Středa 28. července 2021, svátek má Viktor
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Středa 28. července 2021 Viktor

Soudní rozhodnutí o vystěhování nesabotujte

Nárok na bytovou náhradu vzniká obvykle za předpokladu předchozí existence práva nájmu bytu. Pokud má nájemce právo na bytovou náhradu, není tento nájemce povinen se z bytu vystěhovat a byt vyklidit, dokud pro něj není odpovídající bytová náhrada zajištěna.
V případě hrubého porušování veřejných mravů nemáte po zániku nájmu nárok na náhradní ubytování

V případě hrubého porušování veřejných mravů nemáte po zániku nájmu nárok na náhradní ubytování | foto: Profimedia.cz

Pojem bytové náhrady je definován v občanském zákoníku, konkrétně v § 712. Bytovými náhradami jsou náhradní byt a náhradní ubytování. O bytových náhradách za služební byty a byty zvláštního určení pojednává ustanovení § 713 občanského zákoníku a ustanovení § 714 občanského zákoníku pojednává o případech bytové náhrady u družstevních bytů po zániku členství v bytovém družstvu.

Náhradním bytem je byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti. Náhradním ubytováním se rozumí byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně nebo podnájem v části bytu jiného nájemce. Přístřeším se rozumí provizorium do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostory k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby.

Bytová náhrada může být sjednána písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo o rozsahu rozhodne na návrh jedné ze stran soud. Ten může rozhodnout o právu nájemce na byt, který je dle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který se má vyklidit (mluvíme o přiměřeném náhradním bytu) nebo o náhradě bytem menší podlahové plochy, nižší kvality a vybavení, případně mimo obec, ve které se nachází vyklizovaný byt. Pokud dochází k výpovědi podle § 711 odst. 2, může být náhradou i ubytování nebo přístřeší. Jde totiž o případy, kdy nájemce závažným způsobem porušil své povinnosti.

Pokud má nájemce právo na bytovou náhradu, není tento nájemce povinen se z bytu vystěhovat a byt vyklidit, dokud pro něj není odpovídající bytová náhrada zajištěna. Společní nájemci mají nárok jen na jednu bytovou náhradu.

U nájmů bytů sjednaných na dobu určitou nárok na bytovou náhradu po uplynutí sjednanédoby nevzniká.

Kdy vzniká nárok na bytovou náhradu původnímu nájemci?

Nárok na bytovou náhradu vzniká obvykle za předpokladu předchozí existence práva nájmu bytu. Soudní praxe připouští bytovou náhradu i v případě zániku práva bydlení vyplývajícího z vlastnického práva k nemovitosti a dále též v případech nutnosti vyklidit nemovitost ve vlastnictví jednoho z manželů po rozvodu manželství.

Co lze považovat za bytovou náhradu? Chceme se s bývalou manželkou dohodnout bez zdlouhavého soudního jednání. Chci bývalé ženě a 2 dětem nechat dosavadní byt o třech obytných místnostech a pro sebe chci přiměřenou bytovou náhradu. Co mohu uplatňovat?

Právní úprava bytových náhrad je popsána v § 712 – 714 občanského zákoníku. Podle ustanovení § 712 odst. 1 je bytovou náhradou náhradní byt nebo náhradní ubytování. Podle soudní judikatury je za bytovou náhradu nejnižší kvality považováno ve výjimečných případech i přístřeší. Budete-li hledat s bývalou manželkou dohodu o náhradním bytu, který podle velikosti a vybavení pro vás zajistí lidsky důstojné bydlení, mám za to, že by náhradním bytem mohla být garsoniéra vybavená srovnatelným vytápěním a sociálním zařízením. Tím by všem členům bývalé společné domácnosti, tj. vám, bývalé ženě a vašim dětem, bylo zajištěno důstojné, přiměřené a vzájemně srovnatelné bydlení.

Rozhodnutím soudu jsme povinni se odstěhovat z dosavadního bytu do 30 dnů po zajištění v zásadě rovnocenného, přiměřeného bytu. Co můžeme od pronajímatele požadovat?

Přiměřený náhradní byt je nejvyšší formou bytové náhrady. Je to byt podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který má být vyklizen. Přiměřený byt by měl být především v téže obci. Pokud jde o hlavní město Prahu, považuje se v současné době za obec celé území Prahy, proto může být náhradní byt i v jiné městské části, než je byt vyklizovaný.

