Krok za krokem: vyplňte si formulář přiznání k dani z nemovitostí

aktualizováno 
Nemáte čas se poradit na finančním úřadě, jak správně vyplnit daňové přiznání? Nevadí. Nabízíme podrobný návod s modelovým příkladem, jak na to. Hlavně si nejdříve pořiďte nový formulář.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pokud vám zůstal nějaký formulář z minulých let, vyhoďte ho a sežeňte si ten aktuální. K ruce si vezměte pokyny pro vyplnění, které získáte na finančním úřadě nebo na webu České daňové správy cds.mfcr.cz. Vypisujte jen bílé kolonky, ty modré má na starosti finanční úřad. Ty, které se vás netýkají, nechte prázdné.

Přiznání podáváte na rok 2010, a to finančnímu úřadu, kam spadá vaše nemovitost. Sídlí v nejbližším větším městě, seznam je na webu portal.gov.cz. V našem příkladě je to úřad v Olomouci.

Daň z nemovitosti v roce 2013

Nastudujte si změny, správa daně z nemovitosti se mění

Přiznáváte-li pozemky nebo stavby více druhů, pro každý je třeba samostatný list. Když je pozemků nebo staveb stejného druhu více, než na kolik stačí kolonky, použijte navíc tiskopis přílohy s dalšími kolonkami. Počet listů a příloh pak sečtěte v záhlaví formuláře. Do ostatních příloh počítejte listy papíru, na kterých případně vysvětlujete, co se nevešlo do kolonek.

V našem příkladě vystačíme se základním formulářem, takže bude jeden list pro pozemky a jeden pro stavby, přílohy nepotřebujeme.

102 Označte křížkem, že jste fyzická osoba a přidejte rodné číslo.

105-106 Podáváte-li přiznání poprvé, označte ho křížkem jako řádné. Když chcete jenom oznámit změny, přiznání bude dílčí - pak stačí kromě identifikačních údajů vyplňovat jen ty, které se změnily. Pokud jste už letos přiznání podali, ale nyní jste v něm objevili chybu, do 1. února můžete podat opravné přiznání. Musejí v něm být všechny potřebné údaje, finanční úřad už nebude přihlížet k tomu původnímu. A pokud byste zjistili chybu až po 1. únoru, podejte přiznání dodatečné - nejpozději do konce měsíce od zjištění. Pak musíte vyplnit důvody i do řádku 106 a případně to více vysvětlit v příloze.

Modelový příklad

Jana Nová z Olomouce na svém pozemku vloni postavila rodinný dům. Je jediným vlastníkem pozemku i domu.

Pozemek: zastavěná plocha a nádvoří, výměra 140 m2
Dům: zastavěná plocha 120 m2, obytné přízemí a podkroví
Katastrální území: Olomouc-město
Základní koeficient podle velikosti obce: 3,5
Místní koeficient: 2

I. oddíl

107-115 Identifikační údaje - vypište i číslo telefonu a e-mail (114). Když berní úředníci ve formuláři objeví nějakou nesrovnalost, budete ji moci rychle vysvětlit, případně napravit chybu.

Číslo účtu (115) je důležité hlavně v případě, že vám úřad bude vracet přeplatek.

II. oddíl

Tato stránka se týká jen pozemků. Přiznáváte-li více než jeden druh pozemků, třeba stavební pozemek a zahradu, budete navíc potřebovat další tiskopisy jednotlivých listů. Totéž platí v případech, když máte pozemky v různých katastrálních územích, které spadají pod jeden finanční úřad. Tiskopisy získáte tamtéž, co formulář. Pak je očíslujte.

201 Velkým tiskacím písmenem označte druh pozemku. My jsme zvolili "E", což je zastavěná plocha a nádvoří. Kdyby se přiznání týkalo lesa ("C"), kód souboru lesních typů zjistíte v kupní smlouvě, výpisu z katastru nemovitostí, u lesní správy, na obecním nebo krajském úřadě.

202 Ve většině případů nebudete tuto kolonku vyplňovat. Týká se jen případů, když jste třeba v prosinci podali návrh na vklad do katastru nemovitostí, ale úřad o něm do konce loňského roku nestihl rozhodnout. Pak musíte podat přiznání nejpozději do konce třetího měsíce po tom, v němž byl vklad do katastru skutečně zapsaný, a zde uvedete datum zápisu.

