Diskuse k článku

Klientům padlých makléřů pomůže stát

Desetitisícům drobných investorů, kterým zůstaly peníze u zkrachovalých obchodníků s cennými papíry, svítá naděje, že aspoň část dostanou letos zpátky. Ministr financí totiž vládě v nejbližších dnech navrhne, aby do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry převedla ze státního rozpočtu 750 milionů korun, a výplaty klientů zkrachovalých brokerů tak mohly začít.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

Harpagon

K rozpuštění sdružení JaB
V diskuzi k jednomu článku o KTP, který ze serveru "záhadně" zmizel, jsem byl dotazován, zda rozpuštení sdružení JaB může mít za následek zbavení odpovědnosti současného vedení JaB. Podle mého názoru rozpuštěním sdružení nemůže zaniknout odpovědnost členů jeho statutárního orgánu, např. za způsobenou škodu.
Jiná věc je, zda porušování stanov sdružení může postačovat k rozpuštení sdružení Ministerstvem vnitra. V zák. č. 83/1990 Sb. tam nic takového není, viz § 12 odst. 3. Např. obchodní zákoník umožňuje likvidaci společnosti, jestliže se valná hromada nesejde dva roky. Doporučuji prostudovat příslušný zákon a posoudit, zda jsou důvody pro rozpuštění.
0/0
31.3.2003 9:39

Harpagon

Jak investovalo KTP
Doporučuji všem klientům přečíst článek Jak investovalo KTP na www.penize.cz
0/0
28.3.2003 7:57

Milan

Karta se obrací !
 
Předběžné opatření KCP
Komise pro cenné papíry vydala rozhodnutí o předběžném opatření č.j. 51/So/9/2003/2 ze dne 17.března 2003, které je účinné od 20.března 2003, kterým společnosti MARTELEX, spol. s r.o., IČ 26716844, se sídlem v Praze 10 - Vršovicích, Charkovská 14 uložila tyto povinnosti:
I. zdržet se provedení veřejné dražby cenných papírů, kterou MARTELEX s.r.o. uveřejnil na centrální adrese pod č. 0302706A až 0302706 H, která se má uskutečnit dne 28.3.2003 v hotelu Beránek, na adrese náměstí T.G.M. 74, Náchod, PSČ 547 01, jejímž předmětem jsou cenné papíry uvedené v příloze č. 3 dražební vyhlášky
II. bezodkladně informovat Komisi o všech přijatých opatřeních co se plnění uložené povinnosti ve výroku I. tohoto rozhodnutí týče.
(předběžné opatření zveřejněno na www.sec.cz)
-------------------------------------------------------------------------------- Upuštění od dražby
Dražebník MARTELEX, spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Vršovice, Charkovská 14 oznámil dopisem ze dne 21.03.2003 (zveřejněno na www.centralniadresa.cz), že v souladu s § 22 odst. (1) písm. a) zákona č. 26/2001 Sb. o veřejných dražbách upustil od dražby, která se měla konat dne 28.03.2003. Předmětem dražby měla být organizační složka - část podniku úpadce KTP Quantum, a.s.
0/0
26.3.2003 21:29

Harpagon

Odškodňování klientů KTP koncem června
Podle dnešních HN prezídium Komise pro cenné papíry schválilo Garančnímu fondu odklad výplaty klientů KTP na 21.6.2003. Důvod: v  GF nejsou peníze.
0/0
25.3.2003 8:14