Přiměřený náhradní byt by měl odpovídat bytu vyklizovanému i co do jeho vybavení a velikosti. S přihlédnutím k místním podmínkám nelze trvat na absolutní srovnatelnosti, ale rozdíly ve velikosti či vybavení nesmějí být podstatné. Podle soudní judikatury je bytem přiměřeným i takový náhradní byt, ve kterém je výše nájemného určena v souladu s místně obvyklými podmínkami, a to i když ve vyklizovaném bytě byla výše nájemného „regulovaná“.

Při posuzování výše nájemného v náhradním bytu by se však mělo vycházet též z možností nájemce vzhledem k tomu, že tyto bytové náhrady jsou poskytovány tehdy, pokud skončení nájmu nájemce nevyvolal a za vzniklou situaci vůbec nemůže. Jde o bytové náhrady v případech, kdy pronajímatel potřebuje byt pro sebe, manžela, své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence.

U služebních bytů půjde o případy, kdy nájemce z vážných důvodů přestal pro pronajímatele pracovat a ten potřebuje byt pro jiného nájemce, který pro něj bude pracovat. Konečně se bude jednat o důvody veřejného zájmu (havárie, závažné opravy, nemožnost užívání aj.) a jde-li o byt, který stavebně souvisí s prostory určenými k podnikání či obchodu a vlastník či nájemce tyto prostory potřebuje užívat.

Skončil mi rozhodnutím soudu nájem bytu a byt mám vyklidit po zajištění náhradního bytu o menší podlahové ploše. To chápu, protože byt byl po úmrtí manželky a odchodu dětí pro mne skutečně nepřiměřený. Pokoušel jsem se o výměnu, tu mi však pronajímatel nikdy nepovolil. Nyní mi nabízí malý byt výrazně horší kvality a vyhrožuje soudním vyklizením.

Kromě přiměřeného náhradního bytu připouští občanský zákoník, aby vyklizenému nájemci byla zajištěna méně hodnotná bytová náhrada v podobě náhradního bytu o menší podlahové ploše. Přiměřený náhradní byt by však neměl být méně vybavený a nižší kvality, než je byt vyklizovaný, pokud se na tom pronajímatel a nájemce dobrovolně nedohodnou, např. kompenzováním nižší kvality úhradou potřebné částky na úpravy bytu, aby bylo dosaženo srovnatelné kvality.

Kdy může rozhodnout soud, že k vyklizení bytu má dojít i tehdy, pokud bude poskytnut náhradní byt menší, méně vybavený a dokonce mimo obec?

S podobnou praxí se lze setkat v rozhodování soudů u bytů služebních, bytech zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení. Právo na náhradní byt mají manžel, děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha a v současnosti i registrovaný partner, kteří žili v den smrti nebo trvalého opuštění domácnosti s nájemcem příslušného služebního bytu ve společné domácnosti a užívají tento byt dále. Soud může v odůvodněných případech rozhodnout, že stačí byt o menší ploše, méně vybavený, případně i mimo obec, než je vyklizovaný byt. V mimořádných případech může soud rozhodnout, že stačí poskytnout pouze náhradní ubytování.

Kdy postačí poskytnout jako bytovou náhradu jen náhradní ubytování. Kdo o tom rozhoduje?

O bytové náhradě se může pronajímatel s nájemcem dohodnout, pokud se nedohodnou, rozhodne na návrh některé ze stran místně příslušný soud. Ubytováním se rozumí dle současné právní úpravy byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně nebo podnájem v zařízené nebo nezařízené části bytu jiného nájemce. Náhradní ubytování může soud přiznat po rozvodu manželství tomu z rozvedených manželů, který má vyklidit byt.

Právo na náhradní ubytování má nájemce dále za podmínek uvedených v § 6 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s úpravami občanského zákoníku. Je to jednak v případech, kdy zanikne nájem bytu sjednaný na dobu určitou před uplynutím sjednané doby a dále u nájmů sjednaných na dobu delší 10 let, zanikl uplynutím této doby a na nájemci nelze spravedlivě požadovat vyklizení bez náhrady (např. z důvodu nemoci či stáří). V prvním z výše popsaných případů má nájemce nárok na náhradní ubytování jen na dobu, na kterou byl původní nájem sjednán. Ve druhém popsaném případě zákon dobu nestanoví.

Kamarád byl nucen se nastěhovat ke mně, protože musel vyklidit dosavadní byt u soukromého majitele bez náhrady. Je to vůbec možné?