203 Tuto kolonku označte křížkem, jestliže jste vlastnictví k pozemku nebo jeho části získali koupí bytu.

204-206 Název katastrálního území a jeho kód najdete ve výpisu z katastru nemovitostí, na webu nahlizenidokn.cuzk.cz, nebo vám ho řeknou na finančním úřadě. U malých obcí uvádějte v názvu území v závorce i okres. V modelovém příkladě pozemek spadá do katastrálního území Olomouc-město, s kódem 710504.

Exkluzivně

207 Parcelní čísla a výměru zjistíte z kupní či darovací smlouvy, nebo z výpisu z katastru nemovitostí. Do řádků na každém listě uvádějte jen pozemky jednoho druhu a z jednoho katastrálního území. Když vám nebudou stačit řádky, použijte oficiální tiskopis přílohy, který získáte tamtéž jako formulář. V našem případě přiznáváme jen jednu parcelu číslo 39645/224 o výměře 140 metrů čtverečních, na níž dům zabírá 120 metrů čtverečních zastavěné plochy.

Do kolonky "právní vztah" se píše zkratka podle toho, zda jste vlastník (V), spoluvlastník (SV) nebo třeba nájemce (N). Přehled všech zkratek najdete v oficiálních pokynech k vyplnění. V příkladě je Jana Malá jediným majitelem pozemku, proto jsme uvedli V - vlastník.

Nárok na osvobození daně z celého nebo části pozemku platí třeba, když se nachází v první zóně chráněné krajinné oblasti nebo přes něj vede veřejná cesta. Všechny případy jsou vyjmenované v zákoně o dani z nemovitostí (338/1992 Sb.). Pokud se vás to týká, do kolonky e) vyplňte výměru osvobozené části pozemku, do kolonky f) paragraf, odstavec a písmeno, které se osvobození týká (například 4/1/a). Některé výjimky jsou časově omezené, pak uveďte i rok, ve kterém osvobození uplatníte naposledy.

208 Sečtěte výměry za všechny pozemky uvedené v tomto listu, včetně příloh. V případě Jany Malé je celková výměra totožná s jediným pozemkem, žádné osvobození se jí netýká.

209 Zde můžete případně vysvětlit, proč si nárokujete osvobození od daně.

210-224 Možnosti, jak se daň počítá, najdete rozepsané v boxu na konci článku.

210 Ze zastavěné plochy se daň z pozemku neplatí, proto jsme uvedli rozdíl mezi 140 a 120 metry čtverečními - 20 metrů čtverečních.

U kůlen, prádelen a dílen odečtěte 16 m2

Daň z nemovitosti se platí i u takzvaných ostatních staveb, které tvoří příslušenství k obytným domům. Platí se v případě, že výměra kůlny, dílny, chlívku, … přesahuje 16 m2. Každý metr navíc zahrnujete do výpočtu daně ze staveb, základní sazba je jako u staveb 2 Kč/m2.

211-213 Slouží jen k přiznání těch druhů pozemků, u kterých zákon základní sazby neuvádí v korunách za metr čtvereční, ale v procentech z místní ceny pozemků (například les, orná půda, zahrada, trvalý travní porost - přehled sazeb v rámečku na této straně). Místní cenu za metr čtvereční, kterou pro jednotlivá katastrální území určuje vyhláška č. 412/2008 (vloni novelizovaná), majitelé takových pozemků ji napíšou do řádku 211. Základ daně (212) je násobkem čísel z řádků 210 a 211. Do řádku 213 se píšou sazby daně v procentech - těmi se pak bude násobit základ daně.

214-215 U stavebních pozemků, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy je základem daně výměra z řádku 210. To je i náš případ, proto jsme v řádku 214 zopakovali údaj 20 metrů čtverečních. V řádku 215 se uvádí sazba daně v korunách za metr čtvereční, což je u zastavěné plochy a nádvoří 0,20 Kč/m2.

216 Tento řádek se týká jen stavebních pozemků - u nich se zde uvádí základní koeficient podle počtu obyvatel, jímž se základ daně násobí. V jiných případech se u pozemků tento koeficient nepoužívá.

217 Výsledná daň z pozemků se liší podle jejich druhu. U pozemků druhů A až D (viz formulář) je násobkem řádků 212 a 213 (údaj v řádku 213 je zlomek procenta, takže nezapomeňte číslo dělit 100). U pozemků druhů E a G je daň násobkem řádků 214 a 215. To je i náš případ: 20 x 0,20 = 4 Kč. U stavebních pozemků (F) je daň násobkem čísel z řádků 214, 215 a 216.

