Co změní nový zákon o stavebním spoření

aktualizováno 
Jaké změny přinese novela zákona o stavebním spoření? Bude snížena výše státní podpory, změní se některé podmínky pro vznik nároku na její výplatu a budou také platit některá další nová pravidla. Budou změny pro účastníky spoření pozitivní? Je vhodné uzavřít si novou smlouvu ještě do konce letošního roku?

Novela zákona o stavebním spoření má již konečnou podobu, jelikož ji v pondělí podepsal prezident a potvrdil tak znění schválené Poslaneckou sněmovnou. Skončí tak různé pochybnosti a dohady o tom, jak bude vysoká státní podpora, jaké budou podmínky pro její výplatu, jak dlouho se bude muset spořit, zda budou mít nárok na státní podporu i děti. Právě tyto body zajímaly od začátku veřejnost nejvíce.

Novela zákona však přináší i řadu jiných novinek. Hodně se jich týká samotných stavebních spořitelen a pravidel jejich fungování. Zde si uvedeme jen ty nejdůležitější, které se týkají přímo účastníků stavebního spoření a především státní podpory.

Nový zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004. Nejasnosti a časté dotazy se týkaly i toho, zda se změny dotknou také smluv uzavřených předtím, než bude platit nový zákon. V něm je však stanoveno, že právní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti tohoto zákona se budou posuzovat podle dosavadních právních předpisů. Takže smlouvy uzavřené do konce roku 2003 se budou řídit současnými podmínkami a bude na nich tedy také zachována současná výše státní podpory.

Kromě toho je účastníkovi stavebního spoření ponechán ještě celý rok na rozmyšlení, na kterou ze svých smluv uzavřených do konce roku 2003 podle stávajícího zákona chce do budoucna čerpat státní podporu. Změnu smlouvy bez státní podpory na smlouvu se státní podporou bude možné provést ještě v roce 2004. (V novele je totiž stanoveno přechodné ustanovení, které zjednodušeně řečeno stanovuje toto: Nárok na státní podporu podle dosavadních právních předpisů nevzniká u smlouvy uzavřené do konce roku 2003, na kterou účastníkovi k 31. prosinci 2004 nepříslušela státní podpora podle dosavadních právních předpisů.) Nárok na státní podporu v současné výši si tak účastník spoření může zajistit pouze u jedné smlouvy. 

Zároveň s tím novela stanoví, že v době, kdy bude účastník nárokovat a pobírat státní podporu v dnešní podobě podle současného zákona, nepřísluší mu státní podpora podle nového zákona. Tedy dokud bude na jednu ze svých smluv čerpat „starou“ státní podporu 25% z maximálně 18 000 korun, která může být nárokována vždy pouze na jednu z účastníkových smluv, nebude mít zároveň nárok na „novou“ státní podporu 15% z maximálně 20 000 korun.


Státní podpora

Výše roční zálohy státní podpory bude ve výši 15% z  částky uspořené v daném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 korun. To znamená, že bude možné získat za rok ze státního rozpočtu maximálně 3 000 korun. V současnosti je to 4 500 korun jako 25% z 18 000 korun. Ten, kdo bude chtít získat celou státní podporu, která bude o 1 500 korun nižší, bude muset na účet uložit minimálně o 2 000 korun více než v současnosti.

Původně se také objevily návrhy, aby výše státní podpory byla určena podle toho, na jaký účel budou prostředky ze stavebního spoření použity. V případě, kdy by nebyly použity na financování bytových potřeb, výše vyplacené státní podpory by byla nižší. Tento návrh nakonec přijat nebyl.

Další změnou je prodloužení vázací doby z pěti na šest let. Pokud bude nakládáno s uspořenou částkou dříve, připsané zálohy státní podpory vyplaceny nebudou. Stejně

Úrokové sazby hypoték začaly růst. Více ZDE

jako doposud toto ustanovení platí jen v případech, kdy není čerpán úvěr ze stavebního spoření. Kdo si uzavře někdy v průběhu těchto prvních šesti let úvěrovou smlouvu, o státní podporu nepřichází. Je zde ale přeci jen jedna nenápadná změna. Dosud bylo stanoveno, že v případě čerpání úvěru během vázací doby musí být úvěr i vklad použity na bytové potřeby. O státní podpoře se nehovořilo. Nyní je v novém zákoně výslovně stanoveno, že pokud je úvěrová smlouva uzavřena během prvních šesti let, na bytové potřeby musí být použity kromě úvěru a uspořené částky také zálohy státní podpory.