Milan

Státní úředník zlodějem - aneb "co neukrad Takáč", to chtěl ukrást Sehnal !?!?!
Bude odvolaný SKP dražit zákaznický majetek?   Jakmile se JaB dozvědělo, že JUDr. Sehnal uzavřel smlouvy o provádění veřejných dražeb, začalo zjišťovat, co JUDr. Sehnal zamýšlí dražit. Na webových stránkách se sdružení seznámilo s textem "smlouvy o provedení veřejné dražby dobrovolné", která byla mezi JUDr.Jiřím Sehnalem a dražebníkem MARTELEX, spol. s r.o. uzavřena dne 26.02.2003. Z této smlouvy bylo zřejmé, že předmětem dražby dobrovolné, která by se měla konat 28.03.2003, je organizační složka - část podniku úpadce KTP Quantum, a.s., která obsahuje : · know-how podniku · movité věci · závazky z pracovně právních vztahů · závazky z nájemních smluv · vlastnická práva k akciím. Přílohy, ze kterých by bylo zřejmé, co JUDr. Sehnal vlastně chce konkrétně prodávat, však k této smlouvě připojeny nebyly. Nicméně bylo zjištěno, že v rámci této dražby by měly být, mimo jiné, prodány i vlastnická práva k akciím firmy Soliter, a.s., Bioster, a.s., Chemopharma, a.s. a další. Bývalí klienti byli velmi překvapeni a dezorientováni touto informací, když 1. je známo, že předmětné akcie byly zajištěny rozhodnutím Vrchního státního zastupitelství 2. tyto cenné papíry jsou dle zákona o cenných papírech, účetnictví úpadce, informací vyplývajících z rozhodnutí VSZ i Policie ČR, stejně jako podle stanoviska KCP ve vlastnictví zákazníků a nepatří do podstaty 3. dražby cenných papírů může provádět pouze firma, mající licenci obchodníka s cennými papíry (toto oprávnění MARTELEX s.r.o. nemá) a dražební vyhláška musí být schválena KCP (z textu zveřejněného JUDr. Sehnalem nic takového není zřejmé). Vzhledem k tomu, že je zájmem a cílem sdružení ochránit oprávněné nároky všech bývalých klientů úpadce KTP Quantum, a.s., učinilo sdružení několik podnětů příslušným státním orgánům, aby je upozornilo na tyto aktivity a požádalo je o prověření, zda tato JUDr. Sehnalem připravovaná dražba je v souladu s platnými právními předpisy. Jakmile sdružení obdrží konkrétní stanovisko oslovených institucí, opět je zveřejníme.
0/0
24.3.2003 20:52

Harpagon

Re: Státní úředník zlodějem - aneb
 JaB má výjimečně pravdu. Organizovat veřejné dražby cenných papírů může jen obchodník s cennými papíry, ovšem ne kterýkoli, ale jen ten, který má povolení k poskytování investiční služby uvedené v § 8 odst. 2 písm. b) ZCP.
Ovšem nerozumím tomu, co se míní dražbou vlastnických práv. Draží se cenné papíry, tj. práva inkorporovaná do listiny (listina je v případě zaknihovaných CP nahrazena zápisem v SCP). Akcie představují práva akcionáře (hlasovací, na dividendu), ale vlastnická práva k právům? Tento nesmyslný pojem bohužel potvrzuje chabé právní kvality bývalého SKP.
Úkony při dražbě provedené v rozporu se zákonem by byly absolutně neplatné.
Dále mi není jasné, jak dražit cenné papíry, jsou-li "zajištěny" státním zastupitelstvím? Jak jsou zajištěny? Pozastavením práva nakládat se zaknihovanými cennými papíry? Jak jsou zajištěny listinné cenné papíry? Kde jsou?
0/0
24.3.2003 23:00

