Pátek 14. května 2021, svátek má Bonifác
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Pátek 14. května 2021 Bonifác

Home office v časech pandemie. Na co je nárok a co byste si měli ohlídat

Kvůli koronavirové pandemii pracují z domova tisíce lidí. Home office má však určitý pracovně-právní rámec, což tuší málokdo. Jaká jsou práva a povinnosti zaměstnanců a co musí zaměstnavatel udělat, aby neporušil zákoník práce? Ve spolupráci s právníky Bořivojem Líbalem a Markem Poloni přinášíme praktický servis rad pro zaměstnance a zaměstnavatele.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Může zaměstnavatel svému zaměstnanci jednostranně nařídit práci z domova?
Bořivoj Líbal: Práci z domova není možné ze strany zaměstnavatele zaměstnanci jednostranně nařídit. Avšak toto platí i naopak, tedy bez souhlasu zaměstnavatele nemůže zaměstnanec sám sobě stanovit home office, a to ani za trvání současných mimořádných opatření. Jednoduše je tak pro práci z domu nutná dohoda obou stran.

Jak taková dohoda o práci z domova vypadá? Mohou si ji strany upravit i v pracovní smlouvě?
Marek Poloni: Dohoda o práci z domova by ideálně měla být písemná v případě, že již není obsažena v rámci pracovní smlouvy. Výkon práce z domova se totiž úzce dotýká i některých povinných náležitostí sjednaných v pracovní smlouvě – konkrétně například místa výkonu práce. Zaměstnanec zpravidla vykonává práci na pracovišti zaměstnavatele, pokud má pracovat z domova, je nutné místo výkonu práce upravit například dohodou o práci z domova. Protože pracovní smlouva má povinnou písemnou formu, pak i dohoda, kterou by se měl její obsah měnit, by měla mít písemnou formu.

Existuje i jiný způsob, kterým zaměstnavatel může upravit podmínky pro práci z domova?
Bořivoj Líbal: Ano, je to možné. Protože podstatná část podmínek pro práci z domova je zpravila shodná pro všechny zaměstnance, má pro zaměstnavatele smysl vydat samostatný vnitřní předpis o podmínkách práce z domova. Na tento vnitřní předpis je pak následně možné odkazovat v jednotlivých dohodách.

Co všechno může zaměstnavatel upravit vnitřním předpisem?
Marek Poloni: Ve vnitřním předpisu je pro zaměstnavatele praktické upravit kromě určení místa výkonu práce také podmínky pro práci z domova a rovněž specifikovat, jak má zaměstnanec plnit a odevzdávat úkoly a dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dále je možné upravit náhradu nákladů, které zaměstnanec vynaloží na výkon práce, a přiměřené prostředky monitoringu zaměstnanců.

Bořivoj Líbal:

 • Je spoluřídícím partnerem mezinárodní advokátní kanceláře Noerr v Praze a vedoucím sekcí Nemovitostní právo & investice a Digitální byznys & inovace.
 • Vystudoval práva na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na univerzitě v Lisabonu.
 • Je rozhodcem u Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze a předsedou Česko-portugalské obchodní komory.

Bořivoj Líbal

Jak by měl zaměstnavatel určit místo výkonu práce a zajistit potřebné vybavení k práci zaměstnance?
Bořivoj Líbal: S ohledem na ochranu obchodního tajemství lze doporučit, aby místo výkonu práce bylo určeno tak, aby zaměstnanec pracoval v soukromí doma, a ne na místě veřejně přístupném. Místo práce musí být dostatečně vybaveno vším, co zaměstnanec ke své práci potřebuje. 

V tomto ohledu je nutné se dohodnout na poskytnutí veškerých zařízení, které bude zaměstnanec k výkonu práce potřebovat. Nebo je možné se i dohodnout, že bude používat své vlastní nástroje, například soukromý telefon či počítač. V takovém případě je potřeba dohodnout, jaké náklady bude zaměstnavatel hradit svému zaměstnanci za využívání jeho vlastních nástrojů a jakým způsobem bude tyto náklady hradit.

Když má zaměstnanec nárok na úhradu nákladů za využívání vlastních prostředků pro výkon své práce, na jakou částku má nárok?
Marek Poloni: Musí se jednat o náklady, které vznikly přímo zaměstnanci, přičemž můžou být účtovány pouze s předešlým souhlasem zaměstnavatele, nebo na základě dohody s ním. Zaměstnanec navíc musí tyto náklady prokázat.

To však nevylučuje možnost uzavřít dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na určení způsobu náhrady nákladů a například se dohodnout, že tyto náklady budou zaměstnanci nahrazeny ve formě měsíční paušální částky. Způsob úhrady lze stanovit i vnitřním předpisem.

Pokud zaměstnavatel vyplatí svému zaměstnanci určitou částku za využívání jeho počítače, telefonu či jiného zařízení, jak je to se zdaněním?
Bořivoj Líbal: Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel je povinen hradit zaměstnanci náklady, které mu prokazatelně vzniknou, nepodléhá tato náhrada na straně zaměstnance dani z příjmu fyzických osob. Ovšem jen za předpokladu, že tato náhrada není zahrnuta ve mzdě či platu, pak už by se o zdanitelné plnění jednalo. Musí jít tedy o samostatnou položku náhrady hotových výdajů.

