Jak by vypadalo bydlení a důchod pod taktovkou malých stran?

aktualizováno 
Stejně jako řešení otázky bydlení, tak i nutnost přistoupení k penzijní reformě, jsou body, na které ve svých volebních programy nezapomíná většina našich politických stran. Podívejme se tentokrát, jak si řešení těchto ožehavých existenčních otázek představují menší politické strany. Jejich pohledy na problematiku a přísliby změn, vám jistě napomohou při jejich identifikaci mezi směsí ostatních stran, připravených vyrazit na volební kolbiště.

Stejně jako v předchozích dílech našeho tématu, které je zaměřeno na vaši lepší orientaci mezi jednotlivými politickými stranami, vám i nyní nabízíme detailnější pohled na otázku bydlení a současně tak diskutovanou penzijní reformu. Ne každý je ale bezpečně rozhodnutý preferovat v nadcházejících volbách politické kolosy jako jsou ODS nebo například ČSSD, jejichž výseky z volebních programů na nás útočí ze všech možných médií. Proto vám chceme poskytnout možnost posoudit také postoje menších, ovšem nikterak nevýznamných stran, které jako by se v současném politickém světě, plném chaotických příprav na volby, ztrácely právě pod náporem politických velmocí.

V následujících tabulkách se můžete zběžně seznámit s tím, co jednotlivé strany v kostce nabízejí.  Pod tabulkou pak naleznete podrobnější rozbor toho, jak chtějí politické strany řešit otázky spojené s bydlením a důchodovou reformou.

 

Otázka bydlení
  Cesta změny Strana za životní jistoty Česká pravice Naděje Strana zelených, ČSNS, Republikáni
Nájemné Okamžitá deregul. Striktně podle kup. síly a oblasti, zaved. soc. bytů Bez specif. Opatrná deregul. Neposkytli informace
Stavební spoření Snížení st. podpory a její využ. na moder. byt. fondu Snížení st. příspěvku Zachovat Zachovat Neposkytli informace
Hypotéky Odečítání úroků ze základu daně z příjmu. Příspěvek k hypotéce na opravy a rekonst. 50 až 100 000 Kč. Spl. a úr. = odečit. pol. od DPŘ Bez specif. Zachovat, strana se jí hodlá více věnovat Neposkytli informace
Mladé rodiny Pomoc rodinám s nižš. příjmy. z prostř. zvýš. deregul. Vratné novom.. příspěvky 200 až 250 000 Kč k hypotéce Bez specif. Bez specif. Neposkytli informace

 

Penzijní reforma
  Cesta změny Strana za životní jistoty Česká pravice Naděje Strana zelených, ČSNS, Republikáni
Věk odchodu do důchodů Chce zvyšovat Variabilní, zásad. pouze min. počet odprac. let Vazba důch. nároku na rost. prům. věk dožití Bez specif. Neposkytli informace
Budoucí státní důchod Bez specif. Nadále průběž. systém v souv. s fondovým Zaved. příspěvk. defin. průb. systému 50-60% podíl státu Neposkytli informace
Sociální odvody Mírné snížení Vol. rozhod. zaměstnance, min. výše má dosah. 55-60% Snížení výše úměr. počtu dětí obou rodičů Bez specif. Neposkytli informace
Příspěvek firmy na fin. produkty Bez specif. Dobrovol. příspěvek v záv. na DPŘ Bez specif. Bez specif. Neposkytli informace
Soukromě použ. fin. produkty (penz. přip., živ. poj.) Rozšířit o fondy zaopatření Bez specif. Bez specif. Bez specif. Neposkytli informace

Cesta změny

          1/ Bydlení

Podívejte se na související články, které se týkaly stejného tématu, ale kde jsnme oslovili velké strany:

Jak to bude s bydlením po volbách

Jaký důchod nás čeká po volbách?

Cesta změny prosazuje co nejrychlejší liberalizaci cen nájemného tak, aby se zvýšily pobídky pro modernizaci současného bytového fondu.

Pomoc rodinám s nižšími příjmy: prostředky získané zvýšením nájemného by měly být využity na kompenzaci rodin s nižšími příjmy.

Privatizace bytového fondu: podle Cesty změny by měla být co možná největší část veřejného bytového fondu privatizována.

Stavební spoření: vláda by měla změnit státní podporu stavebního spoření tak, aby byla využita na modernizaci bytového fondu.

