Jak chtějí investovat politici?

aktualizováno 
Kapitálový trh je jednou z oblastí, na které se nadcházející změna české politické scény také jistě podepíše. Víte, jaké reakce na tuto otázku můžete po volbách od politických stran očekávat? Zajímá vás, jak si strany představují podporu kapitálového trhu či změny v zákonech, které upravují podmínky obchodování na kapitálovém trhu? Pojďme se na tyto aspekty podívat očima jednotlivých stran.

V našem seriálu, který si vzal na mušku konkrétní názory jednotlivých politických stran na naše konkrétní dotazy, vám nyní nabízíme další tématickou oblast. Tentokrát jsme strany oslovili s cílem nastínit vám, jak by pod jejich vládou vypadalo prostředí kapitálového trhu. Snad vám také toto specifické téma napomůže k detailní identifikaci vašeho volebního favorita. 

Všechny strany tentokrát dostaly šanci reagovat na 8 jasně specifikovaných otázek. Většina jich odpověděla na všechny, některé strany se však některým otázkám vyhnuly. Co lze s jistotou říci je, že postoje stran jsou v případě tématu kapitálového trhu mnohem konzervativnější než v případě předchozích témat, které se věnovaly otázce bydlení a penzijní reformy. ODA, KDU-ČSL, KSČM, Naděje, Cesta změny, Strana za životní jistoty, Česká pravice a Strana zelených nám své názory poskytly, zatímco ODS, ČSSD, US-DEU a ČSNS nebyly ani po opakovaných urgencích schopni cokoliv dodat.

Otázky, jež jsme stranám položili jsou následující:

1/ Co by Vaše strana udělala pro podporu kapitálového trhu v ČR?

2/ Usilovali byste o povinné uvedení akcií ze státem privatizovaných podniků na trh (ČSA, Správa letišť, Česká pošta) za účelem jeho oživení? Jakým způsobem byste chtěli upravit ustanovení o povinných odkupech (včetně výjimek)?

3/ Jak byste chtěli podpořit vstup nových podniků na kapitálový trh (jak zjednodušit a zlevnit uvádění akcií na trh)?

4/ Mají mít podle Vás české firmy, které uvedou své akcie na trh daňové výhody? Pokud ano jaké?

5/ Jaké konkrétní změny byste chtěli uskutečnit v zákonu o cenných papírech či zákonu o investičních společnostech a fondech?

6/ Jak by měly být podle vás pojištěni investoři před krachem obchodníků s cennými papíry?

7/ Jaká by podle vás měla být funkce Garančního fondu obchodníků s cennými papíry?

8/ Podporovali byste vzájemnou spolupráci regionálních burz (Praha, Budapešť, Bratislava, Varšava)? Jakým způsobem?

 

A odpovědi politických stran naleznete zde:

 

1/ Co by Vaše strana udělala pro podporu kapitálového trhu v ČR?

ODA: Kapitálový trh je založený na důvěře všech jeho hráčů. Jakékoliv razantní kroky nebo opakované změny základních mechanismů fungování kapitálového trhu vedou spíše ke ztrátě důvěry než k jejímu posílení. Proto ODA chce podporovat kapitálový trh v ČR především důslednou kontrolou prováděnou nezávislou kontrolní institucí a to včetně sankcionování těch obchodníků, kteří porušují jednotlivé pravidla obchodu na burze.

Důvěru je možné posílit nekompromisním vylučováním nepoctivých obchodníků z trhu. Toho  lze dosáhnout poctivým a důsledným využitím již uzákoněných kontrolních a dohledových mechanismů.

Mezi lidmi, kteří jsou "in" v tomto oboru, se můžete neoficiálně dozvědět, že jako běžný investor téměř nemůžete zabránit tomu, aby si příslušný obchodník své ztráty kompenzoval na váš účet.

KDU – ČSL: Kapitálový trh by měl sloužit k získávání zdrojů pro potřeby financování soukromé sféry. V dnešním globálním světě není nutné, abychom podporovali kapitálový trh v ČR, ale je nutné, aby české soukromé subjekty měly možnost ucházet se o zdroje na světových burzách. Naší nejlepší pomocí je dodání relevantních informací o možnostech a o vlastním procesu uvedení společnosti na trhy, kde existují investoři.