Co se týče daňové povinnosti zaměstnavatele, zákon o daních z příjmů umožňuje uplatnit náhradu jako daňově uznatelný výdaj za splnění všech zákonem stanovených podmínek.

Marek Poloni:

 • Je právníkem mezinárodní advokátní kanceláře Noerr v Praze. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
 • Zaměřuje se na poradenství v oblastech bankovnictví a financí, digitálního práva a ochrany osobních údajů.
 • V oblasti digitálního práva pracoval pro významné klienty, včetně finančních institucí.

Marek Poloni

Co dalšího je dobré sjednat v podmínkách pro práci z domova? 
Marek Poloni: Vhodné je stanovit i termín pro odevzdávání evidence odpracované doby, včetně přestávek na jídlo a oddech. Dále je dobré stanovit, aby zaměstnanec nevykonával práci v noci či o dnech pracovního volna, protože v tuto dobu by musel zaměstnavatel hradit zaměstnanci příplatky stanovené zákoníkem práce.

Jak má zaměstnavatel u práce z domova zadávat úkoly a zároveň kontrolovat, zda je zaměstnanec plní?
Bořivoj Líbal: Pokud zaměstnanec vykonává kancelářskou práci, nejjednodušším způsobem zadávání pracovních úkolů je prostřednictvím telefonu či e-mailu. Přitom je vhodné nastavit časové období, kdy bude k této komunikaci docházet. Nebo je možné například nastavit, že ze strany zaměstnavatele bude každé ráno v určitý časový okamžik docházet k zadávání úkolů a zároveň poskytování zpětné vazby k úkolům odevzdaným předchozí den. Zaměstnanec pak bude každé odpoledne nebo večer v určitý časový okamžik odevzdávat výstup své práce. Vše by mělo být svým rozsahem přiměřené sjednané pracovní době a prakticky proveditelné.

Může zaměstnavatel požadovat, aby měl zaměstnanec zapnutou během pracovní doby například webkameru, nebo ho jinak v průběhu pracovní doby sledovat, jak pracuje?
Marek Poloni: Nařídit zaměstnanci, aby měl zapnutou webkameru na počítači po celou pracovní dobu, nebo případně zavést tzv. key-logger či stálý monitoringu obrazovky počítače, který by zaznamenával všechnu aktivitu v reálném čase, obecně bez dalšího možné není. Mohlo by jít o nepřiměřené narušení soukromí zaměstnance. 

Stejně tak není možné vynucovat si nainstalování monitorovacích aplikací do soukromého zařízení zaměstnance. Kontrolu rovněž není možné dělat skrytě, tedy aniž by o tom byl zaměstnanec předem informován. Zaměstnavatel však může zavést incidentní kontrolu pověřeným zaměstnancem pomocí telefonu, nebo video konference. V rámci současné situace je však možné zavést i různé aplikace, které kontrolují aktivitu uživatele na zařízení v předem určenou pracovní dobu.

Co když zaměstnanec pracuje s důvěrnými informacemi firmy, jaká pravidla by měl doma dodržovat?
Bořivoj Líbal: V případě, že zaměstnanec pracuje s důvěrnými informacemi nebo má přímý přístup k obchodním tajemstvím společnosti, pak by obrazovka počítače a klávesnice měly být na domácím pracovišti nastaveny tak, aby do počítače nemohli nahlížet lidé žijící ve v stejné domácnosti.

Vyřizování pracovních hovorů by mělo probíhat vždy v samostatné místnosti bez rodinných příslušníků. Po ukončení svého pracovního dne by měl zaměstnanec, je-li to možné, zamknout celé své domácí pracoviště, nebo alespoň počítač a volné dokumenty uložit v uzamykatelných skříňkách. 

Důvěrné dokumenty, které již k práci nepotřebuje, by neměly být likvidovány v domácím odpadu, a to ani v samostatném koši na papír. Zaměstnanci by měla být uložena povinnost tyto dokumenty uschovat a při příští návštěvě svého pracoviště je zlikvidovat v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Ohledně dalších opomíjených doporučení například společnost Gordic, přední expert na zabezpečení IT zařízení v České republice, doporučuje rovněž prokonzultovat s IT oddělením zaměstnavatele správné nastavení domácího wifi routeru, aby jeho prostřednictvím nedocházelo k úniku citlivých údajů.

A jak je to s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP), když zaměstnanec pracuje z domova?
Marek Poloni: BOZP je i při práci z domova povinen zajistit zaměstnavatel, i když je z podstaty věci pro něj komplikované kontrolovat, jak zaměstnanec doma BOZP skutečně dodržuje. Proto lze home office využít především pro výkon pracovní činnosti, která není pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví riziková.

