Vyplňte správně daňové přiznání pro příjmy z Česka a ciziny

  9:00aktualizováno  9:00
Přivydělali jste si v minulém roce k platu peníze v zahraničí a bojíte se, že neumíte vyplnit daňové přiznání? Čtěte návod krok za krokem, jak na to.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zdanění příjmů z ciziny je složitější, návod není možné zobecnit. Záleží totiž na tom, zda má Česká republika s konkrétní zemí podepsanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění a ještě zda se daň zaplacená v cizině započte zcela, nebo zčásti. Používají se dva způsoby zamezení dvojímu zdanění: metoda vynětí a metoda zápočtu. U každé se výsledná daň počítá jinak. "S přechodem na rovnou daň jsme se posunuli do metody prostého vynětí. Změnil se i formulář, který je jednodušší," uvádí daňový poradce David Krch.

  • Metoda vynětí se používá například u příjmů z Velké Británie, Itálie, Německa, Dánska, Švédska.
  • Metoda zápočtu například u Irska, USA, Francie, Belgie, Rakouska, Slovenska.

Modelový příklad z našeho formuláře

Bratři Petr a Pavel Šťastných měli příjmy v loňském roce ze zaměstnání jak v České republice, tak v zahraničí.

Oba si vydělali stejné peníze, každý však v jiné zemi. Poslouží nám to pro porovnání dvou různých metod, jak zamezit dvojímu zdanění zahraničního příjmu.

Petr pracoval část roku v Rakousku (použije se metoda zápočtu), Pavel zase v Německu (použije se metoda vynětí). Každá z těchto zemí má totiž vůči naší republice jiné daňové podmínky.

Každý z bratrů si jako programátor vydělal v Česku 402 000 korun hrubého a k tomu v cizině 6 000 eur (150 300 korun). Celkem si vydělal hrubého 552 300 korun.

Daňové přiznání – strana 1

Sem se píší základní údaje o daňovém přiznání (třeba to, že je za rok 2008) a o poplatníkovi – ty opíšete z občanského průkazu. Podnikatelé nezapomenou vyplnit své daňové identifikační číslo, které jim finanční úřad přidělil, když se registrovali k placení daní (najdou ho na osvědčení o registraci).

Daňové přiznání – strana 2

2. oddíl – Dílčí základ daně, ...

Řádek 31: Napište svou roční hrubou mzdu od všech zaměstnavatelů. Částku najdete na Potvrzení o zdanitelných příjmech, které dostanete ze mzdové účtárny.
Model: Petr sečte příjmy od českého a rakouského zaměstnavatele a zapíše 402 000 + 150 300 = 552 300 korun.

Výdělek 6 000 eur si přepočítal podle jednotného kurzu, který uvádí pro přepočet měn pro daňové potřeby v pokynu D-321 ministerstvo financí. (1 euro = 25,05 Kč). Pavel sečte příjmy od českého a německého zaměstnavatele a zapíše 552 300 korun.

Řádek 32: Kolik za vás všichni zaměstnavatelé zaplatili za sociální a zdravotní pojištění. Údaj najdete také na potvrzení z účtárny. U zahraničního zaměstnavatele si budete muset tento údaj v některých případech vyžádat zvlášť, protože vždy nemusí být na potvrzení uvedený.
Model: Petr sečte částky z potvrzení v Česku a od rakouského zaměstnavatele a zapíše 163 245 korun (140 700 + 22 545). Pavel zapisuje stejnou částku.

Řádek 33: Sem se zapisuje daň zaplacená v zahraničí, pokud jste pracovali v zemi, se kterou nemá Česká republika smlouvu o zamezení dvojího zdanění (například Argentina). Dvojí zdanění se v těchto případech alespoň částečně redukuje tím, že se o daň zaplacenou v zahraničí sníží daňový základ v ČR. I tak samozřejmě k částečnému dvojímu zdanění u nesmluvního státu v každém případě dojde.
Model: Petr i Pavel pracovali v zemích, s nimiž má Česko smlouvu, proto tento řádek nechávají oba prázdný.

Jak se liší metody vynětí a zápočtu

Při metodě zápočtu použijeme jako základ daně součet všech příjmů, z Česka i ze zahraničí. Vypočtená daň se potom sníží o daň zaplacenou v zahraničí (vyplňuje se Příloha 3).

U metody vynětí daňový základ nezahrnuje příjmy ze zahraničí, jsou takzvaně vyňaty.

