Kodex etiky v pojišťovnictví

aktualizováno 
Posláním Kodexu etiky v pojišťovnictví (dále jen "kodex") je napomáhat prosazování korektních vztahů na českém pojistném trhu a přispět k jeho zdravému vývoji.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Kodex stanoví etické normy jednání a chování v pojišťovnictví (dále jen "etické normy"), které budou ve své praxi uplatňovat pojišťovny, jejich zaměstnanci, právnické a fyzické osoby, které zprostředkovávají prodej pojištění výhradně pro tyto pojišťovny (dále jen "zprostředkovatelé").

1.2. Etické normy navazují na normy právní, předpokládají jejich plnění a stanoví požadavky náročnější, než jaké vyplývají z právního řádu.
Kodex hodlá napomáhat uskutečňování právních norem i tím, že některé jejich obecné požadavky (zejména požadavek, aby byly dodržovány dobré mravy soutěže), konkretizuje na oblast pojišťovnictví.

1.3. Dodržování ustanovení kodexu napomáhá chránit dobré jméno pojišťovnictví jako celku a zajišťovat, aby klienti byli řádným způsobem a v potřebném rozsahu informováni o službách pojišťoven a důvěřovali jim, aby ve vzájemných vztazích pojišťoven existovalo zdravé soutěžní prostředí a konkurence probíhala v souladu s dobrými mravy hospodářské soutěže.

1.4. Při uplatňování a výkladu kodexu musí být brán zvláštní zřetel na to, že pojišťovny jsou finanční instituce, které:

  • pracují se svěřenými prostředky a jsou povinny s nimi náležitě hospodařit,
  • získávají významné informace o osobním životě a majetkových poměrech svých klientů a mají povinnost přísně respektovat a dodržovat obchodní tajemství, osobnostní práva podle ustanovení paragrafu 11 a násl. obč. zák. a zachovávat mlčenlivost podle zákona o pojišťovnictví.
1.5. Česká asociace pojišťoven napomáhá při uplatňování kodexu. Řídí se přitom českým právním řádem, výše uvedenými záměry kodexu a zájmem na rozvíjení dobrého jména pojišťovnictví v České republice. Přihlíží také k Zásadám etické reklamní praxe platným v České republice, které vydala a uplatňuje Rada pro reklamu.

1.6. Jednotlivé pojišťovny mohou uplatňovat vyšší etické nároky na vlastní chování i jednání svých zaměstnanců a zprostředkovatelů, než jsou nároky vyplývající z tohoto kodexu.

2. Obecné zásady chování pojišťoven

Pojišťovny se ve vzájemných vztazích řídí následujícími zásadami:

2.1. Pojišťovny respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí. Soutěž mezi pojišťovnami smí být vedena jedině pomocí čestných a poctivých prostředků. Pojišťovny se vyvarují všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jejich službách. Zvláště se pak vyvarují nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o jiných pojišťovnách, jejich zaměstnancích a zprostředkovatelích.

2.2. Šíření i pravdivých informací o jiných pojišťovnách je nepřípustné, pokud by jim mohlo přivodit újmu a nebylo vynuceno okolnostmi. Srovnávat vlastní služby se službami jiných pojišťoven lze výjimečně, na přímý a nevyprovokovaný dotaz klienta. Takové srovnání nesmí operovat s neúplnými informacemi, údaji vytrženými ze souvislosti nebo s pojmy, jimž oslovený zákazník řádně nerozumí a může jim přikládat jiný význam. Při sjednávání pojištění nelze zejména používat srovnávacích tabulek, v nichž by se navzájem porovnávala výhodnost služeb poskytovaných jednotlivými pojišťovnami.

2.3. Veškerá reklama je vedena pravdivě, v souladu s pravidly soutěže a především bez prvků klamavé reklamy. V reklamě nelze používat metodu srovnávání s jinými pojišťovnami.

2.4. V personálních záležitostech pojišťovny postupují obezřetně. V případech, kdy zaměstnanci a zprostředkovatelé přecházejí od jedné pojišťovny ke druhé, pojišťovna při jejich přijímání přihlíží k tomu, zda u svého předchozího pracovního vztahu neporušili právní závazky a etické zásady chování.

2.5. Pojišťovny vycházejí z toho, že zájem klienta a jeho spokojenost jsou prvořadé. K získání klienta lze používat pouze informace o vlastních pojišťovacích službách. Při sjednávání pojištění nelze uplatňovat agresivní způsoby a vyvíjet nátlak, narušovat právo na soukromí a nadměrně obtěžovat klienta. Údaje o možných klientech nelze získávat tak, aby bylo narušeno klientovo právo na ochranu osobnosti a osobních údajů.

3. Vztahy mezi pojišťovnou a jejími zaměstnanci i jejími zprostředkovateli

Zaměstnanec nebo zprostředkovatel se při své činnosti v pojišťovně nebo pro pojišťovnu řídí těmito etickými normami:

3.1. Řádně a svědomitě reprezentuje svou pojišťovnu i pojišťovnictví jako celek.

3.2. Vyvaruje se všech činností, které vytvářejí konflikt jeho vlastních zájmů se zájmy své pojišťovny či pojišťovnictví vůbec, zříká se činnosti v takových společnostech, jejichž činnost je nebo může být v rozporu se zájmy pojišťovnictví.

