Půjčka pro mladé na bydlení: jen pro někoho

aktualizováno 
Již více než rok mohou lidé mladší 36 let žádat u Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) o zvýhodněný úvěr určený na financování bydlení. Jde o půjčku ve výši 200 000 korun, která by měla zvýšit dostupnost vlastního bydlení mladým lidem a také podpořit novou bytovou výstavbu.

Podmínky upravuje nařízení vlády č. 97/2002 Sb., které vstoupilo v platnost 15. dubna loňského roku. To byl také první den, kdy bylo možné podat si u SFRB žádost o tuto půjčku a mnoho zájemců neváhalo vystát si dlouhé fronty v obavě, aby se na ně také dostalo. Během prvních dvou týdnů bylo proto podáno na dva a půl tisíce žádostí. Až v druhé polovině roku se počet nových žádostí ustálil na konstantním přírůstku, který letos pokračuje. Měsíčně se přihlásí dvacet až třicet zájemců. Rozpočet na podporu výstavby bytového fondu v roce 2003 celkově činí čtyři miliardy korun, z toho na nízkoúročené úvěry fyzickým osobám je určeno přibližně 7,5% s tím, že se toto číslo může pružně změnit s ohledem na aktuální situaci. Z těchto prostředků jsou kromě zmíněné půjčky pro mladé financovány také úvěry pro postižené povodněmi nebo například úvěry poskytované občanům prostřednictvím obcí.

 

Současná situace

 

Průměrná výše půjčky se pohybuje kolem 200 000 korun, nižší částky jsou čerpány jen zcela výjimečně. V poslední době se u nově podávaných žádostí výrazně zkrátila doba vyřízení. Pokud zájemce o úvěr doloží všechny potřebné doklady, samotná doba vyřízení žádosti nepřesahuje dva až tři týdny. Pokud žádosti o úvěr vyhověno nebude, obdrží žadatel písemné vyjádření, kde budou uvedeny důvody, které k zamítnutí vedly.

 

V jednodušších případech lze poskytnutí úvěru řešit také korespondenční cestou, takže není nutné dostavit se na pracoviště SFRB osobně.

Zájemce o úvěr sepíše žádost, ručitelé podepíší ručitelský závazek a podpisy se

Zde si můžete stáhnout formulář žádosti o tento úvěr pro mladé

v obou případech nechají ověřit u notáře. Přiloží se potřebné doklady a vše se zašle na adresu
SFRB. Je-li třeba, provedou se případná doplnění a opravy žádosti a následně Fond zašle zpět návrh smlouvy, který žadatel i ručitelé opět podepíšou u notáře. Poté co smlouvu podepíše i Fond, je již možné si podat žádost o čerpání finančních prostředků.

 

 

Doklady, které je třeba předložit spolu s žádostí o úvěr:

 

1/ potvrzení výše průměrného měsíčního příjmu (žadatele i druhého manžela), tedy: 

- potvrzení o výši pracovního příjmu zpětně za rok od data podání žádosti

- doklad o přiznání důchodu nebo rodičovského příspěvku

- daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok

2/ stavební povolení vydané 1. ledna 2000 a později

3/ jde-li o výstavbu bytu v bytovém domě, předloží žadatel spolu se žádostí o úvěr také smlouvu o výstavbě bytu

4/ v případě, že výstavba bude financována i z úvěru ze stavebního spoření nebo úvěru hypotečního, předloží žadatel příslib o hypotečním úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření 

5/ kopie půdorysu stavěného bytu nebo podlaží rodinného domu

 

  

Podmínky pro poskytnutí půjčky

 

Zájemci o tuto půjčku si musí především uvědomit, že vládní nařízení přesně vymezuje podmínky, které je nutné splňovat, aby bylo možné zvýhodněný úvěr poskytnout. Pokud některý z těchto předpokladů není splněn, musí být žádost zamítnuta.

