Nesplácet se nevyplácí

aktualizováno 
V nedávné době se v médiích objevilo několik zpráv o rostoucí zadluženosti českých domácností, která v létě jenom v bankovních úvěrech přesáhla 200 miliard. Roste obliba všech druhů úvěrů – od klasických spotřebitelských až po kreditní karty. Není divu – vždyť úrokové sazby stále klesají. Co se však stane, pokud se dostanete do prodlení se splácením, nebo nejste schopni splácet vůbec? Co dlužníky vlastně čeká?

Banky i splátkové společnosti hlásí značný nárůst úvěrů. Roste objem zejména úvěrů spotřebitelských. Čím dál více klientů dává přednost „životu na dluh“. Každý se ovšem v běžném životě může dostat do nepředvídatelné životní situace, ve které není s to plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy o úvěru a není schopen dodržet předepsané splátky. Co v takové situaci dělat?

Bankovní úvěry

Věnovat se budeme zejména úvěru spotřebitelskému. U kontokorentního úvěru či kreditních karet existují rozdíly vzhledem k povaze úvěru a obchodním podmínkám, princip postupu při nesplácení ovšem bývá víceméně obdobný. Klient se v úvěrové smlouvě zavazuje, že bude řádně a včas splácet půjčenou částku i s úroky - dle smlouvy. Situace však může vypadat následovně – v den splatnosti není na účtu dostatek peněz, popřípadě peníze nedorazily z jiného finančního ústavu (připadá v úvahu u většiny kreditních karet a menšiny spotřebitelských úvěrů, u nichž banky nevyžadují zřízení běžného účtu).

Co následuje? Banka je oprávněna vám v takovém případě účtovat úrok z prodlení (či pevnou smluvní pokutu: Citibank – 480 Kč). Sankční úrok se pohybuje do třiceti procent za rok (z dlužné splátky) a je v naprosté většině případů účtován od prvního dne prodlení (někde však může být klient sankciován například až ode ne šestého). Banka se současně snaží klienta telefonicky kontaktovat, o vzniklé situaci jej informovat a dohodnout se; popřípadě se omezí na písemné oznámení nebo použije kombinaci obou způsobů. Některé banky Vás budou kontaktovat i pomocí sms (GE Capital Bank, eBanka).

Kdo figuruje v úvěrovém registru? Banky o vás vědí všechno. Čtěte ZDE.

Kromě úroku z prodlení na vás ovšem čeká další náklad, který s sebou nese nesplácení, a to poplatky za zaslané upomínky či výzvy ke splácení – mohou dosáhnout i výše pět set korun, což zejména v případě nižší splátky může znamenat  její značné procentuální navýšení. První upomínka  bývá často levnější než následující; může být zaslána až po telefonickém kontaktu (upozornění), ovšem může také být generována automaticky po promeškaném dni splatnosti. Standardně bývají upomínky tři, může jich však být i více. Například u HVB Bank je třetí (a poslední) upomínka zasílána do 45 dnů od vzniku delikvence.

Jaký je postup po vyčerpání všech upomínek? Pokud klient ani poté nereaguje na výzvy banky a neprojeví vůli prodlení ve splátkách řešit, může banka přistoupit k zesplatnění celého úvěru – tedy prohlásit úvěr za splatný a požadovat okamžité splacení celého závazku!, čili i s úroky. Po tomto oznámení pak může být úrok z prodlení účtován z celé částky úvěru. Z toho vyplývá, že „strkat hlavu do písku“  se rozhodně nevyplatí. Banky samy radí, aby klienti, pokud se dozví, že svému závazku nebudou moci dostát a dostanou se tak do prodlení, je kontaktovali co nejdříve a dohodli se na řešení. Jakém? Nejčastěji zřejmě na individuálním splátkovém kalendáři (případně spojeném např. s dozajištěním pohledávky). Dále může v některých případech jít o dobrovolnou realizaci zajištění dlužníkem ve spolupráci s bankou či identifikaci jiných aktiv dlužníka, jež může prodat, a jejich prodej dlužníkem ve spolupráci s bankou atd.