218-220 Pokud uplatňujete osvobození od daně, do řádku 218 opište výměru z kolonky 208c. Tu pak vynásobte sazbou za metr čtvereční (podle druhu pozemku řádek 215 nebo násobek řádků 211 a 213) a výsledek v korunách napište do kolonky 219. Číslo v řádku 220 je daň z kolonky 217 snížená o osvobození z řádku 219. V modelovém příkladě jsme nic neodečítali, takže zůstaly čtyři koruny.

221 Kolonka se týká jen spoluvlastnictví, například když k bytu patří podíl na pozemku, na němž stojí bytový dům. Třeba když je váš podíl uváděný zlomkem 184425/2145, čitatel je 184425, jmenovatel 2145.
222 U spoluvlastnictví je daňová povinnost násobkem údaje z kolonky 220 a zlomku z řádku 221. V jiných případech opište číslo z řádku 220 - zde opět čtyři koruny.

223-224 Pokud si obec zavedla místní koeficient, jeho hodnotu zapište do řádku 223. Výsledná daňová povinnost pak bude násobkem řádků 222 a 223 (v modelovém příkladě 4 koruny x 2 = 8 korun). Jestliže si obec tento koeficient nestanovila, opíšete číslo z kolonky 222.

III. oddíl

Třetí strana se vztahuje na stavby, takže ji budete vyplňovat v případě rodinných domů a bytů. Kolonky označené modrými rámečky tmavší barvy se u nemovitostí pro bydlení týkají pouze bytů.

301 Podobně jako u pozemků zde písmenem označíte druh stavby. V našem případě je to "H" - obytný dům. U bytů napište "R".

302-305 Totéž jako řádky 202-206

306-307 Podobné jako řádky 207-208. Navíc se sem píše číslo popisné (v příkladě 9999), a rok dokončení stavby (zde je to novostavba, rok dokončení 2009), u bytů také číslo jednotky.

309-311 U bytů se podlahová plocha (napíšete do kolonky 309) násobí koeficientem 1,2 (řádek 310). Výsledek uveďte v řádku 311 - to je základ daně. U rodinných domů řádky 309-310 vynechejte, do kolonky 311 jen opište zastavěnou plochu - zde 120 m2.

312-314 Základní sazba je u rodinných domů i bytů 2 Kč/m2 (312). Pokud má rodinný dům kromě přízemí další obytná patra, jejich počet uveďte v řádku 313. K základní sazbě se pak za každé z těchto podlaží přičte 0,75 Kč/m2. V našem příkladě to bude: 2 Kč/m2 (1 x 0,75 Kč/m2) = 2,75 Kč/m2. Toto číslo se nikam nepíše.

315-316 Získanou cifru (2,75 Kč/m2), nebo u bytů a přízemních domů jen základní sazbu (2 koruny) vynásobte základním koeficientem podle počtu obyvatel (řádek 315, v Olomouci hodnota 3,5). Dostanete sazbu daně, její hodnotu napište do kolonky 316. Modelový příklad: 2,75 x 3,5 = 9,63.

317 Sazbou daně (316) pak vynásobte základ daně z řádku 311 (zde 120 m2) a dostanete daň (v příkladě 1 156 korun).

318-319 Když jsou v bytovém domě nebytové prostory pro podnikání, jejich výměru napište do řádku 318. Tu vynásobenou 2 Kč/m2 dostanete "zvýšení daně" do kolonky 319.

320-321 Řádek 320 většinou vyplňovat nebudete, týká se jen domů, jejichž část patří obci. Kdo si nárokuje osvobození od daně, třeba tělesně postižení nebo lidé, kteří rekonstruovali chráněnou památku, opíše sem číslo z řádku 317.

322-324 Daňová povinnost je daň z řádku 317 po případném zohlednění nebytových prostor a osvobození od daně. Našeho příkladu se ani jedno netýká, částka tedy zůstává stejná - 1 156 korun. Tu ještě případně vynásobíte místním koeficientem, pokud si ho obec zavedla (řádek 323, v Olomouci hodnota 2). Tím dostanete výslednou daňovou povinnost za stavby - zde 2 312 korun.

IV. oddíl

401-406 Na poslední stránce sečtete daň za pozemky a za stavby (404-406). U dílčího nebo dodatečného přiznání ve výpočtu navíc zohledníte změny (401-403)

Na konci formuláře nesmí chybět datum a podpis.