3.3. Dodržuje obchodní tajemství a mlčenlivost, a to i po ukončení svého působení v pojišťovnictví.

3.4. Svého postavení v příslušné pojišťovně nesmí zneužít k přijímání nebo vyžadování finančních či věcných výhod pro sebe a stejně tak nesmí svého postavení využít k nabízení či poskytování obdobných výhod.

3.5. Nepoužívá ve svůj osobní prospěch informace a materiální prostředky své pojišťovny.

3.6. Postupuje vždy tak, aby nepoškodil svou pojišťovnu a její dobré jméno. Je si vědom toho, že ve vztahu ke klientovi odpovídá za jeho jednání v plném rozsahu pojišťovna. To platí i v případech, že se odchýlí od pokynů pojišťovny.

3.7. Náborové reklamní materiály jím samostatně připravené musí být vždy schváleny příslušnou pojišťovnou.

3.8. Neučiní nic, čím by své pojišťovně ztížil nebo znemožnil plnění jejích povinností vyplývajících z právního řádu nebo z tohoto kodexu.

3.9. V osobním životě dbá toho, aby nejednal v rozporu s platným právním řádem, obecně platnými zásadami slušného chování a tímto kodexem.

3.10. V zájmu zvyšování svých profesních znalostí a dovedností využívá každé příležitosti ke svému vzdělávání.

4. Vztahy zaměstnanců pojišťovny a jejích zprostředkovatelů ke klientovi

Zaměstnanec pojišťovny a její zprostředkovatel ve vztahu ke klientů respektuje následující pravidla:

4.1. Uplatňuje zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem klientům.

4.2. Obchodní jednání vede v souladu s obchodními zájmy účastníků bez jakékoliv předpojatosti či zvýhodňování.

4.3. Poskytuje všem účastníkům úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné informace a vyvaruje se klamavého popisu produktů a klamavé reklamy.

4.4. Nesjednává pojištění s klienty, kteří projevují spekulativní záměry.

4.5. Zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se pojištění právnických i fyzických osob, které se dozvěděl v rámci své činnosti. Mlčenlivost zachovává i po skončení své činnosti v pojišťovně nebo pro pojišťovnu.

4.6. Nedává přednost svým zájmům před zájmy klienta.

5. Uplatňování kodexu v rámci České asociace pojišťoven (dále jen "asociace") a sankce za jeho porušení

5.1. Členové asociace se při své činnosti řídí zásadami uvedenými v kodexu.

5.2. Spory mezi pojišťovnami, spory mezi pojišťovnou a jejími zaměstnanci nebo zprostředkovateli i stížnosti klientů řeší v rámci smírčího řízení prezidium, které však může zřídit ve smyslu stanov smírčí komisi.

5.3. K formám prezentace a prosazování zásad uvedených v kodexu patří i výchovná a publikační činnost České asociace pojišťoven.

5.4. V rámci České asociace pojišťoven mohou být použity sankce vůči členům:

  • podle stanov asociace,
  • morální povahy (například interní zveřejnění nálezu smírčí komise v rámci asociace).
5.5. O sankcích vůči svým zaměstnancům a zprostředkovatelům rozhoduje samostatně každá pojišťovna s využitím doporučení prezidia či smírčí komise asociace.

5.6. Řešení sporů v asociaci má objasňovat zbytečné nesrovnalosti a předcházet řešení sporů jinou cestou.

Schváleno shromážděním členů dne 18. 3. 1996

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

Kolegyně mají dovolenou a šéf mi nařídil přesčasy. Můžu odmítnout?

ilustrační snímek

Podle statistik počet přesčasových hodin sice klesá, avšak v létě a období dovolených se asi některým z nás nevyhnou....

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Proč vypnout o dovolené a jak si umět odpočinout, radí psycholog

Ilustrační snímek

Kdo nedokáže o dovolené vypnout a relaxovat, koleduje si o potíže. Nejen že klesne pracovní produktivita, ale vzroste...

Další z rubriky

Kolegyně mají dovolenou a šéf mi nařídil přesčasy. Můžu odmítnout?

ilustrační snímek

Podle statistik počet přesčasových hodin sice klesá, avšak v létě a období dovolených se asi některým z nás nevyhnou....

Šest tipů, jak koupit letenky výhodně a nevyhodit peníze oknem

ilustrační snímek

Letenka za korunu se někdy pěkně prodraží. Tisíce navíc můžete zaplatit za zavazadlo, odbavení i občerstvení na palubě....

Soused pronajímá byt přes Airbnb, jeho hosté nás ruší. Jak se bránit?

ilustrační snímek

Sousedy si nevybíráme. To ovšem neznamená, že si musíme všechno nechat líbit. Co dělat, pokud je v sousedním bytě...

3 ověřené tipy, jak si přivydělat na rodičovské dovolené

3 ověřené tipy, jak si přivydělat na rodičovské dovolené

Kurzy.cz I když se úspěšně řeší navýšení rodičovského příspěvku, některé maminky na výši rodičovské spoléhat nemohou. Mají nákla...

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNICAL SUPPORT

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 30 000 - 36 000 Kč

Najdete na iDNES.cz