Kde znásobit peníze za rok, či deset let?

aktualizováno 
Čeští investoři jsou z principu orientováni spíše na konzervativní finanční nástroje, které jim už při podpisu smlouvy, nebo vkládání peněz do konkrétního instrumentu garantují určité minimální zhodnocení. Ne vždy je však zvolený produkt pro dané období, na které investor uvažuje svoje prostředky zhodnocovat (a často i vázat) vhodný.

Možností investovat existuje velké množství, o tom je dnes zbytečné diskutovat. V našem článku ale nechceme psát o všech formách investic. Ne všechny jsou totiž určeny pro co nejširší okruh využití, či drobných střadatelů, nebo jsou dokonce úzce specializovány na určitou skupinu investorů. Dalším důvodem pak může být také nevýhodnost z pohledu, kdy investice prostě nepřináší očekávaný užitek.

Zaměřili jsme se proto jen na produkty běžně dostupné, hodně rozšířené mezi „obyčejnými smrtelníky“ a zejména ty, které vám mohou zabezpečit rozumný poměr rizika, výnosu a likvidity. Právě tyto tři podmínky by měly být ve spojení s časovým hlediskem určující při výběru toho nejvýhodnějšího investičního instrumentu pro vás. Výhodnost daných produktů může být také ovlivněna daňovým zvýhodněním, nebo státní podporou. Důležitým faktorem při posuzování jednotlivých způsobů investování je pak i způsob a rozsah kontroly a s tím spojené zabezpečení investice.

Podílové fondy

NENECHTE SI UJÍT
kráska a peníze
Kolik platíte bance za její služby?
Neznáte sazebník vlastní banky a nestačíte se divit, když zjistíte, kolik vám měsíčně strhne za poplatky?

ruka
Chtěl bych přidat, šéfe
Dřete jak mezek a na výplatní pásce pořád žádná změna. Co dělat, aby vám vedoucí přidal?

Víno, etikety
Cabernet: Pití pro nenáročné
Hypermarkety zaplavila vína z dovozu. Mnohá z nich nestojí víc než sto korun. Jaká jsou?

Podílové fondy jsou dnes jedním z nejoblíbenějších investičních nástrojů což, je dáno velmi příznivým poměrem rizika a výnosu a celkově velmi dobrou likviditou. Investiční horizont je závislý na převažujících investičních nástrojích obsažených v portfoliu fondu, a proto mohou být fondy preferovány investory s různým vztahem k riziku a výnosu a s různým investičním horizontem.

Pro investory s krátkým investičním horizontem (investice do jednoho roku) jsou vhodné fondy peněžního trhu. Nabízejí výnos kolem 2 – 3 % a riziko je velice nízké. Investorům, počítajícím s dobou investice kolem tří let, lze doporučit fondy dluhopisové. Ty sice nabízejí výnos kolem 3 – 5 %, to je ovšem spojeno s větším rizikem jako u předešlého typu fondu. Pokud je váš investiční horizont někde mezi třemi a pěti lety, zkuste to ve fondech smíšených, ve kterých sice vzhledem k struktuře jejich portfolia podstupujete středně vysoké riziko. Výnos ve výši 7 – 8 % pro vás může být zajímavý. Ti, z vás, kteří jsou ochotni akceptovat vyšší riziko, ale chtějí za to mít možnost dosáhnout výnosu více než 10 %, těm jsou určeny fondy akciové. Vzhledem k větší krátkodobé volatilitě je investiční horizont u těchto fondů stanoven na pět i více let.

Samostatnou skupinu fondů tvoří fondy zajištěné. Ty sice garantují určitý minimální výnos, je ale nutné dodržet dobu, na kterou je fond zkonstruován a ta se pohybuje v rozpětí čtyř až šesti let. V opačném případě klient přichází o výhodu garantovaného výnosu. Zhodnocení zajištěných fondů se odvozuje od vývoje akciových indexů a garanci návratnosti zajišťují investice do střednědobých dluhopisů renomovaných institucí s vysokým ratingem a pak také záruky ze strany velkých bank a finančních institucí. Výnosy se pohybují zhruba na stejné úrovni jako u fondů smíšených. Velkou výhodou fondů je všeobecně nulové zdanění výnosů pokud má člověk peníze vložené do fondu minimálně po dobu 6 měsíců. Vzhledem k doporučeným investičním horizontům tak s touto výhodou mohou počítat všichni investoři.

Chcete investovat? Kdo vám znásobí peníze? Čtěte ZDE.

Pozitivně lze v současné době hodnotit zpřísňující se pravidla ze strany Komise pro cenné papíry (KCP), která jsou zaměřena na transparentnost a informovanost klientů podílových fondů. Příkladem může být poslední vyhláška KCP č. 457/2004 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování, platná od 1.9.2004. Fondy budou podle ní muset zveřejňovat své celkové náklady formou ukazatele TER, zahrnujícím i náklady nad rámec poplatku za obhospodařování, podávat informace o rizicích spojených s investicí, nebo o typech derivátů, do nichž fond hodlá investovat.