0 % DPH na bytovou výstavbu: v rámci reformy daně s přidanou hodnotou navrhuje Cesta změny zavedení nulové sazby DPH na bytovou výstavbu.

Hypotéky: daňová politika Cesty změny vede obecně ke snižování daňových sazeb. Jedním z redukčních faktorů by se měly stát úroky z hypotečních úvěrů, které by byly odečítány ze základů daně z příjmu.

Vytvářet majetek určený k bydlení: také soukromý majetek určený pro bydlení slouží v rostoucí míře existenčnímu a důchodovému zaopatření. Cesta změny se proto zastává širšího rozdělení soukromého majetku pozemků a bytů. Více nájemníků by se mělo stát vlastníky. Zvláště mladou generaci chceme motivovat k tomu, aby včas vytvářela majetek určený k bydlení.

           2/ Penzijní reforma

Podle strany Cesta změny by měla ve střednědobém horizontu probíhat reforma systému průběžného financování důchodů ve prospěch fondového financování. Lidé by měli mít k dispozici penzijní účet, na který by skládali své úspory. Státní pomoc by měla být zaměřena opět na ty nejchudší.

Strana navrhuje současné zavedení následující série opatření:

1.      zvyšovat penzijní dávky v závislosti na vývoji cen, nikoliv mezd,

2.      snížit motivaci k předčasnému odchodu do důchodu,

3.      zvyšovat věk odchodu do důchodu,

4.      prodloužit minimální období přispívání do systému, které zajišťuje výplatu plných důchodových dávek.

Snížení odvodů na sociální zabezpečení: určitou kompenzací za zavedení těchto nepopulárních opatření by mělo být mírné snížení odvodů na sociální zabezpečení. Ušetřené prostředky by tak posílily tvorbu kapitálu v ekonomice do doby ohlášení přesných pravidel penzijní reformy a možná i po něm.

Individuální účty pojištěnců: v co nejbližší době chce strana v rámci „sociální pojišťovny“ zřídit systém individuálních účtů pojištěnců. Na základě přesných informací, které nám tento systém poskytne bude mnohem méně problematické ušít české ekonomice penzijní reformu „na míru“. Přesný návrh opatření, jejich schválení a okamžitá aplikace by měly být v rámci střednědobého horizontu dobře proveditelné.

Zastavit prohlubování deficitu: v otázce penzijní reformy je naší krátkodobou motivací zastavení známého každoročního prohlubování deficitu systému (aktuálně o více než 20 mld. Kč ročně). Rozhraní krátkodobého a střednědobého horizontu by pak mělo přinést konečný soubor nutných opatření a jejich aplikaci. Vlastní ovoce však zamýšlená reforma  přinese až v horizontu dlouhodobém.

Motivace mladých lidí: právě mladé lidi chceme povzbudit, aby se včas doplňkově – soukromně nebo u zaměstnavatele – zaopatřili na stáří. Existující formy firemního zaopatření pro stáří chceme rozšířit o fondy zaopatření jako např. v zahraničí osvědčené penzijní fondy.

Stranam za životní jistoty

1/ Bydlení

Jak naznačuje sám název strany, orientace bytové otázky je zaměřena na zabezpečení nejširšího spektra obyvatel.

Stavební spoření: Strana považuje za důležité zachovat stavební spoření, zejména jako prostředek podporující sklon ke spoření. Při současných úrokových sazbách však považuje za dostatečný státní příspěvek o 1 000 až 1 500 Kč nižší bez toho, aby tím stavební spoření utrpělo na motivaci.

Hypotéky, státní podpora: Strana doporučuje zejména vratné novomanželské příspěvky na bydlení ve výši 200.000 až 250 000 Kč ke každé hypotéce na výstavbu jedné bytové jednotky. To má ročně představovat asi 10 000 nových bytů. Řešení má zahrnovat i ty nejnižší příjmové skupiny. Příspěvek je vratný až po splacení hypotéky a to do deseti let, nebude-li smluvně dohodnuto jiné řešení. Až do splacení hypotéky je příspěvek bezúročný, úročit se začíná dnem splacení hypotéky a obvyklým komerčním úrokem běžného roku. Vrácené příspěvky, včetně úroků, budou vloženy do fondu důchodového pojištění. Odpočitatelnou položkou daně z příjmů je celá částka ročních splátek hypotéky, jejich úroků a splátek  státního příspěvku. 