V rámci nového splátkového kalendáře mohou být splátky sníženy a rozloženy do delšího časového období, v některých případech i odloženy – záleží na bance a konkrétním případu. Za tuto změnu ovšem také klient může zaplatit – poplatek za změnu úvěrové smlouvy se totiž pohybuje od dvou set do dvou tisíc korun a někde je uplatňován i v těchto „nouzových“ případech. Kdo posuzuje závažnost důvodů pro zvolení příhodných řešení? Pracovníci banky. Pokud však klient spolupracuje s bankou na vyřešení, je cílem se s klientem dohodnout. Před přistoupením k soudnímu vymáhání (žalobě) se totiž banka snaží najít mimosoudní řešení případu.

Potřebujete spočítat roční úrokovou sazbu nebo naopak výši splátek úvěru? Využijte naši kalkulačku.

Pokud byl proces raného vymáhání neúspěšný a selže snaha o restrukturalizaci úvěru, klient s bankou dále nekomunikuje a dluh odmítá uznat, případně banka není úspěšná ve vymáhání prostřednictvím inkasní firmy, podává banka soudní žalobu o uznání dluhu; je vydán platební rozkaz a pokud ten není naplněn, následuje exekuce.

Jakou roli v této situaci hraje zajištění úvěru? Samozřejmě velkou. Pokud má dlužník ručitele a nesplácí, bývají upomínky (např. od druhé) zasílány i ručiteli. Stejně jako banky mají obvykle v obchodních podmínkách uvedeno, že v případě nedostatku prostředků na běžném účtu mohou čerpat prostředky z jakéhokoliv dlužníkova účtu u ní vedeného (popř. tyto účty dokonce blokovat – př. ČSOB), je kupříkladu Komerční banka potom stejně tak oprávněna po zaslání uvedené výzvy (společné již pro dlužníka a ručitele) - pokud nereaguje sám dlužník - uspokojit se z jakéhokoliv i ručitelova účtu u ní.  Zástavu vkladu pak lze například podle vyjádření KB realizovat prakticky okamžitě, v souladu se smlouvou o úvěru a zástavní smlouvou k pohledávce. Zástava nemovitosti se realizuje nejdříve po 90 dnech od vzniku delikvence a je realizována ve většině případů specializovaným útvarem banky.

ČSOB podle vlastního vyjádření může zahájit realizaci zajištění úvěru ihned poté, co jej zesplatní. Ručitel přichází na řadu v momentě podání žaloby na zaplacení dlužné částky, protože je podávána současně na dlužníka, spoludlužníka a ručitele. K realizaci ručitelského prohlášení je však zapotřebí rozhodnutí soudu. Podle Volksbank platí, že  pokud je úvěr zajištěn movitou věcí (řešeno ve většině případů uzavřením smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movité věci a o výpůjčce, které jsou součástí úvěrového případu), může banka přikročit k zabavení této zastavené věci obecně po zaslání 3 upomínek, na které klient nereaguje, a to bez soudního rozhodnutí. Postup je tedy u tohoto vzorku našich bank vždy obdobný.

Příklady bank, kt. nabizejí pojištění A či B Měsíční poplatek za pojištění spotř.úvěru -A Měsíční poplatek za pojištění spotř.úvěru - B
Česká spořitelna 1 Kč z každých 1000 Kč úvěru x
ČSOB 1% z výše poskyt.úvěru / 12 x
GE Capital Bank do 65 tisíc Kč 79 Kč, nad: 99 Kč do 65 tisíc Kč 119, nad: 189
Komerční banka: osobní úvěr x zdarma (resp. v "ceně" úvěru)
Raiffeisenbank zdarma (resp. v "ceně" úvěru) 84 Kč
Je úvěrová delikvence spíše úmyslná? Například GE Capital Bank uvedla, že nikoliv – většina dlužníků jsou občané, kteří se dostali do svízelné finanční situace. Problémům s nesplácením úvěru v případě tíživé finanční situace se dá do jisté míry předcházet tím, že si klient úvěr pojistí. Pojištění neschopnosti splácet lze sjednat u spotřebitelských úvěrů a kreditních karet, a to pouze v omezeném rozsahu. Pro občany bývá nabízeno ve dvou variantách. První typ znamená obvykle pojištění splátek v případě pracovní neschopnosti, plné a trvalé invalidity a úmrtí (v tabulce označeno jako A), druhý k tomu všemu přidává i pojištění pro případ ztráty zaměstnání (B). Pojištění ovšem nebývá zrovna levné. Podle GE Capital Bank však má svůj spotřebitelský úvěr u ní pojištěno 80% klientů.