Původní návrh zákona chtěl zrušit státní podporu pro děti do 15 let. Na to také stavební spořitelny rychle zareagovaly a ihned přišly s nabídkou zvýhodněných programů právě pro děti. Nakonec ale tato zásadní změna prosazena nebyla a na státní podporu tedy mají i do budoucna  nárok všichni účastníci spoření bez omezení věku.


Převádění vkladů do následujících let a možnost mít smluv se státní podporou v jednom okamžiku několik

Zásadní novinkou je však možnost žádat o státní podporu z více smluv. Doposud může mít každý účastník spoření uzavřeno současně tolik smluv, kolik si přeje. Žádost o státní podporu však může mít pouze na jediné z nich. Tato žádost se může měnit a státní podporu je možné přesouvat z jedné smlouvy na druhou. 
Nově bude moci nárokovat státní podporu na všech těch svých smlouvách, u kterých o ni požádá. Součet všech státních podpor v jednom kalendářním roce však může samozřejmě činit maximálně 3 000 korun. Bude-li mít účastník sjednáno současně několik smluv s žádostí o státní podporu, její zálohy se připíší nejprve na nejstarší z nich, která byla uzavřena jako první, dále přijde na řadu smlouva, která byla uzavřena jako druhá a tak dále. Výše státní podpory připadající na příslušnou smlouvu se vypočte z výše na ní uspořené částky. 

S tím také souvisí pozměněná pravidla pro převádění uspořené částky do následujícího kalendářního roku. V současnosti se postupuje tak, že je-li na

Vše o stavebním spoření naleznete ve speciální příloze.

smlouvě nárokována státní podpora a během kalendářního roku je naspořeno více než 18 000 korun, přebytek se převede do následujícího roku a tvoří základ pro výpočet další státní podpory. Takže je možné uložit si na účet vyšší vklad a bez dalšího spoření z něj v dalších letech získávat státní podporu. Konkrétně samozřejmě také záleží na pravidlech stanovených stavební spořitelnou, zda toto „předspoření“ akceptuje nebo ne. Někde je třeba každoroční ukládání bez ohledu na výši „předspořené“ částky podmínkou pro získání zvýhodněné úrokové sazby na vklady.

Nový zákon ale říká, že částka úspor přesahující v jednom roce 20 000 korun se jako základna pro státní podporu převede do následující roku pouze v případě, kdy na této smlouvě bude žádáno o státní podporu po celou dobu trvání smlouvy. Přesněji řečeno tato smlouva musí obsahovat prohlášení účastníka, že v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory a zároveň toto prohlášení nesmí po celou dobu trvání smlouvy změnit.

Tím se dostáváme k dalšímu bodu zákona, který říká, že každá smlouva musí obsahovat prohlášení účastníka, zda v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory. Toto prohlášení je možné v průběhu kalendářního roku změnit pouze jednou.
To je přibližně podobné jako nyní, kdy na každém formuláři smlouvy musí být uvedeno, zda je státní podpora žádána nebo ne. Změna žádosti o státní podporu je platná vždy k 1. lednu kalendářního roku. Pokud například nyní požádáte o zrušení státní podpory na své stávající smlouvě, abyste si mohli uzavřít novou smlouvu se státní podporou, změna na stávající smlouvě může být provedena například k 1.1.2003. Všechnu státní podporu za rok 2003 pak budete čerpat jen z  nové smlouvy. Pokud bude změna provedena s účinností od 1.1.2004, budete čerpat státní podporu za rok 2003 ještě ze staré smlouvy a státní podporu za rok 2004 již ze smlouvy nové.