Obě metody lze kombinovat. Pokud bude v uvedeném příkladu Petr nebo Pavel mít současně příjem ze zaměstnání v ČR, Německu i Rakousku, daňové přiznání v Česku bude obsahovat obě metody zamezení dvojímu zdanění, jak vynětí pro příjmy z Německa, tak zápočet pro příjmy z Rakouska.

Řádek 34: Sečtěte řádky 31 a 32 a od nich odečtěte řádek 33.

Řádek 35: Pro běžné situace se nevyplňuje.

Řádek 36: Opište řádek 34.

Řádek 36a: Týká se zaměstnanců s příjmy ze zahraničí. Pro metodu zápočtu se na řádku 36a uvede stejná hodnota jako na řádku 36. Musíte však ještě vyplnit přílohu č. 3.
Model: Petr používá metodu zápočtu, proto opíše řádek 35 a zapíše 715 545 korun. Pavel používá metodu vynětí, zapisuje částku 542 700 korun, což je vlastně příjem z Česka (zahraniční příjmy se zde neuvádí, jsou vyjmuty) včetně pojistného, které za něj český zaměstnavatel zaplatil (402 000 + 140 700).

Řádek 37: Kolonka se týká podnikatelů a těch, kdo mají autorské honoráře.

Řádek 38: Sem patří třeba úroky, které jste získali, když jste někomu soukromě půjčili peníze.

Řádek 39: Týká se těch, kteří něco pronajímali a vyplňují přílohu číslo 2.

Řádek 40: Sem vypíšete své ostatní příjmy z přílohy číslo 2.

Řádek 41: Sečtěte příjmy z kolonek 37, 38, 39 a 40, tedy jiné než zaměstnanecké. Píše se kladná i záporná hodnota.

Řádek 41a: Týká se těch, kteří měli příjmy ze zahraničí podle paragrafů 7 až 10, to znamená z podnikání, pronájmů či ostatních příjmů. Jinak opište ř. 41.
Model: Oba bratři měli příjmy ze zaměstnání, tedy podle paragrafu 6, proto tuto kolonku nevyplňují.

Řádek 42: Součet 36a a 41a. Je-li ř. 41a záporný, pak zůstává jen hodnota ř. 36a.

Model: Petr zapisuje 715 545 korun. Pavel píše 542 700 korun.

Řádek 44: Pro podnikatele.

Řádek 45: Podnikatelé, kteří odečítají ztrátu, odečtou od řádku 42 řádek 44.
Model: Oba opíší řádek 42.

3. oddíl – Nezdanitelné části...

Řádky 46 až 53: Zde uvedete věci, které vám mohou snížit daňový základ. Zaplacenou životní pojistku, penzijní připojištění, úroky na bydlení, dary.

Řádek 54: Sečtěte údaje z ř. 46 až 53.

Řádek 55: Od základu daně v řádku 45 odečtěte nezdanitelné částky z řádku 54.

Řádek 56: Údaj z řádku 55 zaokrouhlete na celé stokoruny dolů.
Model: Bratři žádné odečitatelné položky neměli, proto zaokrouhlí už dříve uvedený základ daně a zapisují: Petr 715 500 korun a Pavel 542 700 korun.

Řádek 57: Vynásobte ř. 56 číslem 0,15.
Model: Petrovi vyšla daň 107 325 korun, je to však celková daň před započtením daně zaplacené v cizině. Pavlovi 81 405 korun.

4. oddíl – Daň celkem, ztráta

Řádek 58: Ti, kdo měli příjmy ze zahraničí a používají metodu zápočtu, vyplní nejprve Přílohu č. 3 a zapíší sem hodnotu z řádku 330, ostatní opíší řádek 57.
Model: Petr vypisuje 81 395,28 koruny, Pavel 81 405 korun.

Řádek 60: Částku z řádku 58 zaokrouhlete na celé koruny nahoru.

Řádky 61 až 63: Pro podnikatele.

Daňové přiznání – strana 3 a 4

  • Sem se vyplňují slevy z vypočítané daně a bonusy na děti.
  • V posledním oddílu na stránce 3 vyplňujete údaje z potvrzení od zaměstnavatelů o stržených zálohách na daně a na řádku 91 vypočítáte výslednou daň, kterou zbývá doplatit. Když zde vyjde záporné číslo, znamená to, že o tuto částku můžete na čtvrté straně daňového přiznání požádat finanční úřad a nechat si ji vyplatit buď na účet, nebo na adresu.
  • Na čtvrté straně hlavního formuláře vyplníte počet přikládaných příloh, datum, místo a nezapomeňte se podepsat.
  • Žádáte-li o vrácení přeplatku či bonusu na děti, budete se muset podepsat dvakrát.