KSČM: Považujeme rozvinutost kapitálových trhů v ČR stále za nízkou. Především máme na mysli institucionální charakter tohoto trhu a  stav legislativy určující jeho regulativní funkce. Z hlediska tzv. hráčů na kapitálovém trhu považujeme za potřebné vytvořit specielní banku se strategickým podílem státu, zaměřenou na základní oblasti zájmu státu jako je konsolidace klíčových podniků, podpora vývozu, poskytování záruk a podpora různých státních cílových a rozvojových programů.

NADĚJE: To, co zásadně chybí je průhlednost kapitálového trhu. Není vůle používat dostatečně i stávající kontrolní mechanismy.  Jasná pravidla a kontrolní mechanismy nebyly dlouhá léta a v této době prožíváme hořké výsledky. Dále jde Naději o vytvoření rovného přístupu na tento trh. Zdá se, že jsou velcí a malí hráči, že jsou ligy až po extraligu, ve které si to rozdávají hráči po dohodě s rozhodčím. To musí přestat.

STRANA ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY: Zřízení  fondu sociálního pojištění  s majetkem v řádu stovek miliard znamená i vstup významného investora na český kapitálový trh. Náš program  nabízí řešení  různých oblastí právního a hospodářského prostředí ve vzájemných souvislostech.

CESTA ZMĚNY: Zásadním problémem českého kapitálového trhu, na rozdíl od minulosti, kdy jím byla katastrofální netransparentnost, je jeho nízká likvidita. Možnosti zvýšení likvidity českého kapitálového trhu jsou předmětem dalších odpovědí.

ČESKÁ PRAVICE: Nejefektivnější podporou je plná informovanost občanů - na tomto poli je třeba posílit školství a prosadit vzdělávací a propagační programy v televizi a dalších médií a to včetně názorných příkladů.

STRANA ZELENÝCH: - Dokončení privatizace, případné sanování perspektivních podniků, rozšíření nabídky na  mimoburzovních obchodech

- Úloha státu by měla spočívat pouze v tom, že by kontroloval, zda vše probíhá dle platných zákonů. Další státní zásahy jsou nežádoucí.

 

2/ Usilovali byste o povinné uvedení akcií ze státem privatizovaných podniků na trh (ČSA, Správa letišť, Česká pošta) za účelem jeho oživení? Jakým způsobem byste chtěli upravit ustanovení o povinných odkupech (včetně výjimek)?

ODA: Ne, nikoliv. Ustanovení zákona o povinných odkupech bychom neměnili.

KDU – ČSL: Ne, u těchto společností by tento postup nevedl k podpoře kapitálového trhu v ČR, ale pouze ke koncentraci majetkových podílů prostřednictvím burzy.

KSČM: KSČM by v politice majetkových účastí státu navrhovala rozlišovat v portfoliu státních akcií

a)      obchodovatelný segment pro podíly v běžných podnicích s cílem maximalizovat cenu za prodej akcie či výnos z akcií

b)      strategický segment pro podíly v podnicích strategického významu s cílem kvality výkonu vlastnických práv – tyto akcie by nebyly uváděny na trh

NADĚJE: Naprosto jistě, tyto akcie patří na trh. Ustanovení o povinných odkupech je třeba řešit zákonem.

STRANA ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY: Ne. K některým zásahům se stát nemá uchylovat, ani  pro dobrou věc.

CESTA ZMĚNY: Pro zvýšení likvidity českého kapitálového trhu, jeho oživení či zamezení jeho faktické likvidace bychom považovali za účelné uvedení akcií z předpokládaných v budoucnu privatizovaných společností na burzu. Podíl akcií privatizovaných společností uvedených na burzu by se mohl pohybovat někde mezi 10 – 15% celkového akciového kapitálu. Tím by se likvidita trhu výrazně zvýšila.

 

Podívejte se na související články, které se ovšem zabývají otázkami bydlení a penzijní reformy:

Jak to bude s bydlením po volbách

Jaký důchod nás čeká po volbách?

Jak by vypadalo bydlení a důchod pod taktovkou malých stran

 

ČESKÁ PRAVICE: Zde je pro nás prioritou postupná a téměř absolutní privatizace.

STRANA ZELENÝCH: Ano, avšak u těch, které mají přirozený monopol nebo zvláštní strategický význam jenom do té míry, která státu zajistí dostatečně účinnou kontrolu nad zneužíváním tohoto monopolu (což nevylučuje, aby stát spravoval svůj podíl prostřednictvím renomovaného správce nebo svěřil majetek do dlouhodobého pronájmu seriózním provozovatelům).