 

 

Podmínky podle nařízení vlády č. 97/2002

  • žadatel (stejně tak jeho manžel či manželka) nesmí v roce podání žádosti dovršit věk 36 let
  • žadatel (stejně tak jeho manžel či manželka) nesmí být v době podání žádosti o úvěr vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, bytového domu nebo rodinného domu
  • byt nebo rodinný dům s jedním bytem postavený s pomocí tohoto úvěru musí  po dobu splácení sloužit k bydlení žadatele, kterému byl úvěr poskytnut
  • podlahová plocha všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu, nesmí překročit 80 m2 a podlahová plocha všech místností bytu v rodinném domě s jedním bytem včetně místností, které tvoří příslušenství bytu kromě garáže, nesmí překročit 120m2. Do podlahové plochy se nezapočítává plocha lodžií a  balkonů.
  • stavební povolení musí být vydané po 1. lednu 2000

 

V první řadě je však samozřejmě jako u každého jiného úvěru nutné mít na splácení dostatečné příjmy a také odpovídající zajištění. Zapotřebí je minimálně jednoho ručitele, čím nižší jsou příjmy rodiny, tím vyšší zajištění se musí předložit. Může to být buď větší počet ručitelů, nebo, pokud je žadatel o úvěr nemá k dispozici, je možné například provést exekutorský zápis. To znamená, že v případě nesplácení by došlo k zabavení majetku dlužníka ve prospěch věřitele. Výhodou tohoto řešení je jednoduchost, zápis je možné provést přímo při podpisu úvěrové smlouvy a SFRB uhradí za klienta veškeré poplatky.

do konce dubna 2003 bylo:
uzavřeno 716 smluv v celkovém objemu 141 mil. Kč
zamítnuto 1 805 žádostí

Nejčastější důvody zamítnutí žádosti

 

Právě nesplnění uvedených podmínek vedlo k zamítnutí více než 72% všech podaných žádostí.

 

 

 

Hlavní důvody zamítnutí žádostí – uvedená čísla jsou přibližný odhad:

 

52% - větší podlahová plocha všech místností bytu nebo domu, než připouští stanovené limity (tj. 80 m2 na byt a 120 m2 na dům) 

30% - nejedná se o stavbu, ale o koupi nemovitosti  nebo převod družstevního podílu

10% - stavební povolení vydané před 1. lednem 2000

8% - nedostatečný příjem žadatele

 

Jak je z těchto údajů vidět, nejčastějším důvodem zamítnutí žádosti je příliš velká podlahová plocha bytu nebo domu, který chce žadatel financovat. Do

Váháte mezi několika hypotékami? Nabízíme vám možnost je snadno a rychle porovnat v této speciální sekci.

stanoveného limitu se totiž musí vejít nejen obytná plocha, ale celková plocha všech místností, tedy třeba i kotelna. Nepočítá se pouze to, co nemá charakter místnosti - například garáž nebo půda (ne však půdní vestavba). Co je, a co není místnost, je často diskutabilní, závisí na rozhodnutí stavebního úřadu a jednotlivé případy se pak řeší individuálně.

Především tento parametr se zdá být příliš přísným požadavkem a mělo by se uvažovat o jeho úpravě. To znamená rozšířit stanovené limity, nebo plochu bytu vůbec neomezovat. Půjčka má pomoci mladým lidem pořídit si pro sebe bydlení a to formou výstavby nového bytu či domu. Když už si ale mladý člověk staví nový rodinný dům, určitě je to pro něj investicí na celý život a nepovažuje ho za své první bydlení, které by chtěl někdy v budoucnu nahradit jiným, větším. Neměl by být proto nucen postavit si byt s malou podlahovou plochou. Půjčka má kromě toho povzbudit vznik nových bytů a jistě není vhodné, aby se podporovala výstavba „malých“ nových domů či bytů. Zdá se tedy, že takto stanovené kritérium jde tak trochu samo proti tomu, čeho by mělo být tímto programem dosaženo.

 

 

Dalším častým důvodem zamítnutí žádosti je to, že nejde o výstavbu bytové nemovitosti, ale o koupi již hotového díla, což podle současného vládního

Potřebujete úvěr na bydlení? V naší sekci věnované hypotékám naleznete spoustu užitečných informací
nařízení není možné. Proto tuto půjčku nelze použít ani na nákup družstevního bytu. Žadatel o úvěr sám musí být investorem stavby, nemůže si koupit již postavenou nemovitost od stavební firmy nebo od jiné osoby. Stavební povolení musí znít na jméno toho, kdo si chce úvěr vzít, ne n

Kompletní informace o stavebním spoření v naší nové sekci

a firmu. Což samozřejmě neznamená, že musí jít o stavbu svépomocí, stavitel si může najmout stavební firmu, která mu dům postaví.