Model: Petr i Pavel vyplňují pouze slevu na poplatníka, děti ani manželky s nízkými příjmy nemají. V řádku 71 jim vychází daň po uplatnění slev: Petrovi 56 556 korun (81 396 - 24 840), Pavlovi 56 565 korun (81 405 - 24 840). Podle potvrzení od českých zaměstnavatelů už zaplatili na zálohách každý 56 700 korun, ty uvedou do řádku 84. Na řádku 91 pak odečtou od daně zaplacené zálohy. Petrovi vyjde číslo – 144 a Pavlovi – 135. Stát jim vrátí přeplatek.

rozdíl ve zdanění mezi bratry

Je vidět, že přestože jsme počítali s různými metodami zdanění, výsledek se lišil jen o 9 korun. Petr má navíc možnost si neuznaných 373 korun odečíst z daní příští rok, přibude mu tak dalších 56 korun.

Příloha 3 – Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí

  • metoda zápočtu daně zaplacené v zahraničí

Přílohu 3 budete potřebovat v případě, že jste měli příjmy ze země, u které se používá metoda zápočtu. Když půjdete pro formulář na finanční úřad, musíte si o přílohu říct, běžně tam mezi tiskopisy vystavená není.

Metoda zápočtu se používá pro každou zemi samostatně. Máte-li příjmy z více států, použijte pro vyplnění dalších zemí Samostatný list Přílohy 3, který najdete například na www.mfcr.cz v nabídce Daně a cla, Daně, Tiskopisy ke stažení. List vytiskněte a vyplňte.

Vpravo nahoře uvedete své rodné číslo
Model: Přílohu bude vyplňovat pouze Petr, do kolonky uvede své rodné číslo.

Kód státu: napíšete mezinárodní označení země, kde jste měli příjmy.
Model: Petr si vydělával v Rakousku, uvede značku AT.

Řádek 321: Sem uvedete všechny příjmy ze země, u níž se používá metoda zápočtu, včetně zaplaceného pojistného zahraničním zaměstnavatelem. Částku najdete na potvrzení. Do kolonky uvádíte sumu v korunách, pro přepočet použijte kurz z metodického pokynu D-321. Ten najdete na www.mfcr.cz ve Finančním zpravodaji 1-2/2009.
Model: Petr sečte příjmy s pojistným 6 000 + 900 eur a převede na koruny = 172 845 korun (1 euro = 25,05 Kč).

Řádek 322: Zde se uvádí výdaje souvisící s příjmy. U příjmů ze zaměstnání se nevyplňuje, slouží k uvedení výdajů například z pronájmu v zahraničí.

Řádek 323: Zapíšete daň sraženou v zahraničí opět v korunách.
Model: Petrovi srazili v Rakousku daň 1 050 eur = 26 303 korun, tuto částku napíše. Čísla našel na potvrzení od zahraničního správce daně.

Řádek 324: Do kolonky napíšete výsledek výpočtu v procentech, abyste zjistili podíl daně, kterou je možné započítat. Od řádku 321 odečtete řádek 322 a vydělíte částkou z řádku 42. Výsledek vynásobíte stem. Pokud vám vyjde záporné číslo, zapíšete nulu.
Model: Petr počítá (172 845 - 0): 715 545 x 100 a vychází mu koeficient zápočtu 24,26 %.

Řádek 325: I tady budete muset počítat. Do této kolonky zapíšete maximální zápočet neboli výpočet částky daně zaplacené v zahraničí, kterou je možné započíst. Údaj z řádku 57 vynásobíte číslem z řádku 324 a vydělíte stem.
Model: Petr zapisuje 25 929,72 koruny (107 325 x 24,16 : 100)

Řádek 326: Sem uvedete daň zaplacenou v cizině, maximálně však do výše uvedené na řádku 325.
Model: Přestože Petr zaplatil v Rakousku na dani 26 303 korun, započítá se mu jenom 25 929,72 koruny.

Řádek 327: Od řádku 323 odečtete číslo z řádku 326. Pokud vám vyjde kladné číslo, je to částka, kterou budete moci v následujícím zdaňovacím období (za rok 2009) uvést jako výdaj. Pokud vám vyjde záporné číslo, řádek proškrtnete.
Model: Protože Petr zaplatil v Rakousku vyšší daň, než kterou mu v Česku uznají, může si rozdíl 373,28 koruny odečíst od daní v daňovém přiznání, které bude podávat příští rok.

Řádek 328: Napište součet hodnot z řádků 326 z Přílohy 3 i ze samostatných listů. To v případě, že jste měli příjmy z více zemí, u kterých se počítá metoda zápočtu. Výsledek zapisujete maximálně do výše hodnoty řádku 57.