 

3/ Jak byste chtěli podpořit vstup nových podniků na kapitálový trh (jak zjednodušit a zlevnit uvádění akcií na trh)?

ODA: Zastáváme názor, že zjednodušením a zlevněním vstupu nových podniků na kapitálový trh by se do něj v současném stavu zaneslo více nepravostí, dezinformací než v něm v současné době je. Nejprve musíme dosáhnout vyššího stupně funkčnosti systému a pak uvažujme o jeho uvolnění.  navíc nevidíme v českém prostředí nové podniky, které by bylo možné uvést na kapitálový trh. Dostatečně silní podniky již nyní mají možnost na kapitálový trh vstoupit.

KDU – ČSL: Uvažujeme-li obecně všechny kapitálové trhy (tj. nikoli pouze pražskou burzu)cena za uvedení na trh je definována nabídkou a poptávkou a nelze ji ani zjednodušit ani zlevnit administrativním nařízením. Jedinou relevantní podporou je dodání přesných informací o relevantních trzích, minimální výši úpisu, požadavcích na výnosnost kapitálu,časování úpisu, vlastním procesu uvedení na trh, atd.

KSČM: V případě strategického významu nových podniků by  formou podpory byl státní nákup akcií.

NADĚJE: Docela jednoduše. Naděje chce odstraňovat administrativní a finanční překážky vstupu na kapitálový trh.

STRANA ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY: Nedomníváme se, že jakákoliv podpora vstupu dalších podniků na trh může být efektivní.  České firmy získávají finanční zdroje lépe jinde, neboť je nedostatek důvěry k investování na kapitálovém trhu a  též nedostatek domácích investorů a zahraniční nemají  tolik důvěry, aby  se dalo očekávat, že budou významným účastníkem trhu. To je o  celkových právních poměrech a pověsti (včetně korupce), ale to je jiné téma.

CESTA ZMĚNY: Uvedení nových firem na kapitálový trh je nutně spojeno s výrazným snížením administrativní zátěže tohoto úkonu. Dnes je prodleva mezi podáním žádosti a uvedením akcií na kapitálový trh zhruba půlroční. Kapitálový trh i z tohoto důvodu neplní svoji základní funkci efektivní alokace kapitálu. V České republice např. ještě nedošlo k žádné IPO (initial public offering), což je světový unikát spojený jednak s výraznou administrativní zátěží, jednak s přetrvávající nedůvěrou v kapitálový trh.

ČESKÁ PRAVICE: Jsme přesvědčeni, že poté co si podniky ověří , že toto je forma velmi dobrého způsobu , jak navýšit kapitál , není žádné zjednodušení ani zlevnění nutné.

STRANA ZELENÝCH: - zjednodušit proces emise akcií

- úprava režimu obchodování na burze, např. prvních a posledních pět minut obchodování pouze drobných transakcí, druhých a předposledních pět minut obchody maximálně do průměrných hodnot transakcí na burze realizovaných (tzn. čím menší obchod, tím větší šance na realizaci).

 

4/ Mají mít podle Vás české firmy, které uvedou své akcie na trh daňové výhody? Pokud ano jaké?

ODA: Ne, nikoliv, a proč? V souvislosti s blížícím se vstupem do EU a voláním o zjednodušením daňového systému je to scestné. 

KDU – ČSL: Ne.

KSČM: Ve volebním programu KSČM obecně požaduje rovnost šancí  pro domácí a zahraniční podnikatele - to znamená  především odstranit  preference zahraničních investorů v rámci investičních pobídek.

NADĚJE: Ne, nemají. Uvést akcie na trh je samozřejmost, podmínky mají být pro všechny stejné i v tomto případě. Ale ty nyní nejsou stejné, takže to narovnání může na první pohled vypadat jako zvýhodnění. 

STRANA ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY: Ne. Z principu. Zneužívání daní na nástroj hospodářské politiky je jednou z příčin problémů daňového systému.

CESTA ZMĚNY: Ano. Měly by mít možnost požívat 1 rok až 2 roky daňových prázdnin.

ČESKÁ PRAVICE: Ne.

STRANA ZELENÝCH: Ano, možností je celá řada, nejschůdnější je rozšíření spektra nákladů odečitatelných ze základu pro výpočet daně z příjmu. Přesněji ne české firmy, ale firmy, které zdaňují své zisky v ČR.

