Vydělávejte s rozumem

aktualizováno 
Na našich stránkách jsme se již v minulosti zmiňovali o možnosti vypracování investičního profilu, které vám banky, nebo investiční společnosti nabídnou před koupí podílových listů. Ne každému však v konečném důsledku budou stačit navrhovaná řešení, jejichž nevýhodou je přeci jen mírně omezená nabídka podílových fondů. A někomu zase bude vadit, že jinou možnost kromě fondů mu společnosti nenabídnou. Co s tím?

Podílové fondy jsou sice velmi rozšířeným způsobem zhodnocení prostředků a jejich obliba pořád roste, ale na našem trhu je k dispozici také množství jiných produktů, které nabízejí možnost investování dočasně volných peněžních prostředků. V článku bychom se pokusili přiřadit jednotlivé produkty skupinám investorů, pro které by mohly být zajímavé a z pohledu jejich rizikového profilu opodstatněné. Na rozdíl od profilů bank jsme v našem článku rozdělili investory do tří skupin, a to na dynamické investory, vyvážené investory a opatrné investory.

Dynamický investor: risk je zisk

Dynamický investor je zaměřen především na dosažení nejvyššího výnosu a je ochoten akceptovat i vyšší riziko, které je s tím spojeno. Minimálně 60 % jeho portfolia tvoří rizikové instrumenty, které sice umožňují generovat vysoké zisky, jsou však určeny především zkušeným investorům, kteří se do investování nevrhají „po hlavě“ a umějí využít potenciál rizikových aktiv ve svůj prospěch.

NENECHTE SI UJÍT
Horské kolo
Extrémně levná kola: raději nebrat
Dva tisíce za obyčejné kolo nebo třeba 350 000 korun za repliku kola, se kterým jezdí Lace Armstrong časovku..
Nůž (c) profimedia.cz/corbis
Je u vás v práci nedýchatelno?
Už roky se netěšíte do práce, máte pocit bezmoci, někdy zuříte, zoufáte si a ničíte zdraví.
Víno - (c) profimedia.cz/corbis
Moravská slámová nemají soupeře
V soutěži, ve které se předvedly absolutní špičky z obou vinařských států, získala slovenská vína dva tituly šampionů, česká vína jen jeden.

Klasickým příkladem rizikové investice jsou akcie. Základním principem akcie jako majetkového cenného papíru je možnost spolupodílet se na rozhodování o základních otázkách činnosti akciové společnosti a nárok na dividendu. Většina investorů, investujících na trzích v zahraničí však vnímá akcie jako nástroj na dosažení kapitálového výnosu, vyplývajícího z kladného rozdílu nákupní a prodejní ceny. Zajímavou alternativou k přímému obchodování na akciových trzích představují akciové podílové fondy. Vzhledem ke krátkodobým výkyvům se doporučuje investovat na akciových trzích s delším investičním horizontem 5 a více let.

Další formou investice, typickou pro dynamické investory jsou komodity všeho druhu, které jsou obchodovány na speciálních komoditních burzách formou futures kontraktů. Futures kontrakty patří mezi deriváty, jejichž hodnota se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva, kterým mohou být akcie, komodity, měny, indexy apod.

Dalším typickým představitelem derivátů, který se v poslední době těší stále větší oblibě jsou warranty. Typickým rysem těchto instrumentů je využívání tzv. finanční páky, která i při malé investici dokáže vydělat velký balík peněz v relativně krátké době, v případě nepříznivého vývoje cen podkladového aktiva investor lehko přijde o všechny prostředky. Vysoce riziková povaha a konstrukce předurčuje derivátům v portfoliu investora spíše doplňkovou funkci v rizikové části portfolia s kratším investičním horizontem.

Investiční kluby - past na důvěřivé? Čtěte ZDE

Kromě rizikových instrumentů by v portfoliu dynamického investora neměly chybět také produkty s nižší mírou rizika, jako jsou dluhopisy (například ve formě dluhopisových fondů, poměr v portfoliu kolem 30 - 35 %).

Nejmenší část portfolia pak tvoří konzervativní produkty, kde bychom mohli vzhledem k dlouhodobému investičnímu horizontu zařadit třeba diamanty, nebo drahé kovy, které si získaly oblibu především schopností zachovat svoji hodnotu a zajistit majitelům ochranu jejich majetku v dobách inflace, nebo krizových obdobích. Měly by být zastoupeny podílem 5 až 10 %. Krátkodobou disponibilní rezervu by také měly tvořit nástroje peněžního trhu.

Vyvážený investor: všechno s mírou

Vyvážený investor je ochoten akceptovat riziko, ale jen do určité míry. Největší část jeho portfolia (kolem 50 - 60 %)je tvořeno dluhovými cennými papíry, které sice nedosahují výkonnosti akcií a jiných rizikových nástrojů, přesto je však jejich výnosový potenciál vzhledem k výnosům zajímavý. Cenné papíry souhrnně nazývané jako dluhopisy můžeme dále dělit do několika skupin, které se liší mírou rizika i výkonností. Nejméně výnosné jsou státní dluhopisy emitované vyspělými světovými ekonomikami, jsou ale také nejméně rizikové. Vyšší míru rizika představují firemní dluhopisy velkých ekonomik a dluhopisy některých rozvíjejících se zemí, ty však, zejména v poslední době, přinášely investorům také zajímavější zhodnocení.

