Čtvrtek 17. června 2021, svátek má Adolf
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 17. června 2021 Adolf

Investor i spekulant musí věnovat pozornost předpovědím o vývoji trhu

Chcete-li využít opakujících se pohybů tržních cen akcií, máte na výběr dva způsoby, načasování (timing) a oceňování (pricing). Načasováním rozumíme snahu investora nakupovat nebo držet akcie, když očekává budoucí růst, a prodávat nebo nenakupovat v době, když se očekává pokles. Oceňováním rozumíme snahu nakupovat akcie, když je jejich tržní cena pod úrovní jejich skutečné hodnoty, a prodávat je, pokud je jejich tržní cena nad úrovní této hodnoty.
Časování a oceňování musí být používáno zároveň

Časování a oceňování musí být používáno zároveň

Do té míry, do které jsou investorovy prostředky umístěny v kvalitních obligacích relativně krátkodobé splatnosti - řekněme sedm a méně let – nebude investor příliš ovlivňován změnami tržních cen, a nemusí je tedy brát v úvahu. (To platí také pro investice do amerických spořicích obligací, které lze kdykoliv odprodat za cenu nákladů nebo i vyšší.) Avšak v případě obligací s delší splatností lze očekávat relativně širší výkyvy cen v průběhu jejich životnosti. U běžných akcií lze pak fluktuaci cen v horizontu několika let očekávat s naprostou jistotou.

Investor by měl být seznámen se všemi těmito možnostmi a měl by být na ně připraven jak finančně, tak psychologicky. Jistě bude chtít získat z pohybu tržních cen výhody – ať již ve formě růstu hodnoty jeho cenných papírů v průběhu času, nebo prostřednictvím nákupů a prodejů při výhodných cenách.

V sérii článků z knihy nejvýznamnějšího investičního poradce 20. století se dozvíte od nejzasvěcenějšího "guru investování", jak se jako investor, makléř nebo investiční poradce vyhnete závažným chybám a jaké dlouhodobě úspěšné strategie při investování uplatnit.
Aniž by měl nějaké vzdělání v oboru ekonomie nebo financí, stal se brzy Benjamin Graham nejen úspěšným investorem a portfolio manažerem, ale také předním teoretikem. Jestliže řada věcí, která je napsána ve financích, zní často po několika měsících či dokonce týdnech poněkud hloupě, Grahamovy zásady publikované před mnoha desetiletími jako by časem získávaly ještě více na síle a pravdivosti
.

Tyto zájmy investora jsou zcela nevyhnutelné a dostatečně legitimní. Avšak existuje zde velké nebezpečí, že tržní pohyby zavedou investora na cestu spekulace. Říci vám, abyste nespekulovali, je velice jednoduché. O mnoho těžší pro vás bude řídit se naší radou. Zopakujeme, co jsme řekli na začátku: chcete-li spekulovat, dělejte tak s otevřenýma očima, při plném vědomí, že nakonec můžete přijít o všechny peníze; stanovte a neporušujte limity prostředků určených ke spekulaci a zcela je oddělte od fondů, které chcete investovat.

Nejprve se budeme zabývat důležitější otázkou cenových změn u běžných akcií a později se podíváme do oblasti obligací.

Tržní fluktuace jako základ pro investiční rozhodování
Jelikož jsou běžné akcie, dokonce i ty vysoce kvalitní, vystaveny velkým a opakujícím se pohybům tržních cen, měl by se inteligentní investor vážně zajímat o možnosti, jak těchto kyvadlových výkyvů využít. Jsou dva způsoby, jakými se o to může investor pokusit: prvním z nich je tzv. načasování nebo časování (timing) a druhým je oceňování (pricing).

Načasováním rozumíme snahu investora předpovídat události na akciovém trhu – to znamená nakupovat nebo držet akcie, když očekává budoucí růst, a prodávat nebo nenakupovat v době, když se očekává pokles.