 

5/ Jaké konkrétní změny byste chtěli uskutečnit v zákonu o cenných papírech či zákonu o investičních společnostech a fondech?

ODA: V podstatě žádné, jde o to uvést do nekompromisní praxe stávající zákony.

KDU – ČSL: Je nutný nový zákon o kolektivním investování. Legislativu přizpůsobit směrnicím EU.

KSČM: Na tuto otázku strana nereagovala.

NADĚJE: Zase a znova stejný důraz. Je třeba zrovnoprávnit velké s malými. 

STRANA ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY: Nepovažujeme současné problémy trhu za řešitelné legislativní změnou v citovaných zákonech, ale zejména celkovou změnou prostředí, mimo jiné neodkládáním nalezení práva.

CESTA ZMĚNY: V relevantní legislativě by měl především být explicitně oddělen majetek zákazníků od majetků obchodníků s cennými papíry.

ČESKÁ PRAVICE: Odstranit veškerá zvýhodnění a maximálně tyto zákony zjednodušit.

STRANA ZELENÝCH: Na tuto otázku strana nereagovala.

 

6/ Jak by měly být podle vás pojištěni investoři před krachem obchodníků s cennými papíry?

ODA: Celá problematika je příliš široká na jednoduchou odpověď. Proč by měli být investoři pojištěni, když běžný podnikatel vyrábí, produkuje a investuje do svého podniku na své riziko? Mělo by být zájmem obchodníků s cennými papíry aby byli pojištěni a investoři u nich bezpečněji a tudíž opakovaně investovali. Máme pocit, že stavíme pyramidu na špičku.     

KDU – ČSL: Hlavní pojištění je výběr prověřeného a solidního obchodníka. Pro investory je důležitá informační otevřenost obchodníka a plnění informačních povinností definovaných zákonem.

KSČM: Na tuto otázku strana nereagovala.

NADĚJE: Pojistit lze jen dobrým zákonem a důsledným dohledem. To samo vytváří prostředí důvěry, není třeba přehnaných a protekcionářských slibů.

STRANA ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY: Pojištění nemůže chránit  před krachem, může jen zmenšit ztráty.

CESTA ZMĚNY: Opět oddělením majetku zákazníků od majetku obchodníků, dále posílením role Komise pro cenné papíry, možností jejího efektivnějšího fungování (které je dnes spíše formální) a tvrdšího postihu problematických a problémových obchodníků, pokud nechceme hovořit přímo o podvodnících operujících na kapitálovém trhu.

ČESKÁ PRAVICE: To je věcí pojišťoven a investorů - nikoli státu.

STRANA ZELENÝCH: -  zvýšení kontroly a garancí státu (pochopitelně i garančního fondu)

- ručení obchodníků osobním majetkem, limitování jejich režie a příjmů objemem rezervních fondů apod.

 

7/ Jaká by podle vás měla být funkce Garančního fondu obchodníků s cennými papíry?

ODA: Kontrolní, dohledová a pojišťovací. Když někoho pojišťuji mám také právo k dohledu na jeho hospodaření. 

KDU – ČSL: Existenci Garančního fondu nepovažujeme za nezbytnou.

KSČM: Na tuto otázku strana nereagovala.

NADĚJE: V odůvodněných případech se stát garancí. Nesmí se stát poslední instancí těm, kteří svěří svoje peníze finančníkům a zjistí, že to byli podvodníci.

STRANA ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY: Minimalizovat ztráty.

CESTA ZMĚNY: Brokeři platí neúměrně vysoké poplatky a Garanční fond je zde v zásadě pouze proto, aby pomohl investorům, pokud zkrachuje brokerská firma. Bylo by třeba rozšířit jeho kompetence ruku v ruce s rozšířením kompetencí Komise pro cenné papíry jako systémové opatření.

ČESKÁ PRAVICE: Zde nemá smysl uvádět soukromý názor - Garanční fond musí podléhat pravidlům tvořeným obchodníky, kteří jej vytvářejí.

STRANA ZELENÝCH: Na tuto otázku strana nereagovala.

 

8/ Podporovali byste vzájemnou spolupráci regionálních burz (Praha, Budapešť, Bratislava, Varšava)? Jakým způsobem?

ODA: Podporovali. Dobře spolupracovat mohou jen dobře fungující instituce. Proto si nejdříve vybudujme dobře fungující burzu v Praze a nespěchejme.

KDU – ČSL: Zájem o spolupráci musí být veden vzájemnou výhodností pro zúčastněné soukromé  subjekty. Stát může pouze vytvářet podmínky pro volný pohyb kapitálu.