Vypočtěte si, kolik zaplatíte

Byt

* Výměru podlahové plochy vynásobte koeficientem 1,2 – tím zohledníte společné části domu. Získáte základ daně.
* Teď si musíte spočítat sazbu. Dostanete ji tak, že základní sazbu 2 Kč/m2 vynásobte základním koeficientem podle počtu obyvatel v obci, kde stavba stojí.
* Základ daně vynásobte výslednou sazbou, tím získáte daň.
* Pokud si obec zavedla místní koeficient, musíte jím daň ještě vynásobit. Tím dostanete konečné číslo, kolik musíte zaplatit.
* Když bytový dům stojí na veřejně přístupném pozemku (častý případ na sídlištích, nemusíte platit daň za podíl na pozemku. V jiných případech ano. Pak postupujte podle příkladu pro výpočet daně z pozemku.

Příklad: Byt 3 1, podlahová plocha 75 m2, veřejně přístupný pozemek, obec s 30 tisíci obyvateli – základní koeficient 2,5 (obec ho neměnila), místní koeficient 2.

75 m2 x 1,2 (společné prostory) x 2 Kč/m2 x 2,5 (základní koeficient) x 2 (místní koeficient) = 900 korun

Rodinný dům

* Základem daně je zastavěná plocha.
* Nejprve si musíte spočítat sazbu. Základní sazba je 2 Kč/m2 zastavěné plochy. Pokud má dům další obytná patra s výměrou alespoň dvou třetin zastavěné plochy, za každé další patro přičtěte 0,75 Kč/m2. Třeba u domu s obytným přízemím a podkrovím to bude 2 (1 x 0,75) = 2,75 korun.
* Získané číslo násobte základním koeficientem podle počtu obyvatel. Tím získáte kompletní sazbu.
* Získanou sazbou vynásobte výměru zastavěné plochy a dostanete daň.
* Pokud si obec zavedla místní koeficient, daň jím vynásobte a získáte částku k zaplacení.
* Dům samozřejmě stojí na nějakém pozemku, jste-li jeho vlastníkem, budete platit i daň za něj. Viz výpočet daně z pozemku.

Příklad: Dvoupodlažní dům, zastavěná plocha 120 m2, horní podlaží je stejně velké jako zastavěná plocha, základní koeficient 3,5, místní koeficient 2.
Základ daně: 120 m2 (zastavěná plocha)
Sazba: (2 Kč/m2 0,75 Kč/m2) x 3,5 (základní koeficient) = 9,63 Kč/m2
Daň: 120 m2 (základ daně) x 9,63 Kč/m2 (sazba) x 2 (místní koeficient) = 2 312 korun

Pozemek

Pokud koupíte pozemek kvůli stavbě domu, daňové přiznání za něj postupem času podáváte třikrát.

1. Koupili jste pozemek – v územním plánu je vedený jako pozemek ke stavbě rodinných domů, ale pro daň z nemovitostí je důležitá jeho kategorie zapsaná v katastru nemovitostí – třeba zahrada, ovocný sad, orná půda či "ostatní plocha".
* Když je to "ostatní plocha", výměru násobte sazbou 0,20 Kč/m2. Dostanete daň, která se už nenásobí žádným koeficientem.
* Když je to jiná kategorie pozemku, ve vyhlášce č. 412/2008 Sb. a její novele č. 427/2009 Sb. si najděte místní cenu pozemků za m2 a tu vynásobte sazbou pro tento druh pozemku:
– u zahrad, sadů, orné půdy či vinic sazbou 0,75 % (tedy číslem 0,0075),
– u lesa, trvalého travního porostu nebo rybníka sazbou 0,25 % (číslem 0,0025).
Dostanete daň, která už se dál nenásobí žádnými koeficienty.

2. Dostali jste stavební povolení, nebo jste ohlásili stavbu – pozemek se tím v katastru nemovitostí rozdělil na dvě části:
* Část parcely kolem budoucího domu (budoucí zahrada) – počítá se stejně jako předtím.
* Část, kde bude stát dům – změnila se na "stavební pozemek". Její výměru vynásobte sazbou 2 Kč/m2, pak základním koeficientem a dále místním koeficientem (pokud si ho obec zavedla).
* Obojí sečtěte a získáte výši daně.

