Daňový expert zodpověděl nejčastější otázky z diskuzí a on-line rozhovoru

aktualizováno 
Každý, za koho nepodává daňové přiznání zaměstnavatel nebo si nenajal daňového poradce, má posledních pět týdnů na zaplacení daní z příjmů. Z diskuzí pod články a z on-line rozhovoru, jsme vybrali několik otázek, které vás stále trápí.

Daňový poradce Ondřej Homolka. | foto: Koláž - iDNES.cz

Zdědil jsem po matce družstevní byt a po roce jsem jej převedl na jiného uživatele. Musím ten převod zdanit? Matka měla byt víc než pět let.

Úplatný převod členských práv v bytovém družstvu je osvobozen od daně z příjmů, pokud doba mezi nabytím a převodem byla delší než pět let. Na rozdíl od dědění nemovitostí se do této doby nezapočítává doba, po kterou podíl vlastnil zůstavitel.

Příjmy z převodu ve vašem případě podléhají dani. Příjmy můžete snížit o nabývací cenu práv ke dni nabytí podle znaleckého posudku. Osvobozen od daně z příjmů může být převod tehdy, pokud utržené peníze použijete na pokrytí bytových potřeb, a to do jednoho roku od převodu členství v družstvu.

Občan České republiky ženatý a trvale žijící v Německu, pronajímá svůj byt v Česku. Příjmy z pronájmu bude danit zde. Lze uplatnit také slevu na poplatníka? Myslím, že ano. V daňovém přiznání zatrhnu bod 29X a musím vyplňovat i 29a?

Příjmy z pronájmu musíte zdanit v ČR a můžete si uplatnit slevu na poplatníka. Příjmy z pronájmu byste měl přiznat i v Německu, další daň již platit nebudete, příjmy jsou ze zdanění v Německu vyňaté podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, ale celková výše příjmů může teoreticky ovlivnit výši sazby zdanění v Německu. Kolonku 29a v tomto případě vyplňovat nemusíte.

Manžel podniká na živnostenský list, v roce 2009 ale jedné firmě vystavil fakturu za 150 tisíc, kterou firma nezaplatila. O tuto částku se nyní soudí. Musí tuto částku danit (nevede evidenci, náklady uplatňuje paušálem)?

Pokud manžel neměnil způsob uplatňování výdajů a uplatňoval náklady paušálem i v předchozích obdobích, nepřiznává nezaplacenou fakturu jako příjem. To učiní až v období, kdy bude skutečně zaplacena.

Kdo odpovídal

Ondřej Homolka vystudoval Vysokou škole ekonomickou v Praze, v roce 1995 mu bylo Komorou daňových poradců ČR uděleno oprávnění k vykonávání poradenské činnosti v České republice. Dvanáct let pracoval ve firmě Levey & Jung. Od roku 2009 pracuje pro bpv consulting s.r.o.

Jsem OSVČ. Platba za měsíc prosinec 2009 mi došla na účet až v lednu 2010. Budu tuto platbu uvádět do daňového přiznání za rok 2009 nebo až za tento rok?

Pokud vedete daňovou evidenci a nikoliv účetnictví, budete platbu uvádět až v přiznání za rok 2010.

S manželkou máme společný úvěr od stavební spořitelny. Ve výpisu bylo, že si manželka může uplatnit daňový odpočet devět tisíc korun za zaplacené úroky a já čtyři tisíce korun. Daňové přiznání podávám však jenom já, manželka je na rodičovské dovolené. Mohu si její odpočet převést na sebe? Nebo má i ona podávat daňové přiznání.

V případě, že jste účastníky smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby oba, může odpočet úroků uplatnit buď jeden z vás (manželka nebo vy), nebo jej můžete uplatnit oba rovným dílem. Doporučil bych ověřit u banky, proč bylo potvrzení vystaveno uvedeným způsobem.

Daňový formulář on-line

Musím zdanit příjem z prodeje obchodního podílu (byla jsem společníkem v s.r.o.)?

Příjmy z převodu účasti na obchodních společnostech (s.r.o.) jsou osvobozeny, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu 5 let. Pokud jste podíl vlastnila kratší dobu, musíte příjmy přiznat ke zdanění. Příjem můžete snížit o nabývací cenu podílu.


3. prosince 2009 jsem se rozvedl s manželkou. V období leden-květen 09 jsme žili ve společné domácnosti. V červnu 09 se odstěhovala do pronájmu. Za příjem má pouze invalidní důchod - ročně do 68 tisíc korun. Mohu si v daňovém přiznání odečíst slevu na manželku? Za jaké období - za pět nebo 11 nebo 12 měsíců?

Slevu na manželku můžete uplatnit jen za období, kdy jste s manželkou žil ve společné domácnosti, tzn. za období leden až květen 2009. Sleva se vypočte jako pět dvanáctin roční slevy 24 840 korun, tzn. 10 350 korun.

Za loňský rok jsem platil úroky z hypotéčního úvěru na dům. Bohužel dům ještě není převeden v katastru nemovitostí na mě, zatím vlastní firma, která jej stavěla. Samozřejmě, že mám i smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kde se jednoznačně píše, že bude dům v letošním roce přepsán na mě/nás s manželkou na základě kupní smlouvy. Můžu úroky zaplacené za hypotéku také odečíst z daňového základu, i když jsem v roce 2009 nebyl ještě zapsán na katastru nemovitostí v LV?

V případě výstavby rodinného domu není možné za rok 2009 snížit základ daně z příjmů o zaplacené úroky, pokud jste do konce roku 2009 k domu nenabyl vlastnické právo.

Vyhrála jsem na los pět tisíc korun, musím je zdanit?

Výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě zákona o loteriích (nebo na základě obdobných předpisů vydaných v členských státech EU) jsou osvobozeny od daně z příjmů a nemusíte je danit. To je případ losů prodávaných například na poště.

Jako dárci krve mi náleží sleva na dani ve výši dvou tisíc korun za jeden odběr. Je stanoven limit, kolik odběrů mohu ročně uplatnit? Za minulý rok jsem daroval krev 5 krát, na což mám potvrzení z transfuzní stanice. Obecně by měl ale člověk mít max. čtyři odběry ročně.

Limit počtu odběrů krve není pro daňové účely stanoven. Platí pro Vás jen obecné omezení, že úhrn veškerých darů (kam se počítají i odběry krve) odečítaných od základu daně nesmí převýšit 10% základu daně z příjmů.

Můj manžel je živnostník-zedník. Každý z nich na stavbě pracuje na své IČ. Smlouvu na akci musel podepsat jen on-jako "mistr". A také fakturovat investorovi za všechny. Proti tomu dostává od ostatních "IČařů" spolupracovníků faktury na své jméno. Takže: faktury přijaté od spolupracovníků jsou vlastně jeho náklady. Žádné další náklady nemá, ani nesleduje. Rád by si své náklady odečítal procentem tak jako všichni. Lze to?

Možné to je, otázkou je, zda je to rovněž výhodné, tzn., zda daňová povinnost po odpočtu paušálních výdajů bude stejná nebo nižší než při uplatnění skutečných nákladů. Při přechodu na paušální výdaje je nutné v předchozím přiznání upravit základ daně – zvýšit jej o pohledávky, případně snížit o závazky.

Vyplňuje zaměstnanec daňové přiznání, pokud pobíral v několika měsících i podporu v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti je příjmem osvobozeným od daně z příjmů a do přiznání se neuvádí. Pokud jste v průběhu roku nepracoval současně pro více zaměstnavatelů, mohl jste požádat posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, ale žádost se podává do 15. února. Zbývá vám možnost podat do 31. března přiznání. Je to pro vás výhodné, protože v přiznání můžete uplatnit celou výši slevy na dani na poplatníka (tzn. i za měsíce, kdy jste pobíral podporu).

Mám dotaz k paušálním výdajům u OSVČ pro "Zprostředkování obchodu a služeb". Došlo skutečně k navýšení výdajů z 50 procent pro rok 2008 na 60 procent pro rok 2009?

Ano, možnost odečtu paušálních výdajů u příjmů z živností (kromě řemeslných) byla pro rok 2009 a roky následující (zatím) zvýšena na 60 procent příjmů.

Čerpáme hypoteční úvěr. Tedy ještě jsme nedošli k ukončení čerpání. Jak je to s již zaplacenými úroky z vyčerpané částky (které nyní měsíčně platíme)? Lze je do daňového přiznání zahrnout?

Pro přesnou odpověď chybí všechny údaje. Obecně lze konstatovat, že základ daně je možné snížit o zaplacené úroky pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu poplatník předmět bytové potřeby vlastnil (v roce nabytí vlastnictví však stačí, jestliže předmět bytové potřeby poplatník vlastnil ke konci zdaňovacího období) a užíval jej k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. Navíc je třeba dodržet podmínku kolaudace, pokud je vyžadována.

Celý rok 2009 jsem byl přihlášen na pracovním úřadě a neměl jsem žádný příjem. Vždy jsem si dával daňové přiznání sám. Mám vyplnit daňové přiznání?

Přiznání podat nemusíte. Protože jste ale dosud přiznání podával, je lepší finanční úřad dopisem informovat, že jste za uplynulý rok neměl žádné zdanitelné příjmy (podpora v nezaměstnanosti je od daně z příjmů osvobozena) a přiznání nebudete podávat. Jinak můžete být k podání přiznání vyzván.

Přítel si založil živnostenský list v říjnu 2009, od té doby podniká (hradí si sám zdravotní a sociální pojištění), předtím byl 6 měsíců veden na ÚP a tři měsíce byl zaměstnancem na hlavní pracovní poměr. Zajímalo by mne, zda má povinnost podávat daňové přiznání a pokud ano, zda stačí, když si tam informace uvede sám nebo potřebuje potvrzení i od bývalého zaměstnavatele případně úřadu práce.

Příjmy ze živnosti podléhají dani z příjmů a přítel má povinnost podat přiznání. V tomto přiznání by měl uvést i příjmy ze zaměstnání na základě potvrzení od zaměstnavatele. Podpora v nezaměstnanosti se do přiznání neuvádí - je osvobozena od daně z příjmů.


Autoři: ,

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišťoven svého práva...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Další z rubriky

Sestavili jsme žebříček aktuálně nejlepších krátkodobých mikropůjček

Ilustrační snímek

Mikropůčkám se běžně říká půjčky do výplaty. Na internetu je takových nabídek spousta. Dají se sjednat velmi rychle, a...

Hypotéky dál zdražují, zájem o ně však trhal v září rekordy

Ilustrační snímek

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů dál stoupají, ale zatím mírně. V září se úroková sazba zvedla ze srpnových 2,53 na...

Jak se říjnové zpřísnění pravidel u hypoték dotkne daní?

Ilustrační snímek

Pořídit si nový byt či dům za hotové je pro naprostou většinu rodin nereálné. Pro řadu lidi je proto hypotéka jasnou...

Mezinárodní měnový fond uvažuje o zrušení hotovosti

Mezinárodní měnový fond uvažuje o zrušení hotovosti

Kurzy.cz „V případě zrušení hotovosti budou monitorovány všechny prováděné transakce. To by proměnilo náš svět na Orwellův, ve k...

Najdete na iDNES.cz