Pondělí 21. června 2021, svátek má Alois
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Pondělí 21. června 2021 Alois

Soudní rozhodnutí o vystěhování nesabotujte

Nárok na bytovou náhradu vzniká obvykle za předpokladu předchozí existence práva nájmu bytu. Pokud má nájemce právo na bytovou náhradu, není tento nájemce povinen se z bytu vystěhovat a byt vyklidit, dokud pro něj není odpovídající bytová náhrada zajištěna.
V případě hrubého porušování veřejných mravů nemáte po zániku nájmu nárok na náhradní ubytování

V případě hrubého porušování veřejných mravů nemáte po zániku nájmu nárok na náhradní ubytování | foto: Profimedia.cz

Pojem bytové náhrady je definován v občanském zákoníku, konkrétně v § 712. Bytovými náhradami jsou náhradní byt a náhradní ubytování. O bytových náhradách za služební byty a byty zvláštního určení pojednává ustanovení § 713 občanského zákoníku a ustanovení § 714 občanského zákoníku pojednává o případech bytové náhrady u družstevních bytů po zániku členství v bytovém družstvu.

Náhradním bytem je byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti. Náhradním ubytováním se rozumí byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně nebo podnájem v části bytu jiného nájemce. Přístřeším se rozumí provizorium do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostory k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby.

Bytová náhrada může být sjednána písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo o rozsahu rozhodne na návrh jedné ze stran soud. Ten může rozhodnout o právu nájemce na byt, který je dle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který se má vyklidit (mluvíme o přiměřeném náhradním bytu) nebo o náhradě bytem menší podlahové plochy, nižší kvality a vybavení, případně mimo obec, ve které se nachází vyklizovaný byt. Pokud dochází k výpovědi podle § 711 odst. 2, může být náhradou i ubytování nebo přístřeší. Jde totiž o případy, kdy nájemce závažným způsobem porušil své povinnosti.

Pokud má nájemce právo na bytovou náhradu, není tento nájemce povinen se z bytu vystěhovat a byt vyklidit, dokud pro něj není odpovídající bytová náhrada zajištěna. Společní nájemci mají nárok jen na jednu bytovou náhradu.

U nájmů bytů sjednaných na dobu určitou nárok na bytovou náhradu po uplynutí sjednanédoby nevzniká.

Kdy vzniká nárok na bytovou náhradu původnímu nájemci?

Nárok na bytovou náhradu vzniká obvykle za předpokladu předchozí existence práva nájmu bytu. Soudní praxe připouští bytovou náhradu i v případě zániku práva bydlení vyplývajícího z vlastnického práva k nemovitosti a dále též v případech nutnosti vyklidit nemovitost ve vlastnictví jednoho z manželů po rozvodu manželství.

Co lze považovat za bytovou náhradu? Chceme se s bývalou manželkou dohodnout bez zdlouhavého soudního jednání. Chci bývalé ženě a 2 dětem nechat dosavadní byt o třech obytných místnostech a pro sebe chci přiměřenou bytovou náhradu. Co mohu uplatňovat?

Právní úprava bytových náhrad je popsána v § 712 – 714 občanského zákoníku. Podle ustanovení § 712 odst. 1 je bytovou náhradou náhradní byt nebo náhradní ubytování. Podle soudní judikatury je za bytovou náhradu nejnižší kvality považováno ve výjimečných případech i přístřeší. Budete-li hledat s bývalou manželkou dohodu o náhradním bytu, který podle velikosti a vybavení pro vás zajistí lidsky důstojné bydlení, mám za to, že by náhradním bytem mohla být garsoniéra vybavená srovnatelným vytápěním a sociálním zařízením. Tím by všem členům bývalé společné domácnosti, tj. vám, bývalé ženě a vašim dětem, bylo zajištěno důstojné, přiměřené a vzájemně srovnatelné bydlení.

Rozhodnutím soudu jsme povinni se odstěhovat z dosavadního bytu do 30 dnů po zajištění v zásadě rovnocenného, přiměřeného bytu. Co můžeme od pronajímatele požadovat?

Přiměřený náhradní byt je nejvyšší formou bytové náhrady. Je to byt podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který má být vyklizen. Přiměřený byt by měl být především v téže obci. Pokud jde o hlavní město Prahu, považuje se v současné době za obec celé území Prahy, proto může být náhradní byt i v jiné městské části, než je byt vyklizovaný.

