš nedaří, a i když se zvyšuje majetek v podílových fondech, je to především u fondů peněžního trhu a smíšené fondy zaznamenávají čistý odliv prostředků (zatímco za první polovinu roku byly v ČR podle Fefsi čisté prodeje u fondů peněžního trhu na úrovni 357 mil. EUR, smíšených fondů za stejnou dobu zaznamenaly 110 mil. EUR, avšak odlivu prostředků).

 

Smíšené a akciové podílové fondy jsou zatím u nás málo využívané, nutno však dodat, že někdy na škodu nás samotných. Prostředky ve fondech peněžního trhu, u nichž je investiční horizont půl roku, bývají někdy uloženy i po více než dva tři roky. V takovémto horizontu však už jsou výnosnější smíšené fondy. Doba tří let by měla minimalizovat případné fluktuace cen podílových listů. Proto jsou smíšené a akciové fondy doporučovány jako vhodná investice na uložení peněz před odchodem do důchodu jako alternativa životního či penzijního pojištění.

 

Název fondu

Výkonnost za poslední rok Výkonnost k invest. horizontu Poplatek za správu Poplatek při prodeji Poplatek při odkupu Čistá aktiva (v mil. Kč)
1.IN Restituční fond -2,05% N/A 2,00% 2,0% N/A 5 589
1.IN Středoevropský fond 1,39% -3,35% 1,80% 5,0% N/A 492
1.IN Výnosový fond 4,46% -1,09% 2,00% 2,0% N/A 937
AKRO Český 7,65% -1,98% 1,75% 2,0% 3,0% 47
AKRO mezinárodní balancovaný -7,05% -13,42% 1,75% 4,0% 0,0% 50
AKRO výnosový -1,05% -9,25% 1,75% 1,9% 1,9% 75
ČP Invest - Smíšený OPF -10,46% -5,06% 1,50% 4,0% 0,0% 455
ČP Invest Universální -9,92% -19,74% 1,75% 1,0% 0,0% 155
ČSOB smíšený -12,59% N/A 2,00% 5,0% 0,0% 17
IKS Balancovaný -3,37% -6,36% 2,00% 0,0% 2,5% 314
IKS Globální -1,42% N/A 2,00% 0,0% 3,0% 6 639
investAGe AG 2000 FOND -8,52% N/A 2,00% 2,0% 2,0% 59
investAGe AG7 FOND -2,22% 0,23% 1,80% 2,0% 0,0% 85
investAGe AGB 0,33% 0,14% 1,95% 2,0% 8,0% 1 170
ISČS-Český OPF 7,13% 5,44% 2,00% 0,0% 0,0% 1 016
ISČS-Sporomix 3 -4,43% N/A 1,00% 3,5% 0,0% 545
ISČS-Sporomix 5 -18,24% N/A 2,00% 3,5% 0,0% 149
ISČS-Výnosový OPF 8,57% N/A 2,00% 0,0% 0,0% 1 105
J&T AM PERSPEKTIVA-S -1,44% 1,02% 2,00% 0,0% 0,0% 61
NEWTON balancovaný 11,98% 1,39% 2,00% 3,0% 0,0% 3
NEWTON FOND PLUS -13,88% -7,40% 1,90% 3,0% 0,0% 17
NEWTON International OPF -13,62% N/A 2,00% 3,5% 0,0% 21
NEWTON YSE Akcionářů -5,94% N/A 1,90% 0,0% 10,0% 84
Pioneer Trust -16,95% -19,01% 2,00% 5,5% 0,0% 2 702
PKIS růstový OPF 13,09% -0,50% 2,00% 2,0% 0,0% 2
Živnobanka-Interkonto -4,16% -2,84% 1,70% 4,0% 0,0% 147
Živnobanka-Korunový balancovaný fond -0,94% -10,77% 2,00% 4,5% 1,9% 205

Zdroj: Fincentrum

 

V zahraničí jsou smíšené fondy v jiné situaci. Zahraniční investoři dávají přednost akciovým fondům, ve kterých je investováno tři čtvrtiny všech prostředků v podílových fondech. Smíšené fondy byly jakousi méně rizikovou alternativou akciovým fondům. V zahraničí rozeznávají několik druhů smíšených fondů podle jejich investičního zaměření a stylu:

  • Fondy „alokující aktiva“ - investující do různých tříd aktiv jako akcie, dluhopisy a instrumenty peněžního trhu, s cílem vysokého celkového výnosu za striktního dodržení vah jednotlivých tříd aktiv.
  • Balancované fondy - investují do akcií a dluhopisů s cílem udržení hodnoty investic, zajistit zisk z fondu a růst hodnoty investice v dlouhodobém horizontu. Opět se drží stanovených proporcí jednotlivých tříd aktiv
  • Fondy s flexibilním portfoliem - mohou alokovat i 100% do jednoho druhu aktiva, snaží se o maximální celkový růst.
  • Výnosové (ziskové) fondy - vkládají prostředky do různých druhů aktiv s podmínkou, že tyto aktiva musí generovat výnos (zisk). Tyto fondy usilují o co nejvyšší úroveň současného zisku bez ohledu na kapitálové zhodnocení počáteční investice.