Řádek 329: Uvedete součet hodnot z řádků 327 z přílohy i samostatných listů. Je to daň, která se do zápočtu neuznává.
Model: Petr zapíše částku 373,28 koruny.

Řádek 330: Od řádku 57 odečtete údaj z řádku 328, celková daň minus započtená částka z daně z ciziny.
Model: Petr zapíše 81 395,28 koruny (107 325 - 25 929,72).

Seznam – zvláštní příloha

Kdo uplatňuje nárok na vyloučení dvojího zdanění musí ještě vyplnit Seznam. Je to speciální list, na kterém uvedete údaje o všech zaměstnavatelích v zahraničí. Jaké jste měli příjmy a kolik jste zaplatili na daních včetně přepočtu na koruny. Nezapomeňte vyplnit své rodné číslo. Tento přehled přikládají všichni, kdo měli příjmy ze zahraničí, tedy i ti, kteří nemusí vyplňovat Přílohu 3.
Model: Petr uvede údaje o zaměstnavateli z Rakouska. Pavel o zaměstnavateli a částky, které vydělal v Německu.

 Kurzy vybraných měn pro přepočet na koruny   
 Austrálie  1 AUD  14,39 Kč
 Eurozóna  1 EUR  25,05 Kč
 Kanada  1 CAD  16,01 Kč
 Norsko  1 NOK  3,03 Kč
 Nový Zéland  1 NZD  12,03 Kč
 Polsko  1 PLN   7,12 Kč
 Slovensko  100 SKK  80,54 Kč
 Švédsko  1 SEK  2,59 Kč
 Švýcarsko  1 CHF  15,89 Kč
 USA  1 USD  17,11 Kč
  Velká Británie  1 GBP  31,28 Kč

Autoři:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

  • Nejčtenější

Kvíz: Jak se vyznáte v titulech a jejich zkratkách?

V minulém roce absolvovalo vysokou nebo vyšší odbornou školu 72 tisíc studentů. Z některých jsou DiS., Ing. či MUDr., z...

Ověřovací SMS kód nahradíme všem George klíčem, říká expert České spořitelny

Od září v Česku nastartoval režim, aby online platby u obchodníků a na internetu byly bezpečnější. Proč se tak děje a...

Krádež dronu pojišťovna neproplatila. Podle ní je dron motorové letadlo

Krádež zavazadla, obzvláště na zahraniční dovolené, není nic příjemného. Pokud jsme pojištěni, spoléháme na to, že nám...

Před pár lety u nás Matcha Tea nikdo neznal. Petr Patočka to změnil

Na začátku byly kvetoucí čaje. Jejich prodej však nešel tak, jak si Petr Patočka představoval. Firma se tak ocitla na...

Investic není třeba se bát, ani když ekonomika začíná zpomalovat

Prakticky tři čtvrtiny veškerého finančního majetku domácností leží na bankovních účtech. A to přesto, že jejich...

Premium

Gott šel měsíc před smrtí do Archivu bezpečnostních složek. Měl čisté svědomí, říká Špátová

Ten titulek musím hned opravit, protože Olga Špátová s Karlem Gottem prožila vlastně roky dva. Už před deseti lety, k...

Premium

Audioknížka o životě Jeana-Paula Belmonda, vyprávěná Jiřím Krampolem. Zcela zdarma

Jiří Krampol daboval Belmonda ve 28 filmech a jeho hlas je tak s tímto hercem téměř neoddělitelně spojen. Stylově tedy...

Premium

Červenobílý život na hraně. Čína se zlobí, Tvrdík i celá Slavie trnou

Žádná legrace to není. Aspoň pro slávisty určitě ne. Sám prezident republiky naznačil, že do slavného fotbalového klubu...

  • Další z rubriky

Daně za rok 2018: jak je zvládnout do 1. dubna bez chyb a pokuty

Přivyděláváte si třeba pronájmem nebo jako podnikatelé? Pak na vás nejspíš z kalendáře nepříjemně svítí červeně...

Absolventům, kteří nastoupí do zaměstnání, vrátí stát tisíce

Po úspěšném ukončení střední nebo vysoké školy vznikne absolventům při nástupu do prvního zaměstnání za rok 2019...

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Daňové přiznání u přivýdělku. Kdo musí platit a jak na to?

Jste zaměstnaní a přivyděláváte si? Pronajímáte dům, včelaříte, nebo máte příjmy z prodeje výpěstků ze zahrádky?...

Najdete na iDNES.cz