Přiměřený náhradní byt by měl odpovídat bytu vyklizovanému i co do jeho vybavení a velikosti. S přihlédnutím k místním podmínkám nelze trvat na absolutní srovnatelnosti, ale rozdíly ve velikosti či vybavení nesmějí být podstatné. Podle soudní judikatury je bytem přiměřeným i takový náhradní byt, ve kterém je výše nájemného určena v souladu s místně obvyklými podmínkami, a to i když ve vyklizovaném bytě byla výše nájemného „regulovaná“.

Při posuzování výše nájemného v náhradním bytu by se však mělo vycházet též z možností nájemce vzhledem k tomu, že tyto bytové náhrady jsou poskytovány tehdy, pokud skončení nájmu nájemce nevyvolal a za vzniklou situaci vůbec nemůže. Jde o bytové náhrady v případech, kdy pronajímatel potřebuje byt pro sebe, manžela, své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence.

U služebních bytů půjde o případy, kdy nájemce z vážných důvodů přestal pro pronajímatele pracovat a ten potřebuje byt pro jiného nájemce, který pro něj bude pracovat. Konečně se bude jednat o důvody veřejného zájmu (havárie, závažné opravy, nemožnost užívání aj.) a jde-li o byt, který stavebně souvisí s prostory určenými k podnikání či obchodu a vlastník či nájemce tyto prostory potřebuje užívat.

Skončil mi rozhodnutím soudu nájem bytu a byt mám vyklidit po zajištění náhradního bytu o menší podlahové ploše. To chápu, protože byt byl po úmrtí manželky a odchodu dětí pro mne skutečně nepřiměřený. Pokoušel jsem se o výměnu, tu mi však pronajímatel nikdy nepovolil. Nyní mi nabízí malý byt výrazně horší kvality a vyhrožuje soudním vyklizením.

Kromě přiměřeného náhradního bytu připouští občanský zákoník, aby vyklizenému nájemci byla zajištěna méně hodnotná bytová náhrada v podobě náhradního bytu o menší podlahové ploše. Přiměřený náhradní byt by však neměl být méně vybavený a nižší kvality, než je byt vyklizovaný, pokud se na tom pronajímatel a nájemce dobrovolně nedohodnou, např. kompenzováním nižší kvality úhradou potřebné částky na úpravy bytu, aby bylo dosaženo srovnatelné kvality.

Kdy může rozhodnout soud, že k vyklizení bytu má dojít i tehdy, pokud bude poskytnut náhradní byt menší, méně vybavený a dokonce mimo obec?

S podobnou praxí se lze setkat v rozhodování soudů u bytů služebních, bytech zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení. Právo na náhradní byt mají manžel, děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha a v současnosti i registrovaný partner, kteří žili v den smrti nebo trvalého opuštění domácnosti s nájemcem příslušného služebního bytu ve společné domácnosti a užívají tento byt dále. Soud může v odůvodněných případech rozhodnout, že stačí byt o menší ploše, méně vybavený, případně i mimo obec, než je vyklizovaný byt. V mimořádných případech může soud rozhodnout, že stačí poskytnout pouze náhradní ubytování.

Kdy postačí poskytnout jako bytovou náhradu jen náhradní ubytování. Kdo o tom rozhoduje?

O bytové náhradě se může pronajímatel s nájemcem dohodnout, pokud se nedohodnou, rozhodne na návrh některé ze stran místně příslušný soud. Ubytováním se rozumí dle současné právní úpravy byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně nebo podnájem v zařízené nebo nezařízené části bytu jiného nájemce. Náhradní ubytování může soud přiznat po rozvodu manželství tomu z rozvedených manželů, který má vyklidit byt.

Právo na náhradní ubytování má nájemce dále za podmínek uvedených v § 6 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s úpravami občanského zákoníku. Je to jednak v případech, kdy zanikne nájem bytu sjednaný na dobu určitou před uplynutím sjednané doby a dále u nájmů sjednaných na dobu delší 10 let, zanikl uplynutím této doby a na nájemci nelze spravedlivě požadovat vyklizení bez náhrady (např. z důvodu nemoci či stáří). V prvním z výše popsaných případů má nájemce nárok na náhradní ubytování jen na dobu, na kterou byl původní nájem sjednán. Ve druhém popsaném případě zákon dobu nestanoví.