Počet neplatičů banky příliš sdělovat nechtěly, označují jej však za vcelku stabilní veličinu. U těch, které údaj uvedly, se počet neplatičů pohyboval cca od jednoho do šesti procent celkových úvěrů.
 
V textu byly pominuty úvěry hypoteční. Vzhledem k jejich určení a délce splácení jde o specifické úvěry se specifickými podmínkami. Klient úvěrovanou nemovitostí ručí, a tak bývá na splácení značně zainteresován, neboť by zabavením nemovitosti obvykle přišel o střechu nad hlavou. Princip upomínání může být jiný (první upomínka např. nemusí být zpoplatněna, popř. je naopak zpoplatněna více než u spotřebitelského úvěru), stejně jako způsob řešení prodlení se splácením (kupříkladu eBanka nabízí možný odklad splátek ze závažných důvodů jedině u hypoték).

Nebankovní spotřebitelské úvěry

Postup splátkových společností při nesplácení úvěru není příliš odlišný od bank. Klienti však u této instituce nemohou mít vedeny běžné účty, a tak odpadá možnost vyrovnání pohledávky z některého z účtu dlužníka. Každá ze společností má své specifické podmínky, vyplývající z úvěrové smlouvy. Také bývá možná úprava splácení v rámci dohody (snížení splátek či dokonce odklad - podle situace dlužníka a společnosti, u které si půjčil).

Jak je to s konkrétními společnostmi v případě, že dlužník nespolupracuje? GE Capital Multiservis prohlásí při platební nevůli dlužníka úvěr za splatný a požaduje splacení celého závazku. Po administrativním vymáhání poté (stejně jako Homecredit) řeší věc soudní cestou. Cetelem má v podmínkách k úvěru vyhrazeno právo předložit Žádost/Smlouvu s dohodou o srážkách ze mzdy plátci mzdy klienta (příp. partnera), dostane-li se klient do prodlení se splácením úvěru po dobu delší než 1 měsíc, tj. nezaplatí řádně a včas alespoň 2 po sobě následující splátky. S dohodou o srážkách ze mzdy doručí Cetelem plátci mzdy  prohlášení zejména o výši dluhu klienta (suma splátek po lhůtě splatnosti, uplatňované smluvní pokuty a specifikaci dosud nesplatného dluhu ke dni předložení dohody. Cetelem a GE Capital Multiservis nabízejí pojištění proti neschopnosti splácet (ve vymezených případech, které byly jmenovány výše).

Hledáte informace o kreditních kartách? Pak neváhejte a nahlédněte do této SPECIÁLNÍ PŘÍLOHY.

Sankční poplatky jsou u splátkových společností vyšší než u bank – u Cetelem je to 8% z každé splátky (nikoliv za rok), s jejíž i částečnou úhradou je klient v prodlení o více než 30 dnů. V sazebníku GE Capital Multiservis figurují dvě sankční položky – pokuta za prodlení se splácením ve výši 20% z každé dlužné splátky, min. 100 Kč a denní úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky.

Provident Financial, úvěrová společnost poskytující spíše menší a krátkodobé půjčky domácnostem, postupuje jinak. Splátky u ní  totiž probíhají na týdenní bázi a vybírá je obchodní zástupce přímo u klienta doma. Pokud dojde k problému se splácením, je rovněž upravován splátkový kalendář. Dlužník je v případě potřeby upomínán dopisem i telefonicky, nejdříve pracovníky firmy a poté externí, specializovanou agenturou (Kasolvenzia nebo Intrum Justitia). Vysoká RPSN (až cca 400% ročně) v sobě zahrnuje sankční poplatky, a tak klient v této situaci neplatí nic navíc. Soudní řízení je opět poslední možností, jak peníze dostat zpět.