Harpagon

Právní magistr Kalvoda navrhuje svolat valnou hromadu Médeie Bohemie (MB)!
V poslední zprávě klientům, tj. členům sdružení JaB z 12.3. t.r. Mgr. Kalvoda navrhuje svolat (mimořádnou) valnou hromadu MB a předem upozorňuje, že to bude postup organizačně a patrně i z hlediska nákladů poměrně náročný postup. Abych případně klienty pana Kalvody odradil od tohoto nedomyšleného kroku, upozorňuji, že
1. akcionáři mající akcie, jejichž souhrnná hodnota přesahuje 5% základního kapitálu MB mohou žádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí (§ 181/1 OBCHZ),
2. akcionáři ovšem musí prokázat, že akcie skutečně mají. U akcií na jméno (MB) svá práva vůči společnosti uplatňují osoby, které jsou zapsány v seznamu akcionářů, který může být nahrazen zápisem v SCP, výpisem z registru emitenta (§ 156/2,3 OBCHZ). Klienti, kteří požádali MB o výpis ze seznamu akcionářů, dostali odpověď, že tam uvedeni nejsou. Aby klient prokázal, že seznam akcionářů neodpovídá skutečnosti, musel by prokázat, že jsou akcionáři jiným způsobem, obvykle výpisem z účtu majitele CP. Klienti nejsou uvedeni ani v registru emitenta ani akcie MB nemají na svém účtu v SCP (pokud nějaký účet v SCP ještě mají).
3. Pokud představenstvo valnou hromadu nesvolá, protože popře, že klienti jsou akcionáři (nejsou na seznamu), nebo proto, že všichni členové představenstva odstoupili z funkcí, rozhodne na žádost akcionářů soud, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu. K žádosti musí akcionář soudu doložit, že je akcionářem, a to obvykle výpisem z účtu majitele CP ...
4. Pokud by soud akceptoval převod akcií na jméno bez písemného souhlasu představenstva MB a výpis z účetní evidence tzv. zákaznického účtu KTP, místo zákonné evidence SCP, a zmocní akcionáře ke svolání mimořádné valné hromady, pak pro zajištění této valné hromady jsou oprávněni mj. vyžádat si výpis z evidence SCP (výpis z registru emitenta, kde je uvedeno KTP). Pokud by soud vyhověl, pak hradí náklady soudního řízení a valné hromady společnost (§ 181/4,5).
5. Pokud tedy můžeme svolat mimořádnou valnou hromadu, pak musíme stanovit její program. Působnost valné hromady stanoví § 187 OBCHZ a stanovy MB. Co není uvedeno v zákoně nebo ve stanovách nemůže valná hromada rozhodnout. Zejména nemůže zasahovat do výkonu funkce správce podstaty. Valná hromada by mohla např. zvolit představenstvo a dozorčí radu, např. z řad osvědčených funkcionářů JaB, SAM nebo dealerů KTP. Ovšem o majetkových záležitostech bude stále rozhodovat správce podstaty (který ani na valnou hromadu nemusí přijít, natož aby jí skládal účty!).
6. Takže se valná hromada stane sjezdem nešťastníků, kteří si společně zanadávají a rozejdou se do svých domovů. Něco jako parlamentní žvanírna, ve které se jistě p. Kalvoda bude cítit jako ryba ve vodě.
0/0
15.3.2003 14:21

Papoušek Tejkal Kukla
Ví někdo co se stalo s výše zmíněnými pány, kteří vedli PRIVATE INVESTORS? Byl někdo z nich určen odpovědným za ty progamblované milióny?
0/0
14.3.2003 16:58

Lada

Dopis odsouhlasení náhrady škody GF
Já jsem před několika dny dostal z Garančního fondu oznámení o výši náhrady škody za nevydaný zákaznický majetek. Rád bych se zeptal na Váš názor, co si myslíte o větách, které jsou tam uvedeny: "Vyplácení náhrady může být zahájeno..." - Jaké může být zahájeno? To jsou takové neurčité termíny na papíře, který chtějí podepsat a úředně pověřit. Obávám se, že bych jim tím vystavil souhlas s vyplacením částky třeba až za 20 let. Současně se mi nelíbí odsouhlasení výše náhrady. Nepovažuji náhradu jimi uvedenou za konečnou. Nechci se totiž vzdát nároku z lhůty prodlení, které bych se podepsáním papíru v tom znění, jak mi došel. Jak budete postupovat Vy, spolubojovníci?
0/0
14.3.2003 8:11

pv

Re: Dopis odsouhlasení náhrady škody GF
ja zatim nedostal ani to, ale myslim ze nepodepisi to co si oni sami vymysleli, nybrz poslu vlastni potvrzeni a to platne k datu povinneho zahajeni vyplat. mimochodem, ze se pan Sobotka namaha milostive uvolnit ke splneni zakonne povinnosti az po porade s pravniky a nevydarene snaze najit zpusob jak zakon obejit me vubec neprekvapuje. MF porusuje zakony a KRADE uplne bezne, viz napr. aktualne kauza pouziti ciziho kodu v rozporu s licenci: http://www.linuxzone.cz/index.phtml?ids=10&idc=617
0/0
14.3.2003 20:38