Penzijní připojištění

Na podobném principu jako podílové fondy fungují i fondy penzijní, i když jsou v případě těchto dvou instrumentů zásadní rozdíly. Prvním je státní příspěvek poskytovaný k příspěvku do 500 korun měsíčně. Další zdánlivou výhodou je možnost odečtení 1000 Kč měsíčně od daňového základu, což tvoří dohromady sumu 1500 Kč měsíčně. Právě v jejím případě účastník maximálně využívá podporu ze strany státu. Efektivitu ale neovlivňuje jen suma, kterou pravidelně investujeme. Velký vliv na to, jaký bude konečný, resp. efektivní úrok, má také doba, na kterou jsme penzijní připojištění uzavřeli. Čím větší částku totiž ukládáme a čím déle spoříme, tím je efektivní úrok nižší. Celková naspořená suma je tedy vzhledem k délce a výši sumy dosti vysoká. Když ale chceme díky pomoci státu získat relativně nejvyšší zhodnocení, je nejefektivnější pouze stokorunový příspěvek. Nemůžeme pak ale počítat s tím, že si takovým způsobem zabezpečíme klidný a bezstarostný důchod na dostatečné úrovni. Nejvýhodnější investiční horizont je tak stanoven na dobu mezi 5 a 10 lety.

Z hlediska výnosů bychom tento investiční produkt mohli porovnat s dluhopisovými fondy. Průměrný výnos, který tyto fondy připisují, se tak pohybuje kolem 4 % ročně. Jelikož tyto fondy nejsou státem pojištěné, riziko ztráty peněz tady, podobně jako u jiných forem investic, existuje a určitě není nejnižší. Zatím totiž dochází jen k akumulaci prostředků ve fondech a nikdo není schopen říci, co nastane, až budou muset fondy začít tyto prostředky vyplácet. Spoléhat se nedá ani na povinnost mít jako depozitáře zahraniční banku, která nesmí patřit do stejné skupiny jako fond a její povinnost upozorňovat na podezřelé hospodaření fondu. Velkou nevýhodou penzijních fondů je pak spojení majetku fondu s majetkem klientů.

Míra likvidity je omezena výpovědní lhůtou, která je stanovena na dva měsíce. Dalším omezením je nutnost vybrat celou naspořenou sumu, není možné vybírat peníze po částkách. Zde je ještě nutné připomenout, že pokud není dodržena podmínka minimálně pětiletého spoření, nebo klient nedovrší věk 60 let, přichází o veškeré státní příspěvky a navíc mu budou výnosy zatíženy daní ve výši 25 %. Daňové odpočty však zpětně dodanit nemusí.

Stavební spoření

Nezapomeňte nárokovat plnou státní podporu.
Více ZDE.

Dalším hojně využívaným způsobem zhodnocování úspor u nás je stavební spoření. Tento produkt nabízí velmi dobrý poměr rizika a výnosu. Riziko je totiž podobné jako v bance, jelikož vklady jsou stejným způsobem pojištěny a stavební spořitelny mají navíc přísněji stanovenou investiční politiku, čímž si stát vlastně chrání vlastní prostředky, které sem vkládá formou státní podpory. Výnosy jsou ale v porovnání s bankovními produkty výrazně vyšší, což je dáno opět vlivem státní podpory. Ta je stanovena na 15 % ročně z vložené částky, maximálně však ze sumy 20 000 Kč, což je 3 000 Kč ročně. Kromě toho ještě připisují spořitelny výnos, který v současnosti představuje v průměru 2 % ročně.

Likvidita je, podobně jako u penzijního připojištění, znevýhodněna tříměsíční výpovědní lhůtou a také nutností vybrat všechny prostředky najednou. Když se klient rozhodne vybrat vložené peníze před minimální dobou spoření, která je v současnosti stanovena na 6 let, přichází o státní podporu. Výhodou oproti penzijním fondům je však nulové daňové zatížení výnosů a pak také skutečnost, že po překročení doby 6 let už peněžní prostředky nejsou vázány a klient má nárok na státní podporu v každém případě.

Nakonec si uveďme dva modelové příklady na porovnání všech tří popisovaných forem. V obou případech budeme pravidelně ukládat měsíční úložku 1500 Kč. V prvním případě bude doba spoření 10 let, v druhém případě bude doba pak 6 let. Z fondů jsme vybrali akciový podílový fond, jelikož dané investiční horizonty jsou ideální právě pro tento druh fondu. Zhodnocení fondu uvažujeme 10 %, u stavebního spoření se jedná o 2 % a u penzijního připojištění o 4 % ročně. Výnosy penzijních fondů jsou zdaněny na konci období daní ve výši 15 %.