Leasing

U leasingu je situace odlišná od spotřebitelských úvěrů – úvěrované zboží se totiž stává majetkem dlužníka až po splacení. I v těchto případech však obyčejně máte možnost domluvit se za určitých podmínek s leasingovou firmou například na odkladu splátek či prodloužení leasingové smlouvy, a tím i snížení splátek (opět bude záležet na konkrétní situaci a leasingové firmě). V případě, že však nejste schopni splácet vůbec, dojde k ukončení nebo převodu leasingové smlouvy. Vezmeme-li nejčastější předmět leasingu soukromých osob - auta, pak při ukončení je vůz prodán a společnost se s klientem vyrovná; při převodu je smlouva převedena někoho, kdo za vás splácení převezme – na vyrovnání s nástupcem se pak leasingová firma nepodílí.

Jaké další následky (kromě zmíněných) může mít nesplácení z hlediska budoucích možností dlužníka?

Rady a doporučení:

  • proti neschopnosti splácení se lze pojistit; je ovšem vhodné rozmyslet si, zda se vám to vyplatí (pojištění platí jen pro přesně specifikované případy – viz text)
  • pokud se dostanete do problémů se splácením, komunikujte s bankou; nejhorším řešením je pasivita

Nesplacená částka bude u bank, které jsou zapojeny do bankovního registru (ČS, ČSOB, KB, GECB, HVB), zaznamenána ve společné databázi, stejně jako délka prodlení. Nemusí být zaznamenáno krátké zpoždění, např. o jeden či dva dny (díky principu aktualizace databáze). Delší a hlavně dlouhodobější  nesplácení je však evidováno určitě - podrobnosti o platbách jsou v registru evidované dvanáct měsíců dozadu a informace, zda člověk splatil úvěr řádně či ne, zůstává v databázi ještě čtyři roky od skončení úvěrové smlouvy.
V případě některých bank a splátkových či leasingových společností může být rovněž (pokud k tomu dáte ve smlouvě souhlas) zaznamenána informace o vašich dluzích v databázi neplatičů Solus. Pokud bude mít klient v uvedených registrech nevyrovnaný dluh, či zaneseno časté delikvenční chování, nelze v budoucnu očekávat vstřícný přístup zainteresovaných subjektů při případné další žádosti o půjčku. 

Máte zkušenosti s prodlením ve splácení úvěru, nebo se vám stalo, že jste nebyli schopni splácet vůbec? Jaký byl přístup finanční instituce, která vám půjčila? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.

 

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Barefootky mají úspěch. Trh na moje zboží čekal, říká mladá podnikatelka

Linda Dedeciusová

První sukni ušila, když jí bylo teprve pět let. Před rokem Linda Dedeciusová podle svého návrhu ušila prvních sto párů...

Dědická smlouva stojí výš než závěť. Dědicům tak dává větší jistotu

ilustrační snímek

Podařilo se vám nashromáždit nějaký majetek a chtěli byste mít určitou jistotu, jak s ním bude naloženo po vaší smrti....

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Soused pronajímá byt přes Airbnb, jeho hosté nás ruší. Jak se bránit?

ilustrační snímek

Sousedy si nevybíráme. To ovšem neznamená, že si musíme všechno nechat líbit. Co dělat, pokud je v sousedním bytě...

Další z rubriky

Hypotéky zlevňují už čtvrtý měsíc, nízké sazby opět zvedají zájem

Ilustrační snímek

Úrokové sazby hypoték dál padají směrem dolů, a to už čtvrtý měsíc. Průměrná úroková sazba propadla z dubnových 2,85...

KOMENTÁŘ: Mladí mohou bydlet i jinak než ve vlastním

Mladá rodina v novém bytě - ilustrační foto.

Ceny nemovitostí stále rostou, dostupnost hypoték je po opatřeních České národní banky výrazně menší a sazby jsou vyšší...

Perličky z české úvěrové historie: útrapy žadatelů, výdělky v bankách

Kolik se vydělávalo v bankách - od ředitele po úředního sluhu.

Pořídit si vlastní bydlení na hypotéku je závazek na řadu let. Víte však, jak dlouhá je u nás historie hypoték, s...

Investovat do akcií ČEZ nebo od nich raději utéci?

Investovat do akcií ČEZ nebo od nich raději utéci?

Kurzy.cz (Toto zamyšlení bylo napsáno pro portál Kurzy.cz) Nedávné rozhodnutí vlády naplnilo mediální prostor spoustou analýz, k...

Advantage Consulting, s.r.o.
PROGRAMÁTOR A TECHNIK PLC

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Najdete na iDNES.cz