Franta k PI

Re: Dopis odsouhlasení náhrady škody GF
Domnívám se, že příslušné státní orgány budou i nadále nečinné,především proto, že postižení pro ně neznamenají žádné riziko.Postižení musí postupovat společně a snad již nazrál čas obrátit se na mezinárodní soud.Domluvme se.
0/0
26.3.2003 10:30

Hynek

Re: Re: Dopis odsouhlasení náhrady škody GF
Na přípravě mezinárodního soudu se pracuje taky !
0/0
28.3.2003 22:24

klient

Nováková zase lže!
Naše "Pavlínka" opět mlží! Dne 9.5.2002 v článku "Policie viní šéfa KTP z podvodu" sdělovala, že podle mluvčí policejního prezidia Ivany Zelenákové zajistila policie od 48 emitentů zaknihované cenné papíry v nominální hodnotě téměř 1,3mld. korun, od tří emitentů (lázně) listinné cenné papíry v nominální hodnotě 343mil. korun a skoro 60 mil. korun na účtu, tedy v celkové hodnotě 1,703mld.Kč. V dnešním článku ovšem zprávu poněkud účelově zjednodušila, když tvrdí, že na účtu je jenom necelých 60mil.Kč a celkový majetek KTP nemá větší hodnotu, než 200mil.Kč. Ano - v tomhle má přibližnou pravdu, ale ne celou, neboť zcela záměrně "opomenula" zmínit oněch 1,643mil.Kč hodnoty CP, zajištěných policií ČR !!! Ty ovšem nepatří do konkursní podstaty, protože jsou majetkem klientů podle zákona o CP a i podle odůvodnění KS HK ze dne7.3.2003, kdy soud konstatuje, že správce porušuje opakovaně svou povinnost postupovat s náležitou péčí a to s cílem zpeněžit majetek vysoké hodnoty (POZOR - VYSOKÉ HODNOTY), který ze zákona nepatří do konkurzní podstaty, ale byl tam správcem zahrnut. ..... Kroky správce mířící ke zpeněžení klientského majetku přitom pokročily již tak daleko, že rozhodnutí o jeho zproštění funkce bez odkladu vykonatelnosti usnesení do doby jeho právní moci je jedinou cestou, jak zabránit ZNAČNÝM škodám, které věřitelům hrozí. ... Tímto krokem ovšem došlo ke zpochybnění celé činnosti SKP Sehnala, která se bude muset dát do souladu se zákonem. (mimochodem z dvaceti žalob, vyrobených Sehnalem, je už 18 odloženo jako nedůvodné). O to se nepochybně postarají i právníci Takáče, sedícího už bezmála rok ve vazbě, která však 9. května skončí. Pokud nebude do té doby obžalován, bude propuštěn!. A z čeho chtějí Takáče obžalovat, když klientský majetek je zajištěn policií v hodnotě o 100mil. Kč vyšší, než podle zaslaných výpisů má být?? A majetek Quanta? Ten ať si strčí Nováková někam, nás přeci zajímá jenom to, aby policie vrátila zabavený klientský majetek (nebo si pro něj budeme muset dojít po vzoru kampeličkářů), který i podle zmíněného usnesení soudu má VYSOKOU HODNOTU! A ne jak tvrdí Nováková, která si tady hraje na kapitálového experta a ve skutečnosti je to jenom pavlačová drbna, ovšem ve službách mafie, která si tuto kampaň náležitě u IDNES zaplatila! A že se tady hraje na city, hraničící se šířením poplašné zprávy je více než jasné. Mediální lynč, který IDNES rozpoutala proti KTP a všem zúčastněným, klienty nevyjímaje, ovšem bude mít svou dohru! Protože se klienti začnou ptát - kdo za to může? Čí to byl zájem - a karta se začne obracet! A Garanční fond - ať si ho taky strčí někam, stačí vrátit zajištěný majetek! A všem se uleví - hlavně vládě!! A že GF kroutí hlavou - já se ani nedivím, mediální dezinformace takového kalibru dokážou s lidmi dělat divy!
0/0
14.3.2003 2:02