Dále doporučují na rekonstrukci, opravy a zařízení bytů, které jsou financovány buď ze stavebního spoření nebo hypotékou, státní příspěvek  ve výši 50 000 až 100 000 Kč, avšak nejvýše do 33 %  prostředků ze stavebního spoření nebo hypotéky. Splácí se rovněž do fondu důchodového pojištění včetně úroků. Úročit a splácet se začíná po splacení  půjček. Splátky včetně úroků jsou odečitatelnou položkou od daně z příjmů.

Regulace, deregulace: Prvním krokem ke změně systému má být  precizní  a komplexní formulace zákona o ochraně nájemníků. Cena nájmu se má odvíjet od ceny v místě obvyklé. Ve sporech rozhoduje soud. Rozhodující pro výši ceny má být kupní síla zájemců o bydlení. To je o příspěvku na podporu bydlení. Žel, jsou  i lidské osudy, které postihlo trvalé příkoří, nemoc, invalidita a další. V těchto případech strana vidí východisko v sociálních bytech vlastněných  obcí, zřízených a udržovaných zejména z veřejných peněz. 

2/ Penzijní reforma

Podle Strany za životní jistoty, vyžaduje přechod od systému průběžného financování k systému fondovému v přechodném období  dvojí příjmy. Pro tento účel strana navrhuje kombinovaný systém, který má menší nároky na dvojí financování.

Průběžný systém musí fungovat dále a fondový ukládat a výhodně investovat peníze, které tam vloží ti, kteří budou za 30 až 40 let žít z penzí tohoto fondu. Problém strana vidí v tom, jak získat dvojí zdroje, byť s postupem času stále menší. Proto navrhuje:

          1. Ponechat první pilíř důchodového systému a to dosavadní průběžný. Zde je jen otázka jeho výše. Ta by měla zůstat co nejblíže dosavadní, aby se postupně začal odstraňovat i současný nevýhodný poměr úrovně českých důchodu k většině států EU.

          2. Zřídit veřejný fond do kterého mohou přispívat povinně ode dne zřízení všichni, kteří vstoupí po tomto dnu do pracovního procesu a dobrovolně všichni, kteří si chtějí přilepšit k důchodu.

          3. Třetí sloup bude zcela dobrovolný a nepovinný. Může jít o různé soukromé fondy důchodového spoření, nebo životní pojištění apod.

Strana preferuje volnost rozhodnutí zaměstnance o  procentní výši důchodu ze mzdy. A podle toho bude platit do fondu. Výše průběžného důchodu by zatím měla  ctít dosavadní pravidla. Minimální výše důchodu ze mzdy má pak dosahovat 55 až 60%. Dobrovolný příspěvek zaměstnavatele bude osvobozen od daně z příjmů.

Současný limit daňové uznatelnosti, max. roční příspěvek, výše státního příspěvku i daňové odpočty hodlá strana zachovat.

Věk odchodu do důchodu: Má být variabilní a to tak, že by měla platit jediná podmínka a to minimální počet odpracovaných let pro výplatu důchodu. A skutečný odchod je rozhodnutím občana, který se rozhodne sám o volbě priority: vyšší důchod - dřívější důchod. Tabulky o výši důchodu podle vložených prostředků jsou dostatečným podkladem k rozhodnutí. Svoboda volby je právem svobodného občana.

Česká pravice

1/ Bydlení

Do konce volebního období chce strana dosáhnout postupným procesem absolutního uvolnění trhu s byty. Stavební spoření není většinově využíváno pro skutečnou podporu bydlení a představitelé strany jsou přesvědčeni, že při současném počtu bytů a rodin v Česku je volný trh i cena dostatečným řešením i pro mladé rodiny.

2/ Penzijní reforma

Strana hodlá vytvořit stabilizovaný systém důchodového zabezpečení, který hodlá založit na 5 bodech. Česká pravice chce v budoucnu:

a) procentuelně zvýhodnit ty důchodce, kteří nebyli dlouhodobě (max. 6 měsíců) v evidenci úřadu práce

b) důsledně zdanit všechny příjmově aktivní obyvatele, kteří pobývají na území státu bez ohledu na zemi původu

c) postupně zavádět příspěvkově definovaný průběžný systém, ve kterém by se důchod přímo odvozoval od toho, co do systému každý během své pracovní činnosti vložil

d) snížit výši odvodů do penzijního systému úměrně počtu dětí u obou rodičů      

e) vznik důchodového nároku, musí vždy být vázán i na rostoucí průměrný věk dožití

Naděje

1/ Bydlení

Rázné deregulování podle Naděje nic nevyřeší. Zásadní řešení podle ní přinese hospodářský růst a jeho možnosti.