Kamarád byl nucen se nastěhovat ke mně, protože musel vyklidit dosavadní byt u soukromého majitele bez náhrady. Je to vůbec možné?

Možné to je. Jedná se vesměs o případy, kdy nájemní poměr skončil pro hrubé porušování dobrých mravů v domě nebo hrubé porušení povinností spojených s nájmem bytu.

Na náhradní byt ani na náhradní ubytování není právní nárok, pokud:

 • skončil nájem služebního bytu výpovědí, protože nájemce bez vážného důvodu přestal pracovat pro pronajímatele,
 • skončil-li nájemní poměr pro hrubé porušování dobrých mravů v domě nájemcem či členy jeho společné domácnosti nebo hrubým porušováním povinností spojených s nájmem bytu,
 • skončil-li nájemní poměr výpovědí, protože nájemce má dva nebo více bytů a nelze po něm spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt (jde o byty právně volné, neobsazené),
 • skončil-li nájem bytu výpovědí, protože nájemce byt neužívá nebo ho užívá občas (nejedná se o případy sezónního pobytu na chatě či chalupě, služebního vzdálení, studia apod.),
 • skončil-li nájem uzavřený na dobu určitou do deseti let uplynutím této doby,
 • skončil-li nájem v bytě nebo domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba.

Kdo mne může vyklidit z bytu, pokud nerespektuji soudní rozhodnutí, které mi připadá nespravedlivé a nelidské. Mohu se nějak bránit?

Nemohu doporučit nečinnost a sabotování rozhodnutí soudu. Mohl jste samozřejmě využít všech možností, např. odvolání, pokud jste s rozhodnutím soudu první instance spokojen nebyl. Je-li rozhodnutí soudu pravomocné, pronajímatel se obrátí po vypršení lhůty k vyklizení na soud s návrhem na vyklizení bytu. Následovat bude vyklizení bytu podle § 341 odst. 1 občansko soudního řádu se všemi dopady.

Zajistil jsem svému bývalému nájemníkovi odpovídající bytovou náhradu, za kterou platím, on však stále odmítá byt vyklidit. Mohu ho sám vystěhovat?

Jestliže povinný byt nevyklidil dobrovolně ani po uplynutí stanovené lhůty, musíte se obrátit na příslušný okresní (obvodní) soud. Vyklizení bytu se následně provádí v souladu s ustanovením § 343 občanského soudního řádu. Soud na návrh pronajímatele nařídí výkon rozhodnutí v případech, kdy předcházelo soudní rozhodnutí o přivolení výpovědi z nájmu nebo nabyla účinnosti výpověď. V ostatních případech nařídí vyklizení tehdy, pokud bude prokázáno, že je povinnému zajištěna bytová náhrada, jež mu přísluší.

Když nebude prokázáno zajištění dané bytové náhrady, nařídí soud jednání ještě před rozhodnutím o nařízení výkonu rozhodnutí. Budou-li listinné důkazy o bytové náhradě i další důkazy, vydá soud nařízení o výkonu rozhodnutí. Povinný a všichni, kdo s ním bydlí, budou přestěhováni do náhradního bytu či ubytováni za přítomnosti pověřené vhodné osoby a zástupce obce. O vyklizení vyrozumí soud povinného nejméně pět dnů předem.

Přestěhováním povinného a členů jeho domácnosti nevzniká povinnému nájem bytu. Ten může vzniknout pouze na základě uzavření písemné smlouvy o nájmu k náhradnímu bytu. Pronajímatel se ke sjednání nájemní smlouvy zavázal tím, že buď nájemci navrhl uzavření nájemní smlouvy nebo uzavřel smlouvu ve prospěch třetí osoby. Pokud by závazek odmítal splnit, nájemce se bude splnění závazku domáhat prostřednictvím soudu.

Úryvek z knihy: Rádce nájemníka bytu

1. díl: Nájem bytu je v ČR chráněn zákonem
2. díl: Co by měl vědět každý nájemník 
3. díl: Starý dekret na byt platí i v současnosti 
4. díl: Výše nájemného podléhá vyhlášce
5. díl: Různé nájemní vztahy a co z nich pro vás vyplývá

6. díl: Vaše nájemní smlouva platí i po prodeji domu

7. díl: Škodu způsobenou závadou na domu vám uhradí majitel
8. díl: Pes může být důvod k výpovědi nájmu
9. díl: O klíčích od nájemního bytu rozhoduje pouze nájemník
10. díl: Nárok na přechod nájmu má vnuk až po tříletém soužití 
 11. díl: Vyměnit byt je možné i přes nesouhlas majitele
12. díl: Neplacení nájemného může být drahé  

REKLAMA


Úryvek je z knihy
"Rádce nájemníka bytu"
vydané nakladatelstvím
Grada Publishing,
více informací naleznete na
www.grada.cz 


Autor:
 • Nejčtenější

Volno k lékaři či na svatbu. Co nám zaměstnavatel (ne)zaplatí?