 

 10 let

Zhodnocení vkladu

Daně

Státní podpora

Zhodnocení státní podpory

Efektivní úrok

Celkem naspořeno

Akciový podílový fond

127 267

0  

-

-

10 %

307 267

Penzijní připojištění

  39 989

6 598

18 000

3 999

8,28 %

241 988

Stavební spoření

  19 079

0  

29 973

2 725

4,80 %

231 777

Zdroj: výpočty Fincentra

Z tabulky je patrné, že nejvyšších výnosů dosáhneme při investování do akciových podílových fondů, což je samozřejmě spojeno s nejvyšším rizikem.

 

 6 let

Zhodnocení vkladu

Daně

Státní popdora

Zhodnocení státní podpory

Efektivní úrok

Celkem naspořeno

Akciový podílový fond 36 167 0 - - 10 % 147 167
Penzijní připojištění 13 381 2 208 10 800 1 338 11,28 % 133 519
Stavební spoření 6 646 0 17 161 858 6,60 % 132 665

Zdroj: výpočty Fincentra

Z druhého příkladu je zřejmá výhoda stavebního spoření vzhledem k minimálnímu riziku a porovnatelnému výnosu v porovnání s penzijním připojištěním. Penzijnímu připojištění nepomáhá ani vysoký efektivní úrok, který se zvyšuje tím, čím je doba trvání  kratší, stavebnímu spoření pomáhá vysoká státní podpora a nulové daňové zatížení. Poměr rizika a výnosu je v případě penzijního připojištění mnohem horší.

Peníze v bankách nevydělávají. Zhodnoťte je ve fondech.
Podílové fondy - speciální příloha.

Oproti akciovým podílovým fondům je sice celková konečná suma stavebního spoření nižší, podstatně nižší je ale také míra rizika. Investorům, kteří nejsou ochotni vázat svoje prostředky na tak dlouhou dobu, lze doporučit podílové fondy s kratším investičním horizontem a nižší mírou rizika oproti fondům akciovým (když bereme do úvahy zde popisované instrumenty). 

Kterou formu investice preferujete vy? Jste ochotni riskovat, nebo sázíte na jistotu? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.
 

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Kluk z Vršovic vyvíjí počítačové hry pro miliony hráčů na celém světě

Adam Konrád, český herní programátor v Bethesda Game Studios v Dallasu

Že chce pracovat s počítači, věděl Adam Konrád už na základní škole, ale neuměl si představit nic konkrétního. Navzdory...

Kvíz: Jste připraveni na problémy při zahraniční dovolené?

ilustrační snímek

Prázdniny už sice za dva týdny končí, ale možná se právě teď chystáte na dovolenou do ciziny. Víte, co dělat, když se...

Hypotéky opět zlevnily, přesto zájem o ně klesá

ilustrační snímek

Hypotéky zlevňují, a to už pátý měsíc. Snižováním sazeb se banky snaží bojovat o každého klienta. Průměrná úroková...

Peníze z hypotéky došly, na kuchyň už nezbylo. Poradíme, jak na to

ilustrační snímek

Většina žadatelů o hypotéku, ať už při nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci nemovitosti, s plánovaným rozpočtem...

Finanční plánování: Jak vyjít s penězi, když jste sami na dítě

ilustrační snímek

V posledních letech se ročně rozvede kolem 25 tisíc manželství. Rozpadají se přitom častěji rodiny s nezletilými dětmi....

Další z rubriky

Ceny hypoték prudce klesly, tlačí je dolů konkurence. Zájem roste

Ilustrační snímek

Jaro hypotékám svědčí. Hypoteční trh se odrazil ode dna a po slabých měsících nabírá opět druhý dech. Průměrná úroková...

Hypotéky zlevňují už čtvrtý měsíc, nízké sazby opět zvedají zájem

Ilustrační snímek

Úrokové sazby hypoték dál padají směrem dolů, a to už čtvrtý měsíc. Průměrná úroková sazba propadla z dubnových 2,85...

Hypotéky opět zlevnily, přesto zájem o ně klesá

ilustrační snímek

Hypotéky zlevňují, a to už pátý měsíc. Snižováním sazeb se banky snaží bojovat o každého klienta. Průměrná úroková...

Čtyřicátníci by měli ubrat. Podle vědců mají pracovat jen 3 dny v týdnu

Čtyřicátníci by měli ubrat. Podle vědců mají pracovat jen 3 dny v týdnu

Kurzy.cz Lidé nad čtyřicet let by měli chodit do práce tři dny v týdnu, zjistili vědci. Pokud prý jsou v práci častěji, jsou nep...

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA ODMĚŇOVÁNÍ

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj
nabízený plat: 30 000 - 40 000 Kč

Najdete na iDNES.cz