Harpagon

Re: Nováková zase lže(?), zato JaB mlží!
Prosím Vás, proč se vydáváte za klienta, když jste, jak mám důvod se domnívat, paní Mgr. ing. Jindřichová, šéfka sdružení Jistota(?) a Budoucnost(??). To se za své angažmá stydíte? Přiznejte, že zastupujete zájmy členů JaB a bude všem jasné, kde se Vaše názory berou.
Myslím, že jste měla už dost času, abyste se podrobněji seznámila s právní úpravou převodu akcií na jméno, takže dobře víte, že listinné akcie SOLITÉRU musí být opatřeny převodním rubopisem a že tedy nepřecházejí do majetku klientů, jak jste tvrdila v TV. Mají tento rubopis? K převodu akcií Médeia Bohemia musí být písemný souhlas představenstva. Byl udělen? Jak tedy vyvrátíte právní domněnku podle § 58 odst. 7 ZCP, že akcie jsou v majetku toho, kdo je má na účtu v SCP (tj. KTP), jestliže někteří "majitelé" ani účet v SCP nemají?!
Tolik k Vašemu mlžení kolem majetku klientů.
V hodnocení činnosti SKP Sehnala se shodneme, ale P. Novákovou nechte prosím na pokoji, ta si dělá svoji práci a je bohužel jediná, kdo se kauzou systematicky zabývá.
0/0
14.3.2003 8:26

klient

Re: Re: Nováková zase lže(?), zato JaB mlží!
Harpagone a proč Vy si myslíte, že jsem to, co si myslíte a ne ten, kdo je nadepsaný.
0/0
16.3.2003 22:50

Harpagon

Re: Re: Re: Nováková zase lže(?), zato JaB mlží!
Je to argumentace typu pí Jindřichové z JaB. Pokud nejste touto dámou, pak jste její učenlivý žák/yně.
0/0
16.3.2003 22:56

Standa

Další souvislosti
Konečně zpráva na kterou řada věřitelů čekala. ALE ???? V případě KTP soud odvolal SKP Sehnala, přiznal mu řadu pochybení. Jak bude potrestán ??? Co Penta a její převzetí lázní Jáchymov za pochybných okolností. Kdy konečně soud rozhodne kde je pravda ??? Majetek v KTP je. Proč tedy vyčerpat garanční fond. Stačí jen zjistit kam se poděl, viníky pozavírat a hlavně musíme se sjednotit, využít sdělovací prostředky, případně táhnout do ulic.
0/0
13.3.2003 17:11

klient

Re: Další souvislosti
Proti Sehnalovi už je vedeno trestní stíhání, ostatní záležitosti budou řešeny v dalších krocích. Nejnovější podrobné zprávy o dosavadním průběhu lze najít :
Z ní je stále více patrno, že celá kauza je od začátku zmanipulovaná a její aktéři se usilovně snaží o neudržitelné - dostat se k nepochybně lukrativnímu majetku! Majetek se nikam nepoděl a na rozdíl od řady jiných případů JE ZAJIŠTĚN a to již od 14.2.2002 !!!
Některé bývalé dealery získal ke spolupráci Sehnal (sám je jedním z bývalých dealerů) a založili si "trucpodnik" zvaný SPARTAKUS a nyní se ukazuje, že nejen pomýlil řadu ubohých, ale způsobil jenom zbytečné zdržení a stávaji se z nich psychotici, kteří bojují s větrnými mlýny svých chorobných představ o fungování práva a tím paradoxně poškozují sami sebe. Ještě, že neměli dost způsobilosti přesvědčit většinu pro svoje názory! Taková ORCA získala snad jen několik desítek lidí, Spartakus asi 400 a to bylo vše - za koho se bijou? Je to jako KDU-ČSL, která se svými 8% chce zuby-nehty řídit stát! A celá řada i "renomovaných" sdělovacích prostředků jenom bezmyšlenkovitě přetiskuje bludy těcho intrikánů, FINCENTRUM nevyjímaje, placených někým v závětří! A když se konečně najde někdo, kdo dal dohromady většinu, vyvolá to jenom zlostnou reakci - nad čím - no přeci nad svou vlastní neschopností přesvědčit o něčem jiném!
 