Možné to je. Jedná se vesměs o případy, kdy nájemní poměr skončil pro hrubé porušování dobrých mravů v domě nebo hrubé porušení povinností spojených s nájmem bytu.

Na náhradní byt ani na náhradní ubytování není právní nárok, pokud:

 • skončil nájem služebního bytu výpovědí, protože nájemce bez vážného důvodu přestal pracovat pro pronajímatele,
 • skončil-li nájemní poměr pro hrubé porušování dobrých mravů v domě nájemcem či členy jeho společné domácnosti nebo hrubým porušováním povinností spojených s nájmem bytu,
 • skončil-li nájemní poměr výpovědí, protože nájemce má dva nebo více bytů a nelze po něm spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt (jde o byty právně volné, neobsazené),
 • skončil-li nájem bytu výpovědí, protože nájemce byt neužívá nebo ho užívá občas (nejedná se o případy sezónního pobytu na chatě či chalupě, služebního vzdálení, studia apod.),
 • skončil-li nájem uzavřený na dobu určitou do deseti let uplynutím této doby,
 • skončil-li nájem v bytě nebo domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba.

Kdo mne může vyklidit z bytu, pokud nerespektuji soudní rozhodnutí, které mi připadá nespravedlivé a nelidské. Mohu se nějak bránit?

Nemohu doporučit nečinnost a sabotování rozhodnutí soudu. Mohl jste samozřejmě využít všech možností, např. odvolání, pokud jste s rozhodnutím soudu první instance spokojen nebyl. Je-li rozhodnutí soudu pravomocné, pronajímatel se obrátí po vypršení lhůty k vyklizení na soud s návrhem na vyklizení bytu. Následovat bude vyklizení bytu podle § 341 odst. 1 občansko soudního řádu se všemi dopady.

Zajistil jsem svému bývalému nájemníkovi odpovídající bytovou náhradu, za kterou platím, on však stále odmítá byt vyklidit. Mohu ho sám vystěhovat?

Jestliže povinný byt nevyklidil dobrovolně ani po uplynutí stanovené lhůty, musíte se obrátit na příslušný okresní (obvodní) soud. Vyklizení bytu se následně provádí v souladu s ustanovením § 343 občanského soudního řádu. Soud na návrh pronajímatele nařídí výkon rozhodnutí v případech, kdy předcházelo soudní rozhodnutí o přivolení výpovědi z nájmu nebo nabyla účinnosti výpověď. V ostatních případech nařídí vyklizení tehdy, pokud bude prokázáno, že je povinnému zajištěna bytová náhrada, jež mu přísluší.

Když nebude prokázáno zajištění dané bytové náhrady, nařídí soud jednání ještě před rozhodnutím o nařízení výkonu rozhodnutí. Budou-li listinné důkazy o bytové náhradě i další důkazy, vydá soud nařízení o výkonu rozhodnutí. Povinný a všichni, kdo s ním bydlí, budou přestěhováni do náhradního bytu či ubytováni za přítomnosti pověřené vhodné osoby a zástupce obce. O vyklizení vyrozumí soud povinného nejméně pět dnů předem.

Přestěhováním povinného a členů jeho domácnosti nevzniká povinnému nájem bytu. Ten může vzniknout pouze na základě uzavření písemné smlouvy o nájmu k náhradnímu bytu. Pronajímatel se ke sjednání nájemní smlouvy zavázal tím, že buď nájemci navrhl uzavření nájemní smlouvy nebo uzavřel smlouvu ve prospěch třetí osoby. Pokud by závazek odmítal splnit, nájemce se bude splnění závazku domáhat prostřednictvím soudu.

Úryvek z knihy: Rádce nájemníka bytu

1. díl: Nájem bytu je v ČR chráněn zákonem
2. díl: Co by měl vědět každý nájemník 
3. díl: Starý dekret na byt platí i v současnosti 
4. díl: Výše nájemného podléhá vyhlášce
5. díl: Různé nájemní vztahy a co z nich pro vás vyplývá

6. díl: Vaše nájemní smlouva platí i po prodeji domu

7. díl: Škodu způsobenou závadou na domu vám uhradí majitel
8. díl: Pes může být důvod k výpovědi nájmu
9. díl: O klíčích od nájemního bytu rozhoduje pouze nájemník
10. díl: Nárok na přechod nájmu má vnuk až po tříletém soužití 
 11. díl: Vyměnit byt je možné i přes nesouhlas majitele
12. díl: Neplacení nájemného může být drahé  

REKLAMA


Úryvek je z knihy
"Rádce nájemníka bytu"
vydané nakladatelstvím
Grada Publishing,
více informací naleznete na
www.grada.cz 


Autor:
 • Nejčtenější

Dobře už bylo, důchody budou vůči mzdě i nadále klesat, říká odbornice

„Lidé, kteří půjdou do důchodu za deset a více let, se mohou s velkou pravděpodobností dočkat toho, že dostanou jen...