KSČM: Podle KSČM vede objektivní integrační proces k jisté homogenizaci mezinárodních kapitálových trhů, která může být strukturována do určitých regionálních celků. V rámci evropského kapitálového trhu má středoevropský region četné vazby, které přímo vyžadují informační a další spolupráci burz v tomto regionu.

NADĚJE: Naděje se kloní ke spolupráci, ale je otázkou, zda se tak malé burzy udrží v konkurenci s úspěšnými a opravdu velkými ekonomikami.  

STRANA ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY: Každá spolupráce je užitečná. V této oblasti nicméně síla globálních tlaků nedává takovéto spolupráci bez koncentrace příliš nadějí.

CESTA ZMĚNY: Spolupráci regionálních burz vadí dosavadní nejednotnost legislativ příslušných zemí. Po vyřešení tohoto problému by spolupráce byla jistě možná a prospěšná. Nicméně v éře globalizace a elektronického obchodování v celosvětovém měřítku v reálném čase prakticky 24 hodin denně fyzická lokalizace burz ztrácí roli. Je proto pravděpodobné, že elektronických center burzovních obchodů bude ubývat. Může Praha či Bratislava konkurovat Frankfurtu, Vídni nebo Londýnu? Rozhodně bychom však podporovali projekt, který by z Prahy učinil regionální finanční centrum. Praha pro to rozhodně má všechny předpoklady.     

ČESKÁ PRAVICE: Tato otázka má smysl až po vyjasnění vstupu či nevstupu těchto zemí do EU a následného zahraničně-politického uspořádání.

STRANA ZELENÝCH: Ano, sbližováním legislativy a provozních podmínek, vzájemně zvýhodněným zastoupením při burzovních obchodech.

 

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Náš pes nepřežil operaci, musíme veterináři za výkon zaplatit?

ilustrační snímek

Pokud nejsme spokojeni s kvalitou výrobku či s provedenou službou, můžeme reklamovat. Jak je to ale v případě, kdy se...

Nečekejte na dream job, stačí, když je práce jen O. K., říká odbornice

Koučka Petra Drahoňovská se zaměřuje na profesní přestupy zaměstnanců a práci s...

Je dobré změnit během života práci? Některé obory, jako je IT, business, ekonomie, média, si o změnu díky rychlému...

Kluk z Vršovic vyvíjí počítačové hry pro miliony hráčů na celém světě

Adam Konrád, český herní programátor v Bethesda Game Studios v Dallasu

Že chce pracovat s počítači, věděl Adam Konrád už na základní škole, ale neuměl si představit nic konkrétního. Navzdory...

Kvíz: Jste připraveni na problémy při zahraniční dovolené?

ilustrační snímek

Prázdniny už sice za dva týdny končí, ale možná se právě teď chystáte na dovolenou do ciziny. Víte, co dělat, když se...

Peníze z hypotéky došly, na kuchyň už nezbylo. Poradíme, jak na to

ilustrační snímek

Většina žadatelů o hypotéku, ať už při nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci nemovitosti, s plánovaným rozpočtem...

Další z rubriky

Čtrnáct základních pojmů, které by měl znát každý začínající investor

Ilustrační snímek

Chcete se pustit do investování, ale nevíte, kde přesně začít? Co třeba s pár pojmy, které patří k úplným základům....

Co brát do úvahy, abyste investovali moudře a s očekávaným výnosem

Ilustrační snímek

Jednou z největších chyb, kterých se investoři dopouštějí, je fakt, že si neodpoví na základní otázky. Co od svého...

Jak nenechat ležet peníze ladem a vydělat na penzijním spoření

Ilustrační snímek

Každý rok řeší tisíce lidí otázku, co udělají s penězi, které si naspořili v penzijním připojištění. Někteří najdou pro...

MFČR: Stravenky nerušíme, nabízíme volbu. Máme milion zaměstnanců, kteří nemají ...

MFČR: Stravenky nerušíme, nabízíme volbu. Máme milion zaměstnanců, kteří nemají ...

Kurzy.cz Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí Zdroj: Lidové noviny | 19.8.2019 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 13 *...

Advantage Consulting, s.r.o.
KONSTRUKTÉR - STROJÍRENSTVÍ

Advantage Consulting, s.r.o.
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 30 000 - 45 000 Kč

Najdete na iDNES.cz