3. Začali jste v domě bydlet (kolaudace, oznámení o užívání stavby)
* Část parcely kolem domu (zahrada) se počítá stejně jako dosud.
* Část pod domem se změnila na "zastavěnou plochu a nádvoří":
– z výměry této části parcely odečtěte zastavěnou plochu domu, z ní se daň neplatí,
– zbytek (výměru dvorku) vynásobte sazbou 0,20 Kč/m2 a pak místním koeficientem (pokud si ho obec zavedla). Základní koeficient se tu nepoužívá.

Příklad: zahrada 400 m2, zastavěná plocha a nádvoří 200 m2, z toho zastavěná plocha domu 120 m2, místní koeficient 2, cena pozemku podle vyhlášky 8 Kč/m2:
Zahrada: 400 m2 x 8 Kč/m2 x 0,0075 (sazba 0,75 %) = 24 korun
Zastavěná plocha a nádvoří: (200 m2 - 120 m2 x 0,20 Kč/m2 (sazba) x 2 (místní koeficient) = 32 korun
Celkem: 24 korun 32 korun = 56 korun

Sazby daně 2010

Pozemky
A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %
B – trvalý travní porost 0,25 %
C – hospodářský les 0,25 %
D – rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %
E – zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč/m2
F – stavební pozemek 2,00 Kč/m2
G – ostatní plocha 0,20 Kč/m2

Stavby
H – obytný dům 2 Kč/m2
I – ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2
J – stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2
K – stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m2
L – garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2

Byty
R – byt 2 Kč/m2

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

  • Nejčtenější

Kvíz: Jak se vyznáte v titulech a jejich zkratkách?

V minulém roce absolvovalo vysokou nebo vyšší odbornou školu 72 tisíc studentů. Z některých jsou DiS., Ing. či MUDr., z...

Ověřovací SMS kód nahradíme všem George klíčem, říká expert České spořitelny

Od září v Česku nastartoval režim, aby online platby u obchodníků a na internetu byly bezpečnější. Proč se tak děje a...

Krádež dronu pojišťovna neproplatila. Podle ní je dron motorové letadlo

Krádež zavazadla, obzvláště na zahraniční dovolené, není nic příjemného. Pokud jsme pojištěni, spoléháme na to, že nám...

Před pár lety u nás Matcha Tea nikdo neznal. Petr Patočka to změnil

Na začátku byly kvetoucí čaje. Jejich prodej však nešel tak, jak si Petr Patočka představoval. Firma se tak ocitla na...

Investic není třeba se bát, ani když ekonomika začíná zpomalovat

Prakticky tři čtvrtiny veškerého finančního majetku domácností leží na bankovních účtech. A to přesto, že jejich...

Premium

Gott šel měsíc před smrtí do Archivu bezpečnostních složek. Měl čisté svědomí, říká Špátová

Ten titulek musím hned opravit, protože Olga Špátová s Karlem Gottem prožila vlastně roky dva. Už před deseti lety, k...

Premium

Audioknížka o životě Jeana-Paula Belmonda, vyprávěná Jiřím Krampolem. Zcela zdarma

Jiří Krampol daboval Belmonda ve 28 filmech a jeho hlas je tak s tímto hercem téměř neoddělitelně spojen. Stylově tedy...

Premium

Červenobílý život na hraně. Čína se zlobí, Tvrdík i celá Slavie trnou

Žádná legrace to není. Aspoň pro slávisty určitě ne. Sám prezident republiky naznačil, že do slavného fotbalového klubu...

  • Další z rubriky

Jaké daňové povinnosti vás neminou, když pronajímáte, nebo prodáváte byt

S pořízením nemovitosti i jejím prodejem nebo pronájmem jsou spojeny určité daňové povinnosti. Mnohdy je přitom potřeba...

Absolventům, kteří nastoupí do zaměstnání, vrátí stát tisíce

Po úspěšném ukončení střední nebo vysoké školy vznikne absolventům při nástupu do prvního zaměstnání za rok 2019...

Jen do konce ledna je čas na přiznání daně z nemovitých věcí

Pokud jste v roce 2018 nově nabyli do vlastnictví pozemek nebo nemovitost, máte povinnost podat daňové přiznání do 31....

Daňové přiznání u přivýdělku. Kdo musí platit a jak na to?

Jste zaměstnaní a přivyděláváte si? Pronajímáte dům, včelaříte, nebo máte příjmy z prodeje výpěstků ze zahrádky?...

Najdete na iDNES.cz