Hypotéky překonaly za pololetí celoroční objemy. Sazby dál rostou

Po mírném ochlazení v dubnu a v květnu hypoteční trh opět roste. Banky v červnu poskytly hypotéky za téměř 44,5...

Sonda: Zjišťují ve firmách, kolik už mají očkovaných zaměstnanců?

Chodí se kolem toho po špičkách, nikdo nikoho do ničeho nenutí. Zatím. Očkování zaměstnanců proti koronaviru nabírá na...

Pracujete za kolegy na dovolené? Co je přesčas a kdy máte nárok na příplatek

Většina z nás to někdy zažila. Firma finišuje na zakázce nebo se blíží termín účetní uzávěrky a pracovní doba na...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Na výlet vlakem či autobusem mohou senioři vyjet i za čtvrtinu ceny

Je vám šedesát pět let nebo víc? Pokud ano, tak se vám na výlety rozhodně vyplatí jezdit vlakem či autobusem. Tedy...

KOMENTÁŘ: Cesta do elektromobilního pekla. Auta přinášejí víc problémů než výhod

Premium Nová doba elektromobilní nás vrátí o půlstoletí zpátky: auto bude luxus, mobilita taky a draze to zaplatíme všichni. I...

Mlčeti zlato. Profesionální vyjednavač vysvětluje, jak jednat s dětmi či šéfem

Premium Každý člověk vyjednává v průměru pětkrát za den. Doma s partnerem, s dětmi, v práci se šéfem, s podřízenými. Radim...

Český vlk z Wall Street jde k soudu. Hlavní roli v kauze Via Chem má miliardář Sisák

Premium Schyluje se k dlouho očekávané soudní bitvě, v níž je hlavní postavou známý český finančník a miliardář Petr Sisák...

 • Další z rubriky

Majitel bytu mu zakázal zřídit si trvalé bydliště. Má na to právo?

Přihlásit se k trvalému pobytu je v podstatě formalita. Pokud máme nájemní smlouvu, ani majitel bytu nám v tom nemůže...

KVÍZ: Jedeme na dovolenou. Na co se vyplatí pamatovat?

Chystáte se na dovolenou? Nestačí jen výhodně koupit zájezd, myslet byste měli i na řadu dalších věcí, které mohou...

Na výlet vlakem či autobusem mohou senioři vyjet i za čtvrtinu ceny

Je vám šedesát pět let nebo víc? Pokud ano, tak se vám na výlety rozhodně vyplatí jezdit vlakem či autobusem. Tedy...

Jak si umět říct nejen o zvýšení platu, radí psycholog

Umíte si říct o to, co chcete? Nebo patříte k těm, kdo váhají a mají zábrany? „Přání, které nevyjádříte, se vám naplní...

Dabéři Naked Attraction: Byli jsme v šoku, že něco takového může vůbec existovat

Nahota je televizní evergreen a stále dokáže diváky přikovat u obrazovek. Počátkem devadesátých let to bylo Tutti...

Královská rodina znovu pohromadě. Palác ukázal společné foto

Členové švédské královské rodiny se po delší době opět setkali. Snímek, na kterém je král Carl XVI. Gustaf (75) s...

Ostych a stud před kolegy jsou ztracená energie, míní Vica Kerekes

Slovenská herečka maďarského původu Vica Kerekes (40) přijala nabídku režiséra Tomáše Svobody a zahraje si v jeho...

Neteř princezny Diany se vdala. Vzala si o 32 let staršího miliardáře

Lady Kitty Spencerová (30) se vdala. Neteř princezny Diany si vzala jihoafrického módního magnáta Michaela Lewise (62)....

Herec oznámil, že je transgender žena. Manžel i celebrity ho chválí

Herec Tommy Dorfman (29), který se proslavil rolí v seriálu Proč? 13x proto, oznámil, že je transgender. Celý minulý...