Vraťme se ještě k omezení možnosti převádět částky vyšší než 20 000 korun do dalších let. Týkat se to bude až smluv uzavřených od roku 2004. Myslet by na toto pravidlo měli především ti, kdo se chystají čerpat úvěr. Pokud si chtějí přidělení úvěru urychlit, musí urychlit také růst hodnotícího čísla. Tomu je možné napomoci tím, že se

Pozor na stavební spoření pro dítě! Smlouva uzavřená na dítě může přinést několik problémů.
Více ZDE.

na účet ukládají vyšší částky, může se například uložit vyšší vklad ihned po uzavření smlouvy. Pokud by se na takové smlouvě nepřeváděly částky nad 20 000 korun do dalších let, nepřibývala by na účet ani žádná státní podpora. Pokud by účastník v té době neměl uzavřenou žádnou jinou smlouvu, na kterou by spořil a mohl státní podporu nárokovat, o státní podporu by v dalších letech přišel. Kdyby naopak na účet ukládal každý rok dalších 20 000 korun, mohl by si tím snížit celkovou výši úvěru, který je přidělován ve výši rozdílu cílové částky a naspořené částky. Na to je třeba myslet předem a připravit se na to, že pokud mají být tyto problémy vyloučeny, musí být na takovou smlouvu státní podpora nárokována hned od jejího uzavření, a to bez následných změn. Tím bude umožněno "předspořenou" částku převádět i do následujícího roku.  


Další změny

Znění zákona také připravuje prostor pro možnost zavést zdanění úroků na vkladovém účtu. K tomu však bude nutné doplnit zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů, který toto zdanění zavede. V současnosti jsou úroky z vkladů i úroky ze státní podpory od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. Se zdaněním přímo počítá i nová definice cílové částky. Podle současného zákona se cílová částka rovná součtu přijatých vkladů, státní podpory, úroků z nich a poskytnutého úvěru. Nová definice stanovuje, že cílová částka se rovná součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků.

Nově je v zákoně také stanovena možnost stavební spořitelny změnit jednostranně úrokovou sazbu z vkladů, kterou má účastník stanovenu ve smlouvě. Podmínkou k tomu, aby spořitelna mohla tento krok provést, je splnění následujících skutečností: účastník splnil podmínky pro poskytnutí („řádného“) úvěru ze stavebního spoření, nabídku na poskytnutí tohoto úvěru nepřijal a zároveň ode dne uzavření smlouvy uplynulo alespoň šest let. Znamená to, že úrokovou sazbu z vkladů má účastník spoření zafixovánu pouze po dobu šestileté vázací doby.

Nový zákon přináší také upřesnění a rozšíření vymezení bytových potřeb, na které je možné použít úvěr nebo uspořenou částku ze stavebního spoření. Přestože se nový zákon na současné smlouvy vztahovat nebude, zde je výjimka. Takto rozšířené možnosti použití úvěru bude moci využít i majitel stávající smlouvy uzavřené pouze současného zákona, aniž by se tím nějak změnil jeho nárok na státní podporu.

Kromě toho zákon nyní také výslovně vymezuje, že úvěr ze stavebního spoření může být použit také na bytové potřeby blízkých osob. Těmi se zde rozumí příbuzní v řadě přímé, tedy rodiče a děti a také sourozenec a manžel. Vyjasní se tak pochybnosti, zda daný úvěr může nebo nemůže být v konkrétním případě použit na financování bytových potřeb příbuzných. V současné době může být podmínkou pro takové použití úvěru například požadavek, aby účastník, který úvěr čerpá, v pořizovaném bytě oné blízké osoby také bydlel.

Kdy je vhodné uzavřít si do konce roku novou smlouvu

Budeme uvažovat takového zájemce o případné nové spoření, který v současnosti již nějakou smlouvu má. Pokud smlouvu nemá, je řešení jasné.

V této situaci jde především o případ, kdy chce účastník pokračovat ve spoření i v několika dalších letech a z nějakého důvodu k tomu nemůže využít svou stávající smlouvu.