Nicméně zaměstnavatel je povinen zaměstnance o BOZP v rámci práce z domova důsledně proškolit například i dálkově prostřednictvím telekomunikačních prostředků, a to i když se jedná pouze o kancelářskou práci. Zaměstnavatel je v takovém případě povinen upozornit například na rizika vyplývající z práce v noci či nevyužívání bezpečnostních přestávek.

Vhodné je dále upozornit na psychosociální rizika práce z domova, tedy na rizika vyplývající z nutnosti vhodně rozdělit čas na práci a čas pro soukromí život, či rizika způsobená sociální izolací, tedy rizika vyplývající z toho, že se zaměstnanec nestýká se svými kolegy.

Zaměstnavatel může tato rizika minimalizovat a například zajistit alespoň nějaké setkávání mezi zaměstnanci. V současné situaci lze doporučit alespoň komunikaci s ostatními v rámci videokonference či telekonference. Řešením může být pravidelný ranní telefonát mezi celým pracovním týmem či oddělením, který může zaměstnavatel zároveň využít k rozdělení úkolů na daný den a zároveň může zaměstnance motivovat.

Autor:
 • Nejčtenější

Své důchodové konto si nehlídal. Dostane tak od státu nižší penzi

Kontrolujete si pravidelně své důchodové konto, které vede Česká správa sociálního zabezpečení. Hlídejte si také, zda...

I přes covidovou krizi rozjeli svůj vysněný byznys. A mají úspěch

Kristýna a Petr jsou životní partneři. Od loňského prosince k tomu přidali i partnerství pracovní. Zjistili totiž, že v...

Množí se „důvěryhodné“ telefonáty. Kdo uvěří, přijde v bance o úspory

Pandemie přinesla dramatický nárůst kybernetických útoků. Útočníci jsou stále vynalézavější. Kdo není ostražitý, může...

Advokát: Mít sídlo firmy v bytě může být pro živnostníky komplikace

Řada lidí odstartuje své podnikání jako osoba samostatně činná. Mnoho podnikatelů se přitom rozhodne, že bude mít sídlo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Mysleli to dobře, dopadlo to naopak. Kdy funguje zákon nechtěného

Svět není jednoduchý. Výsledkem rozhodování, které lidé, firmy i vlády provádějí, tak není vždy to, o co usilovali....

Lékařské špičky v kauze obřích pojistných podvodů. Hrozí jim až 10 let

Premium Uznávaní doktoři „léčili“ neexistující zranění. V kauze tří stovek pojistných podvodů za 50 milionů korun je obžalováno...

Revmatoidní artritida může zkrátit život až o 15 let, varuje imunoložka

Premium Morové rány, pandemie tuberkulózy či cholery jako příčiny smrti medicína už takřka pohřbila. Nebezpečí ale číhá i u...

Tisknu se k zemi. A rakety se blíží! Reportérka pod sprchou raket Hamasu

Premium Ležím na trávníku, příjemně teplý večer. Byla by to pohoda, ale je to peklo, místo hvězd totiž počítám na nebi zásahy...

 • Další z rubriky

Zranil se při dopravní nehodě. Odškodnění za následky řeší několik let

Loni šetřila Policie České republiky 94 794 dopravních nehod, při kterých zahynulo 460 lidí, těžce se zranilo 1 807 a...

Množí se „důvěryhodné“ telefonáty. Kdo uvěří, přijde v bance o úspory

Pandemie přinesla dramatický nárůst kybernetických útoků. Útočníci jsou stále vynalézavější. Kdo není ostražitý, může...

Chcete vrátit zboží koupené na e-shopu? U některých produktů to není možné

Premium Při nákupu v internetovém obchodě lze zboží do 14 dnů od převzetí vrátit, a to bez udání důvodu. Tak to má zažité asi...

Neplatič či chovatel hadů. Jak řešit problémy se sousedy v SVJ?

Premium Sousedy si nevybíráme, ale musíme s nimi vycházet. O to víc to platí v případě společenství vlastníků, která se musí...

Bohuš Matuš se oženil v Krtkově světě. Vzal si o 30 let mladší Lucii

Bohuš Matuš (47) a Lucie Palkaninová (18) jsou manželé. Vzali se ve středu odpoledne v rodinném parku Krtkův svět v...

Udělal chybu, bude pykat, říká moderátorka Křížková o manželově trestu vězení

Modelka a moderátorka Lucie Křížková (36), rozená Váchová, se na Instagramu svěřila s překvapivou novinkou z osobního...

Televize NBC odmítá vysílat Zlaté glóby, Cruise kvůli porotě vrací trofeje

Americká televize NBC nebude příští rok vysílat slavnostní předávání Zlatých glóbů. Rozhodla se tak po vlně...

Právníci Applu se snaží dokázat, že Epic Store prodává porno

Během soudního sporu mezi společnostmi Epic a Apple přišla řeč i na obchod s nezávislými hrami Itch.io, jehož klienta...

Zatím jsem spíš studentka než modelka, říká šestnáctiletá dcera Kubelkové

Ivu Kubelkovou (44) si všichni pamatují první vicemiss roku 1996 a několikanásobnou vítězku ankety o nejkrásnější...