Oceňováním rozumíme snahu nakupovat akcie, když je jejich tržní cena pod úrovní jejich skutečné hodnoty, a prodávat je, pokud je jejich tržní cena nad úrovní této hodnoty. Poněkud méně ambiciózní formou oceňování je prostá snaha mít jistotu, že kdykoliv nakupujeme, neplatíme za akcie příliš mnoho. Tento způsob může být dostačující pro opatrného investora, jenž klade důraz na dlouhodobost svých investic; ale ve své podstatě představuje nezbytné minimum pozornosti k úrovním tržních cen.

Jsme přesvědčeni, že inteligentní investor může dosáhnout uspokojivých výsledků z obou forem pricingového přístupu. Podobně jsme si také jisti, že bude-li investor klást důraz na časování ve smyslu předpovídané budoucnosti, skončí jako spekulant i s odpovídajícím finančním výsledkem. Začátečníkovi se toto rozdělení může zdát poněkud nejasné a ani na Wall Street není běžně přijímáno. V praxi, nebo alespoň tak jsme o tom zcela přesvědčeni, jsou makléři i investiční poradci bezvýhradně oddáni principu, že jak investoři, tak spekulanti s běžnými akciemi by měli věnovat významnou pozornost předpovědím vývoje tržních cen.

"Inteligentní investor" je daleko nejlepší kniha, která kdy byla o investicích napsána. Je to jedna z nejčtenějších publikací svého druhu, ale také paradoxně v praxi snad nejvíce ignorovaná. Taková už je lidská povaha. Jednoduché věci se snažíme dělat složitě.

Čím dále se člověk ocitne od Wall Street, tím větší budou jeho pochyby vůči skutečnému fungování tržních předpovědí nebo principu timingu. Investor bude jen stěží schopen vzít v úvahu bezpočet předpovědí, které se téměř denně objevují v tisku nebo které může kdykoliv na požádání získat. Nicméně i přesto jim v mnoha případech věnuje pozornost, a dokonce podle nich jedná. Proč? Protože je neustále přesvědčován, že je pro něj nadmíru důležité, aby si vytvořil nějaký názor na budoucí vývoj akciového trhu, a protože cítí, že předpověď makléře nebo investičního poradce je spolehlivější než jeho vlastní.

Nemáme tolik prostoru, abychom se podrobně zabývali výhodami a nevýhodami tržních předpovědí. Této oblasti je věnována spousta vědeckého zkoumání a bezpochyby existují lidé, kteří mohou vydělávat peníze jako dobří analytici akciového trhu. Avšak je zcela absurdní se domnívat, že by tržními předpověďmi dokázala vydělat peníze široká veřejnost. Protože kdo bude nakupovat, když se široká veřejnost na určitý signál pustí do prodeje svých akcií se ziskem?

Pokud se vy, vážení čtenáři, chystáte zbohatnout v průběhu několika let následováním nějakého systému nebo mistrovstvím v tržních předpovědích, musíte si uvědomit, že se budete snažit o to, o co se snaží bezpočet jiných, a abyste vydělali peníze, budete to muset udělat mnohem lépe než obrovské množství vašich konkurentů na trhu. Neexistuje jediný logický nebo jiný důvod se domnívat, že typický nebo průměrný investor dokáže předpovědět budoucí pohyby trhu úspěšněji než široká veřejnost, jejíž je on sám součástí.

Existuje zde jeden aspekt investiční filozofie timingu, který, jak se zdá, unikl veškeré pozornosti. Časování má obrovskou psychologickou důležitost pro spekulanty, neboť ti chtějí vydělat své peníze co nejrychleji. Myšlenka, že by měli čekat rok, až se akcie pohnou nahoru, je pro ně zcela nesnesitelná. Avšak pro investora nemá délka čekání až tak velký význam. Jakou výhodu má pro investora situace, kdy nechává své peníze ležet ladem do doby, než obdrží nějaký (pravděpodobně) důvěryhodný signál, že přišel čas nakupovat? Této výhody dokáže využít pouze tehdy, když se mu podaří prostřednictvím vyčkávání nakoupit akcie za cenu o tolik nižší, aby dokázaly vykompenzovat ztráty plynoucí z ušlých dividend. To znamená, že timing nemá pro investora žádnou skutečnou hodnotu, pokud se nekryje s principem pricingu – tj. pokud mu neumožňuje znovu nakoupit jeho akcie za podstatně nižší cenu, než byla jejich původní prodejní cena.