Jsou situace, kdy potřebujeme volno z práce, ať už jde o svatbu, pohřeb nebo návštěvu lékaře. I na to legislativa myslí...

Advokát: Stanovit výživné na dítě jen podle daňového přiznání je nesprávné

Výživné se určuje na základě možností, schopností a majetkových poměrů povinného rodiče. Jakkoliv jednoduché se toto...

KVÍZ: Fixuju frontend, ale mám to jen na lokále. Rozumíte řeči ajťáků?

V České republice jsou programátoři na pracovním trhu velmi poptávaní. Často se na ně ale pohlíží tak trochu jako na...

Má titul Mistr rukodělné výroby a tisíce spokojených zákazníků

Vždycky ji bavily ruční práce a tak volba byla jasná, vyučila se krejčovou. Pak se naučila tkát koberce na ručních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Expert: Účet dlouhodobých investic má být lepší než penzijko. Co čekat?

Spořit na stáří se ukazuje jako nutnost. Spoléhat se jen na státní penzi totiž nelze. Stát chce podpořit úspory lidí...

Feri odešel s kryptoměnou za 3 miliony. Za peníze z mandátu, tvrdí

Premium Bývalý poslanec Dominik Feri stihl od začátku letošního roku do konce květnu nakoupit kryptoměnu v hodnotě přes 3...

Sledujeme začátek rituální sebevraždy lidstva, říká Čech s IQ 206

Premium Je jedním z nejchytřejších Čechů, ale jako robot nepůsobí. Při osobním setkání je Karel Kostka, vzděláním učitel,...

Z dětství jsem si nesla zranění, rodinu chceme, říká Gregor Brzobohatá

Premium Vítězka Miss World, topmodelka, zakladatelka nadace a influencerka Taťána Gregor Brzobohatá přijala další výzvu: právě...

 • Další z rubriky

Advokát: Stanovit výživné na dítě jen podle daňového přiznání je nesprávné

Výživné se určuje na základě možností, schopností a majetkových poměrů povinného rodiče. Jakkoliv jednoduché se toto...

Nebojte se platby kartou. Jaké zásady přitom dodržovat

Nakupování přes internet se během pandemie stalo nezbytností. Obávat se zneužití svého účtu je přitom zbytečné. Stačí...

KVÍZ: Při krachu banky o peníze nepřijdete. Víte, co pro to musíte udělat?

Přestože krachy bank nejsou v Česku naštěstí nijak časté, hodí se vědět, jak při nich postupovat. Nejdůležitější je...

Jak ochránit peníze před inflací? Jedním z řešení jsou investice

Investiční analytici doporučují domácnostem a firmám právě teď investovat peníze na finančních trzích. Důvod je...

Primark v Praze otevřel: fronta až od koně, hasiči lidi ve vedru kropili

S ročním zpožděním způsobeným koronavirovými restrikcemi se na Václavském náměstí otevřela pobočka irského řetězce s...

Nevěřím, že někdo dokáže být roky věrný, přiznává polyamorii Frühlingová

Iva Frühlingová (39) vydala novou píseň Moralisté, ve které se nepřímo přiznává k paralelním mileneckým vztahům....

Dojemné parte Šafránkové. Nikde mě nehledejte, jsem všude, také tedy ve vás

Pozůstalí po herečce Libuši Šafránkové ve čtvrtek zveřejnili netradiční smuteční oznámení. Dominuje mu černobílá...

Žena dala za dárce spermatu své úspory, teď vychovává postiženého syna

Nyní třiačtyřicetiletá Michele Elizaga z Arizony dlouhá léta čekala na pravého muže, se kterým by založila rodinu....

Václav Kopta se pochlubil dcerami. Obě jsou pescetariánky

Václav Kopta se coby pyšný tatínek pochlubil dcerami Františkou a Janou. Společně dorazili do primácké Show Jana...