Stavební spoření:  Strana jej hodlá zachovat, příspěvek rovněž. Redukování výstupu pouze na stavební práce a pořízení bydlení je nemožné pro ty, kdo jej již uzavřeli. Jedinou možností zůstává stanovit jiné vstupní podmínky.

Hypotéky- státní podpora, daňové odpočty: Hypotéka je výtečným standardním způsobem řešení situace, problému zavedení tohoto způsobu řešení bytové otázky se Naděje hodlá více věnovat, ačkoli možnost splácet hypotéku v našem prostředí, se pro výraznou nestabilitu finančního prostředí jeví jako méně reálná.

Trh s byty - regulace, deregulace: Naděje je pro opatrnou deregulaci nájemného, která neohrozí stabilitu. Ostrá deregulace vyvolává nutnost doplácení v sociálních dávkách, ovšem tím se nepřispěje bydlícím, ale majitelům domů, kteří jsou v této chvíli jakž takž “na svém”.

2/ Penzijní reforma

Podmínky pro penzijní reformu jsou podle Naděje jasné: “tři pilíře”.

Ty představuje 50 – 60 % stát v prvním pilíři a příspěvky zaměstnavatelů a připojištění jako další dva. Vymalovat systém, který donutí zaměstnavatele či zaměstnance si spořit (slova Naděje: říkat v tuto chvíli procenta a formu částečných motivací a výhod nedovedeme), přičemž zaměstnavatel lehko zkrachuje a banky či pojistné fondy někdo vytuneluje, je zbytečný. Je to nebe na zemi. Víme, že to zatím nejde pro nestabilitu a nespolehlivost politického a ekonomického prostředí, ve kterém občan radši utratí, než rozumně investuje. Cílem je, aby mohl pracovník do důchodu odcházet “s posledním platem.”

Strana vyzdvihuje morální úroveň politiky nad čísly (která by nám však její plány možná více přiblížila). Pokud se podle slov Naděje nenaučíme myslet solidárně, nebudeme umět za chvíli hospodařit ani pro dnešek, natož pro horizont třiceti let, který důchodová reforma má.

Strana zelených, Česká strana národně sociální a Republikáni

Všechny tři strany jsme také oslovili, ovšem Strana zelených nám odmítla poskytnout komentář ke zmíněným tématům pro údajnou extrémní vytíženost kompetentních osob s přípravami pro nadcházející volby a ČSNS, stejně jako Republikáni, nebyli schopni delegovat naše dotazy do rukou takové osoby, která by nám je mohla zodpovědět.

Nadchla vás svým programem některá z výše uvedených stran? Podařilo se jim upoutat vaši pozornost nebo dáváte přeze všechno automaticky přednost velkým stranám? Těšíme se na vaše názory. 

 

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

Kolegyně mají dovolenou a šéf mi nařídil přesčasy. Můžu odmítnout?

ilustrační snímek

Podle statistik počet přesčasových hodin sice klesá, avšak v létě a období dovolených se asi některým z nás nevyhnou....

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Kolik mít v důchodu? Ideálně 21 755 korun měsíčně, míní Češi

Ilustrační snímek

I když čeští důchodci dostali od státu letos přidáno, průměrná penze je nyní 13 377 korun. Řada současných důchodců...

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Další z rubriky

Hypotéky už třetí měsíc zlevňují, vliv mají akční nabídky bank

Ilustrační snímek

Úrokové sazby hypoték dál padají směrem dolů, a to už třetí měsíc. Průměrná úroková sazba propadla z březnových 2,9...

Trh s hypotékami zaznamenal propad, ale získat úvěr je stále reálné

ilustrační snímek

Raketový růst cen nemovitostí v posledních letech a zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték platné od loňského...

V klasických penzijních fondech lidé prodělají, upozorňuje analytik

Petr Borkovec

Podle Petra Borkovce, zakladatele finanční skupiny Partners, dojde letos k propadům na hypotečním trhu a naopak dalšímu...

Evropské banky na pokraji propasti záporných sazeb

Evropské banky na pokraji propasti záporných sazeb

Kurzy.cz Pokud si myslíte, že výsledky amerických bank nedopadly dobře, počkejte si na ty evropské. Zatímco banky z Wall Street ...

Advantage Consulting, s.r.o.
VEDOUCÍ IT ODDĚLENÍ Brno

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 70 000 - 85 000 Kč

Najdete na iDNES.cz