V tomto ohledu měla slavná Dowova teorie pro načasování nákupů a prodejů cenných papírů velice neobvyklý historický vývoj. Ve stručnosti shrnuto, uvedená metoda generuje signály pro nákup na základě zvláštního druhu „průlomu“ průměrných cen akcií v rostoucí fázi trhu a z podobného typu průlomu v klesající fázi generuje signály pro prodej. Kalkulované – tedy nikoliv nezbytně skutečné a někým realizované – výsledky použití této metody představují téměř nepřerušenou řadu zisků pro období od roku 1897 až do počátku šedesátých let. Praktická hodnota Dowovy teorie by byla na základě těchto výsledků zjevně nepopiratelná; pochybnosti by se mohly týkat pouze spolehlivosti vykázaných „výsledků“ vzhledem k tomu, že není jasné, co by následovatelé Dowovy teorie ve skutečnosti provedli s trhem, respektive jaký dopad by měla praktická aplikace této teorie na trh.

Podrobnější studie hodnot akciového trhu ukazují, že kvalita výsledků dosahovaných pomocí Dowovy teorie se radikálně změnila po roce 1938 – několik let poté, co danou teorii začali na Wall Street brát vážně. Mezi významné úspěchy této teorie patří například indikace prodeje akcií při hodnotě indexu 306 bodů, přibližně měsíc předtím, než došlo ke krachu na burze v roce 1929, nebo signály, které chránily investory před dlouhým medvědím trhem až do doby, než se věci začaly lepšit, což bylo v roce 1933 při úrovni indexu 84 bodů. Avšak od roku 1938 fungovala Dowova teorie spíše tak, že při příznivých úrovních trhu pro nákup investory odrazovala a naopak v době vysokých cen je k nákupům stimulovala. Za toto třicetileté období bylo možno dosáhnout jednoznačně lepších výsledků investováním do celého trhu prostřednictvím indexu DJI.

Dle našeho názoru, který zakládáme na hlubokém zkoumání tohoto problému, není změna ve výsledcích Dowovy teorie náhodná. Představuje neodmyslitelnou vlastnost předpovědí a strategií obchodování v oblasti financí a podnikání. Strategie obchodování získávají na důležitosti a své příznivce tím, že velice dobře fungují po určité časové období, nebo někdy pouze tím, že byly věrohodně přizpůsobeny statistickým datům z minulosti. Čím častěji jsou tyto strategie používány, tím více se snižuje jejich spolehlivost.

To se děje ze dvou hlavních důvodů: za prvé, budoucnost přináší nové situace, kterým starý vzorec nebo strategie již prostě nevyhovují. Za druhé, na akciovém trhu platí, že popularita teorie obchodování má sama o sobě vliv na chování trhu, čímž v dlouhém období snižuje schopnost dané teorie generovat zisk. (Popularita tak významného fenoménu, jakým byla Dowova teorie, je sama sebe ospravedlňující, neboť dokázala pohnout s trhem nahoru nebo dolů jenom tím, že její následovatelé začali nakupovat nebo prodávat na základě signálu, který jim teorie vyslala. „Davová psychóza“ tohoto druhu je pro investora samozřejmě spíše nebezpečím než výhodou.)

Cílem tohoto revidovaného vydání Inteligentního investora je aplikovat Grahamovy myšlenky na podmínky současných finančních trhů a přesto nechat jeho původní text v nedotčené podobě (s výjimkami poznámek pod čarou uváděných pro vysvětlení). Po každé Grahamově kapitole následuje komentář. V těchto průvodcích čtenáře po původním textu jsou uváděny i současné příklady, na kterých je nejlépe možné pozorovat jak aktuální  a jak osvobozující  zůstávají Grahamovy zásady i v současnosti.

Úryvek je z knihy
"Inteligentní investor"
vydané nakladatelstvím
Grada Publishing,
více informací naleznete na
www.grada.cz Autor:
  • Nejčtenější

Mladí by chtěli do penze v 60 letech. Mají jasno, jaký důchod jim postačí

Generace narozená po roce 1971 bude podle současných pravidel odcházet do penze v 65 letech. A to jak ženy, tak i muži....