Tabulku a srovnání zahrničních smíšených fondů naleznete ZDE.

 

Shrnout smíšené podílové fondy můžeme následujícím tvrzením: Smíšené fondy nabízejí investici do různých tříd aktiv, s tím, že hodnota investice u nich tolik nepodléhá výkyvům jako u akciových fondů. Každý má možnost najít si ten smíšený fond, který bude odpovídat jeho potřebám, požadavkům a ochotě podstupovat riziko. U smíšených fondů jsou větší poplatky, které zaplatíte investiční společnosti a musíte podrobně znát strategii fondu a sledovat, zda se od deklarované strategie příliš neodchyluje. 

 

Investujete do podílových fondů? Máte své prostředky ve smíšených podílových fondech? Jaká bude budoucnost smíšených fondů? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

 

 

Autor:
  • Nejčtenější

I přes covidovou krizi rozjeli svůj vysněný byznys. A mají úspěch

Kristýna a Petr jsou životní partneři. Od loňského prosince k tomu přidali i partnerství pracovní. Zjistili totiž, že v...

Množí se „důvěryhodné“ telefonáty. Kdo uvěří, přijde v bance o úspory

Pandemie přinesla dramatický nárůst kybernetických útoků. Útočníci jsou stále vynalézavější. Kdo není ostražitý, může...

První provozovna jim shořela. Nevzdali se a rozjeli svůj byznys ve velkém

Tomáš Krajči s manželkou Veronikou začínali podnikat v devadesátých letech. V garáži vyráběli domácí brambůrky a...

Advokát: Mít sídlo firmy v bytě může být pro živnostníky komplikace

Řada lidí odstartuje své podnikání jako osoba samostatně činná. Mnoho podnikatelů se přitom rozhodne, že bude mít sídlo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Mysleli to dobře, dopadlo to naopak. Kdy funguje zákon nechtěného

Svět není jednoduchý. Výsledkem rozhodování, které lidé, firmy i vlády provádějí, tak není vždy to, o co usilovali....

Lékařské špičky v kauze obřích pojistných podvodů. Hrozí jim až 10 let

Premium Uznávaní doktoři „léčili“ neexistující zranění. V kauze tří stovek pojistných podvodů za 50 milionů korun je obžalováno...

Revmatoidní artritida může zkrátit život až o 15 let, varuje imunoložka

Premium Morové rány, pandemie tuberkulózy či cholery jako příčiny smrti medicína už takřka pohřbila. Nebezpečí ale číhá i u...

Tisknu se k zemi. A rakety se blíží! Reportérka pod sprchou raket Hamasu

Premium Ležím na trávníku, příjemně teplý večer. Byla by to pohoda, ale je to peklo, místo hvězd totiž počítám na nebi zásahy...

  • Další z rubriky

KOMENTÁŘ: Horečka prašivých dluhopisů nekončí. Obezřetnost je namístě

V Česku přibývá firem, které si půjčují od drobných investorů peníze na svůj rozvoj. Investorům poskytnou své...

Dynamičtí investoři sčítali v únoru zisky, dluhopisy ale nepotěšily

Ceny akcií a vývoj hodnoty akciových podílových fondů si i v únoru podržely svůj rostoucí trend a dynamičtí investoři...

Pozitivní nálada na trzích přála akciím i dluhopisovým fondům

Obecně pozitivní nálada na trzích je podle ekonomů způsobena souhrou několika faktorů. Je to znovuotevírání ekonomik i...

Zájem o bitcoin stoupá. Při koupi si dejte pozor na podvodné obchodníky

Premium Něco na tom bitcoinu asi bude. O jeho koupi totiž uvažuje už i náš děda, který sice zvládá posílání e-mailů, ale...

Bohuš Matuš se oženil v Krtkově světě. Vzal si o 30 let mladší Lucii

Bohuš Matuš (47) a Lucie Palkaninová (18) jsou manželé. Vzali se ve středu odpoledne v rodinném parku Krtkův svět v...

Televize NBC odmítá vysílat Zlaté glóby, Cruise kvůli porotě vrací trofeje

Americká televize NBC nebude příští rok vysílat slavnostní předávání Zlatých glóbů. Rozhodla se tak po vlně...

Zatím jsem spíš studentka než modelka, říká šestnáctiletá dcera Kubelkové

Ivu Kubelkovou (44) si všichni pamatují první vicemiss roku 1996 a několikanásobnou vítězku ankety o nejkrásnější...

Twitch se stává Pornhubem pro děti, zaplavily ho streamerky v bikinách

Streamovací služba Twitch má poměrně přísná pravidla pro zobrazování sexuálního obsahu, některé uživatelky v nich však...

Právníci Applu se snaží dokázat, že Epic Store prodává porno

Během soudního sporu mezi společnostmi Epic a Apple přišla řeč i na obchod s nezávislými hrami Itch.io, jehož klienta...