Také toto kritérium není příliš šťastné, jelikož měla-li půjčka pomoci právě mladým lidem, měla by zahrnovat také nákup nemovitosti, který by byl pro mnohé určitě dostupnějším řešením než výstavba. Jiná situace je na venkově a jiná ve velkých městech. Většina lidí například v Praze bude bydlet v bytech a ne v rodinných domcích a když si budou pořizovat byt v novostavbě, ve většině případů půjde o koupi.

 

 

Mělo by být tedy především ujasněno, co že má tato půjčka vlastně podporovat. Nemuselo by se pak stávat, že dvě ze tří žádostí musí být zamítnuty:

 

- Pokud mladé lidi při získání jejich (třeba i prvního) bydlení, měla by být umožněna koupě nemovitosti do vlastnictví, případně také pořízení družstevního bytu.

- Pokud novou výstavbu, pak by měly být odstraněny limity omezující maximální výši plochy bytu. A opět by nebylo na škodu, kdyby výstavbu mohla provést stavební firma, nenutit k tomu toho, kdo chce prostě bydlet.

 

SFRB tedy provádí analýzu dosavadního ročního fungování takto definovaného systému v praxi a získané poznatky a zkušenosti s návrhem nových opatření předloží v blízké době Ministerstvu pro místní rozvoj.

 

 

 

Hlavní charakteristiky úvěru

 

maximální výše úvěru

200 000 Kč

úroková sazba  

3%

maximální doba splatnosti  

10 let

výše pravidelné měsíční splátky

1 931 Kč

mimořádné splátky úvěru  

kdykoli možné

do kdy se musí začít s čerpáním  

nejpozději do dvou let

do kdy se musí vyčerpat celý úvěr    

nejpozději do tří let, zbytek by jinak propadl

kombinace s úvěry ze stavebního spoření a hypotékami   

je možná

možnost přerušit splácení     

lze až na dva roky, jen v závažných případech

 

  

 

Jaký máte názor na státní podpory bydlení? Myslíte si že jsou dostatečné a účinné? Co by se mělo změnit, co byste doporučovali vy? Žádali jste o tuto půjčku od SFRB? Podělte se s námi o své názory a náměty.  

 

reklama
 

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

VIDEO: Byt může zapálit i lampička, modem nebo prodlužovačka

Ilustrační snímek

Požár v bytě může napáchat rozsáhlé škody. A to nejen na majetku, ale i životech. Vzniknout může z nejrůznějších...

Úspěšné lidi nezlomí selhání, křivdy a ústrky ostatních, říká expert

Někdy je to v zaměstnání jako na bojišti a jen odolní vydrží.

Chcete-li v zaměstnání skutečně uspět, nestačí svou práci jen dobře odvádět. Expert Martin Staněk tvrdí, že ještě...

Další z rubriky

Jak se říjnové zpřísnění pravidel u hypoték dotkne daní?

Ilustrační snímek

Pořídit si nový byt či dům za hotové je pro naprostou většinu rodin nereálné. Pro řadu lidi je proto hypotéka jasnou...

Hypotéky dál zdražují, zájem o ně však trhal v září rekordy

Ilustrační snímek

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů dál stoupají, ale zatím mírně. V září se úroková sazba zvedla ze srpnových 2,53 na...

Zájem o hypotéky stoupá, rostou však i úrokové sazby

Ilustrační snímek

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů znovu stouply. I letošní srpen potvrzuje dlouholetý trend, kdy zájem o hypotéky v...

Pracovní doba se zkrátí, plánuje ČSSD. Budou lidé brát stejně?

Pracovní doba se zkrátí, plánuje ČSSD. Budou lidé brát stejně?

Kurzy.cz Sociální demokracie chce zkrátit pracovní dobu ze 40 hodin týdně jen na 37,5. Podle ČSSD by se tak zvýšila produktivita...

Najdete na iDNES.cz