Spořit podle současných podmínek je možné i déle než pět. V žádném případě se smlouva po uplynutí této vázací doby nemusí ukončovat. Limitem je pouze výše cílové částky, která nesmí být přespořena. Navýšení cílových částek dnes platných smluv může být problematické, pokud jde o smlouvy z minulých let úročené vyššími úrokovými sazbami 3% až 5%. U nich totiž dnes spořitelny zvýšení cílové částky většinou podmiňují tím, že se klient zvýhodněné úrokové sazby vzdá a vklady mu tak budou úročeny sazbou v aktuální výši, což jsou nejčastěji 2%.
Pokud na takové smlouvě již příliš volného prostoru pro další vklady nezbývá, je vhodné uzavřít si smlouvu novou. Na staré smlouvě státní podporu zrušit a nárokovat ji na smlouvu novou. Změnu lze provést letos i ještě v příštím roce. Výši cílové částky je nutné volit podle výše vkladů a délky doby, po kterou chce účastník spořit. Stará smlouva může samozřejmě pokračovat dále.
Motivem k uzavření nové smlouvy je také případ, kdy bude stávající smlouva brzy ukončena, například když je potřeba uspořené prostředky vybrat.

Dalším případem je smlouva, u které se čeká na přidělení úvěru. Pokud je zde situace taková, kdy další vklady a tedy ani státní podpory nejsou žádoucí, může být pro další spoření s výhodnou státní podporou uzavřena nová smlouva. Další úložky by na smlouvě čekající na úvěr totiž mohly zbytečně snižovat jeho konečnou vyplacenou výši, která se stanovuje jako rozdíl cílové částky a prostředků na účtu.

 

Jaký máte názor na změny, které přináší nový zákon o stavebním spoření? Jaké v něm vidíte největší problémy? Myslíte si, že stavební spoření bude nyní méně vhodné pro ukládání úspor?

 

reklama

 

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Náš pes nepřežil operaci, musíme veterináři za výkon zaplatit?

ilustrační snímek

Pokud nejsme spokojeni s kvalitou výrobku či s provedenou službou, můžeme reklamovat. Jak je to ale v případě, kdy se...

Nečekejte na dream job, stačí, když je práce jen O. K., říká odbornice

Koučka Petra Drahoňovská se zaměřuje na profesní přestupy zaměstnanců a práci s...

Je dobré změnit během života práci? Některé obory, jako je IT, business, ekonomie, média, si o změnu díky rychlému...

Kluk z Vršovic vyvíjí počítačové hry pro miliony hráčů na celém světě

Adam Konrád, český herní programátor v Bethesda Game Studios v Dallasu

Že chce pracovat s počítači, věděl Adam Konrád už na základní škole, ale neuměl si představit nic konkrétního. Navzdory...

Kvíz: Jste připraveni na problémy při zahraniční dovolené?

ilustrační snímek

Prázdniny už sice za dva týdny končí, ale možná se právě teď chystáte na dovolenou do ciziny. Víte, co dělat, když se...

Peníze z hypotéky došly, na kuchyň už nezbylo. Poradíme, jak na to

ilustrační snímek

Většina žadatelů o hypotéku, ať už při nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci nemovitosti, s plánovaným rozpočtem...

Další z rubriky

Jak dosáhnout na hypotéku, když chybí dvacet procent požadovaných úspor?

Ilustrační snímek

Český realitní trh ani hypoteční není pro mladé. Pro získání hypotéky totiž potřebují mladí lidé předem našetřit dvacet...

KOMENTÁŘ: Mladí mohou bydlet i jinak než ve vlastním

Mladá rodina v novém bytě - ilustrační foto.

Ceny nemovitostí stále rostou, dostupnost hypoték je po opatřeních České národní banky výrazně menší a sazby jsou vyšší...

Odbornice: Jít do hypotéky bez jediné našetřené koruny není rozumné

Lucie Drásalová, hypoteční a úvěrová analytička Partners

Centrální banka a ministerstvo financí chystají novelu zákona, která má mladým lidem do 36 let zajistit snazší přístup...

Zaměstnavatel zaměstnanci odmítl zaplatit 13. plat, ten se proto obrátil na práv...

Zaměstnavatel zaměstnanci odmítl zaplatit 13. plat, ten se proto obrátil na práv...

Kurzy.cz Zaměstnanec z neopodstatněných důvodů nedostal třináctý plat, na který měl nárok. Zároveň mu nebyla proplacena ani mimo...

Advantage Consulting, s.r.o.
ELEKTROMECHANIK V JEDNOSMĚNNÉM PROVOZU

Advantage Consulting, s.r.o.
Pardubický kraj
nabízený plat: 25 000 - 29 000 Kč

Najdete na iDNES.cz