0/0
14.3.2003 2:30

amadox

příspěvek obsahoval nepřípustné výrazy
(Příspěvek zrušen)
0/0
13.3.2003 9:31

Josef

Nejen kampeličky !!!
Nejen kampeličkáři dostali peníze, které podle zákona dostat neměli. 
Klienti zkrachovalých bank: Česká banka, Moravia Banka, Universal Banka, Pragobanka byli vyplaceni až do výše 4 miliónů, ačkoliv měli původně nárok na maximálně 400 tisíc.
Klienti Private Investors, a.s., s komisionářskou smlouvou nikoho nezmocnili, aby jim jejich peníze zhodnotil. Obchodovali sami. Využili státem povolenou službu, kterou obchodník s cennými papíry nabízel. Byli pod dohledem státu (KCP) okradeni. ZATÍM NEDOSTALI ANI TO, NA CO MAJÍ PODLE ZÁKONA NÁROK.
Proč??? Je nás malá voličská síla. V této zemi není rozhodující, zda máte pravdu, zda stojí zákon na Vaší straně, ale to, kolik Vás je!!!
Lidé probuďte se!!!  A JEDNEJTE !!!
0/0
12.3.2003 21:05

michal jezdik

Finnex
Ahoj  postizeni, ja uz jim neverim ani slovo,doslova jsem to vzdal a s penezmi z Finnexu jiz nepocitam. To jsou opet jen sliby a typicka taktika Iljice Spidly,vzdyt ma pravdu,my ho urcite nevolili,tak proc by mel dodrzovat zakony,copak pujdem do ulic??Ale do dneska me to sere a jen doufam, ze majitele Finnexu skonci v base alespon na par let.
0/0
12.3.2003 18:32

DuB

Nerovnost před spravedlností - běžný stav v ČR
V českém právu se neustále přesvědčujeme o tom, že ač jsme si všichni před ním rovni, někteří jsou si zkrátka rovnější. Např. v případě kampeliček a kampeličkářů žádný zákon, z něhož by tito měli být vypláceni, neexistoval, a přesto se dodatečně v parlamentu schválil (a samozřejmě ho podepsal tehdejší president Havel, "lidumil") a kampeličkáři své vlastní hloupostí a hamiždností ztracené peníze dostali na úkor celého národa zpátky, zatímco investoři s řádně uzavřenými komisionářskými smlouvami s obchodníky s cennými papíry, kterým byl jejich majetek (a to nejen cenné papíry, ale i složené hotovostní prostředky na jejich nákup!!!) prokazatelně ukraden, přestože jsou ze zákona zajištěni Garančním fondem, nakonec čekají a čekají na svůj majetek, který nikdy ani na chvíli nikomu jinému nepatřil. A dosud nemají nic!!! To je ale český absurdistán. Světový unikát!!! A s tímhle chceme do Evropské unie????
0/0
12.3.2003 15:39

Praotec Cech

příspěvek obsahoval nepřípustné výrazy
(Příspěvek zrušen)
0/0
12.3.2003 13:30

benda

vycuranost
...ona totiz vlada snad cekala, ze prijde inflacni vlna, ktera by pohledavky za ni splachla. Tim, ze uz je druhy mesic deflace ovsem zacina byt zrejme nervozni, aby nemusela nakonec vyplatit realne vic, nez to bylo pred rokem - a navic se boji zalob, protoze vi, ze by neuspela. Takze vlastne zacina precuravat samu sebe - jen houst ...
0/0
12.3.2003 12:52