Opustil dobře placené místo v bankovnictví a rozjel firmu. Nelituje

Vystudoval ekonomii, nastoupil do banky, pracoval i v bankách v zahraničí. Oboru zůstal věrný i po návratu do Česka....

Zmapovali jsme nejlepší spořicí účty. Výnosy stále padají

Porazit inflaci se zhodnocování vkladů na spořicích účtech nejde. Výnosy dál padají. Úrokové sazby u aktuálně...

Advokát: Stanovit výživné na dítě jen podle daňového přiznání je nesprávné

Výživné se určuje na základě možností, schopností a majetkových poměrů povinného rodiče. Jakkoliv jednoduché se toto...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

KVÍZ: Fixuju frontend, ale mám to jen na lokále. Rozumíte řeči ajťáků?

V České republice jsou programátoři na pracovním trhu velmi poptávaní. Často se na ně ale pohlíží tak trochu jako na...

Znásilnil mě lékař. Prvně mě muž osahával v deseti. Oběti popsaly své zážitky

Premium Ve vlaku, v práci, u lékaře, na táboře. Sexuální obtěžování zažívají především dívky již ve velmi mladém věku, často se...

Sledujeme začátek rituální sebevraždy lidstva, říká Čech s IQ 206

Premium Je jedním z nejchytřejších Čechů, ale jako robot nepůsobí. Při osobním setkání je Karel Kostka, vzděláním učitel,...

Z dětství jsem si nesla zranění, rodinu chceme, říká Gregor Brzobohatá

Premium Vítězka Miss World, topmodelka, zakladatelka nadace a influencerka Taťána Gregor Brzobohatá přijala další výzvu: právě...

  • Další z rubriky

Dluhopisy. V portfoliu mají své místo, některým se ale vyhněte obloukem

Dluhopisy patří mezi méně riziková aktiva. Nižší výnos vyvažují relativním bezpečím a stabilitou. Měly by být součástí...

Zájem o bitcoin stoupá. Při koupi si dejte pozor na podvodné obchodníky

Premium Něco na tom bitcoinu asi bude. O jeho koupi totiž uvažuje už i náš děda, který sice zvládá posílání e-mailů, ale...

Jak ochránit peníze před inflací? Jedním z řešení jsou investice

Investiční analytici doporučují domácnostem a firmám právě teď investovat peníze na finančních trzích. Důvod je...

Pozitivní nálada na trzích přála akciím i dluhopisovým fondům

Obecně pozitivní nálada na trzích je podle ekonomů způsobena souhrou několika faktorů. Je to znovuotevírání ekonomik i...

Grafton Recruitment Praha
FRONT - END Developer - ReactJS

Grafton Recruitment Praha
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Manželka majitele Alzy promluvila o fungování firmy, se Zavoralem se rozvádí

Majitel tuzemského internetového gigantu Alza.cz Aleš Zavoral patří se svým jměním mezi nejbohatší Čechy. Na rozdíl od...

Sledujeme začátek rituální sebevraždy lidstva, říká Čech s IQ 206

Premium Je jedním z nejchytřejších Čechů, ale jako robot nepůsobí. Při osobním setkání je Karel Kostka, vzděláním učitel,...

Moderátor Aleš Cibulka skončil na jednotce intenzivní péče

Čtyřiačtyřicetiletý Aleš Cibulka měl v sobotu v rozhlasovém pořadu Tobogan dělat narozeninový rozhovor s herečkou Marií...

Rozloučení se Šafránkovou bude asi veřejné, pohřeb s poctami rodina nechce

Rodina zřejmě počítá s veřejným rozloučením se zesnulou Libuší Šafránkovou. Zatím ale není jasné, v jaké by to mělo být...

Toto XXL mi lichotí, říká Farna. Je tváří billboardu na Times Square

Ewa Farna (27) se s písní Tělo dostala až na slavnou obří reklamní obrazovku na newyorské Times Square. Spotify zde...