Mike

Také doufám, že už to dopadne. Jinak jen poznámku, co můžeme čekat od Špidlouna, který se chlubí !!!, že za celý život se zmohl jen na 1+1 ( ketrý mu určitě ještě přidělili ) a na úspory 100 tis. Pokud někdo četl jeho odpověď na interpelaci p.Langra ( na stránkách Gr.fondu, tak má jasno = všichni kdo se snaží jsou podle Špidlouna buď zloději nebo kapitalistický vydřiduši. Jen jsem zvědav, kdo mu bude živit jeho socánský chcípáčky až se ti snaživý snažit přestanou !!!!
0/0
12.3.2003 11:18

Zargon

Krást podle zákona
To je fakt super, když vláda se rozhoduje o tom zda dodrží zákon na základě toho jeký by hrozil postih v opačném případě. Přijde mi to jako když cikáni vědí kolik mohou ještě ukrást aby to byl jen přestupek. Co se týká GFO tak ten neustále jen obtěžuje a vytahuje z nás další prachy formou poplatků za notářsky ověřené podpisy, ale sám se zákonem rovněž moc neřídí. Oprava jeho chyb bude taky dost stát, většinu spolkne Spořitelna který výplatu nebude určitě realizovat zadarmo
0/0
12.3.2003 10:58

Taky klient :)

No moc tomu nevěřím
No zázraky se sice dějí, ale v ČR? On už si garanční fond řádně ulehčil situaci, když při přepočítávání závazků vzal v úvahu jiný rozhodný den, než měl správně být stanoven. Tak mě obrali cca o 20.000 Kč. Dokud to neuvidím na účtě, alespoň ten "zbytek" tak tomu neuvěřím.
0/0
12.3.2003 10:26

fhx@centrum.cz

Jsou problémy kampeliček na stejné úrovni??
Když dostali nazpět své peníze kampeličkáři, kteří si svou najivitou zadělávali na problémy už při investici přímo do tohoto pochybného systému družstevních záložen, proč by neměli dostat odškodnění i Ti lidé, kteří si své poctivě vydělané peníze chtěli slušně investovat.(Neříkám tím samozřejmě, že "kampeličkáři" peníze poctivě nevydělali, ale vložením peněz byla loterie).Rizika vkladatelů kampeliček byla mnohonásobně vyšší a stát do nich investoval přes 6 mld Kč .  
Stát bez problému "natáhl pomocnou ruku a otevřel měšec". Že by to bylo jenom tím, že skladba vkladatelů byla většinou složena z důchodců a sociálně slabých u kampeliček, kdežto u investičních společností to byla střední třída??? (Málo voličů!!!
0/0
12.3.2003 10:25

Ivan Špirakus

Re: Jsou problémy kampeliček na stejné úrovni??
nejsou na stejné úrovni !!!
kampeličkáři si vynutili změnu (retroaktivní !!!) zákona, když z původního limitu pojištění 100 tis jim to nakonec zvýšili na 400 tis jako u bank. To my bychom taky mohli chtít aby se zákon o CP zpětně změnil a naše odškodnění se zvýšilo na 25 tis EUR, což je dnes limit pro banky (abychom měli rovnoprávnost s klienty Union banky) . Jenže to bychom si museli připadat jako cvoci (kampeličkáři ovšem takovými "pocity intelektuálů" rozhodně netrpěli) , protože jsme do toho šli za podmínek,které zákon zaručoval v té době. Já jen nechápu, kde bere vláda tu drzost, neřídit se platnými zákony této zěmě
0/0
12.3.2003 10:38

Klient

že by?
Dokud to vláda neschválí, zůstávám pesimistou. Vzhledem k tomu, že jsem se už dávno smířil s tím, že peníze zpátky nedostanu, bylo by to pro mě takové nečekané milé překvapení
0/0
12.3.2003 10:00

Finance.iDNES.cz radí

Víte, že metodiky bank při schvalování úvěrů se značně liší a jeho schválení ze značně individuální?

Další rady k nezaplacení

Dopřejte si vše a přesto utrácejte chytře!

V sekci osobni.finance.idnes.cz naleznete výhodné nabídky finančních produktů, energií a telefonování.

Vstupte do obchodu

Poraďte se s odborníkem

Nevíte si rady s finančními otázkami? Naši odborníci vám vždy poradí v každé životní situaci.

Vstoupit do poradny

Najdete na iDNES.cz