 

Poměr jednotlivých tříd aktiv u investorů
Třídy aktiv Dynamický investor Vyvážený investor Opatrný investor
Akcie 60% 30 - 35% 15 - 20%
Dluhopisy 30 - 35% 50 - 60% 45 - 55%
Peněžní trh 5 - 10% 10 - 15% 30 - 35%

Další velkou skupinou dluhopisů jsou dluhopisy s vysokým výnosem (tzv. „High Yeld“), které vydávají emitenti jejichž  rating se nachází ve spekulativním stupni (BB a nižší). Tyto dluhopisy poskytují investorům zajímavé zhodnocení, riziko nesplacení je však vyšší. Jelikož jsou samotné dluhopisy vydávány ve velkých emisích, které nejsou určeny pro drobné investory, nejjednodušším způsobem investice do dluhopisů jsou dluhopisové fondy, popřípadě smíšené fondy, ve kterých hrají hlavní roli dluhopisy. Při investování do dluhopisových fondů by měli investoři počítat s investičním horizontem kolem tří let.

Specifickým druhem dluhopisů jsou hypoteční zástavní listy (HZL), které se, na rozdíl od ostatních druhů dluhopisů, emitují také v nižších nominálních hodnotách a jsou tak

Warranty: Obrovský zisk, nebo nic.
Čtěte ZDE.

dostupné širší veřejnosti. Hypoteční zástavní listy vydávají hypoteční banky při získávání finančních prostředků, které využívají na poskytování hypotečních úvěrů. Jsou považovány za jednu z nejbezpečnějších forem investice, jejich bezpečnost je totiž vícenásobně zajištěna. Jsou kryty pohledávkami bank z hypotečních úvěrů, které jsou navíc zajištěny zástavním právem na reálně existující nemovitost. Investoři jej můžou HZL nakoupit buď přímo u emitenta, nebo prostřednictvím burzy cenných papírů a RM-Systému.

Růstovou složku portfolia (30 - 35 %) vyváženého investora budou tvořit rizikové nástroje, které převažovali u první skupiny investorů. Rozdíl bude v tom, že zastoupení by zde měly mít pouze akcie, popřípadě akciové podílové fondy. Svoje místo si i tady najdou nerizikové nástroje, které by měli tvořit přibližně 10 - 15 % portfolia, splňující stejný účel jako u dynamických investorů.

Opatrný investor: jistota nade vše

Poslední skupinou investorů jsou opatrní investoři, kterých je v české republice asi nejvíc. Nejsou ochotni riskovat a svoje prostředky vkládají většinou do konzervativních, málo rizikových produktů, které jim sice nepřinesou vysoké zisky, ale riziko ztráty je zde nejmenší. I když v současnosti investoři u nás jednoznačně preferují bezrizikové investice v podobě fondů peněžního trhu (ty investují převážně do státních pokladničních poukázek, do dluhopisů s krátkou dobou splatnosti, státních dluhopisů nebo ukládají prostředky ne termínovaných vkladech v bankách apod.), tato politika není správná a vzhledem k zaměření a doporučenému investičnímu horizontu by neměli tyto fondy tvořit většinovou část portfolií (25 - 30 %).

Zajímavým a v poslední době hodně oblíbeným produktem, jsou zajištěné fondy. Hlavním rozdílem od ostatních skupin fondů je, že jsou zkonstruovány na určitou

Nemovitostní fondy - investice do jistoty?
Více ZDE.

předem stanovenou dobu a že vám zaručují vrácení minimálně vložené sumy i tehdy, když se trhy po dobu investice vyvíjely nepříznivě. Zhodnocení se odvozuje od některého akciového indexu, nebo indexového koše a některé fondy dokonce garantují určité minimální zhodnocení, které jako investor po uplynutí investice obdržíte. Na rozdíl od klasického fondu tak nemůžete přijít o vložené prostředky, což je zajištěno investicemi do střednědobých dluhopisů renomovaných institucí s vysokým ratingem a pak také zárukou ze strany velkých bank a finančních institucí.

Velkou nevýhodou je ztráta zmiňované garance v případě, že z fondu vystoupíte dříve, než uplyne doba jeho splatnosti. Ačkoli se výnos odvíjí od vývoje na akciových trzích, velké výnosy od těchto fondů očekávat nelze. To však konzervativním investorům určitě nevadí, ti se orientují především na garanci navrácení vložených peněz.

Většina (45 - 55 %) investic by ale stejně měla směřovat podobně, jak je tomu u vyváženého investora do dluhopisových fondů, popřípadě HZL, nebo fondů smíšených. Samozřejmě, také u opatrného investora by se měl najít prostor pro rizikovější investice, zastoupeny akciemi, případně akciovými fondy, které budou plnit v portfoliu růstovou funkci.

Ať už je vaše ochota akceptovat riziko jakákoli, je dobré vědět, že v portfoliu každého investora by si měly najít místo jak bezrizikové, krátkodobé produkty, tak dlouhodoběji zaměřené investice s vyšší mírou rizika a s vyšším potenciálem výnosnosti. v jakém poměru se nakonec ve vašem portfoliu budou vyskytovat je jen na vás, důležité však je, aby byl konečný výsledek v souladu s vaším očekáváním.

Do které skupiny investorů patříte vy? Rádi riskujete, nebo spíš sázíte na jistotu? Napište nám své názory.

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Ztratila občanku a nepřevzala si dopis. Přišla tím o dům za miliony

Ilustrační snímek

Dávno už neplatí, že nepřebíráním pošty se vyhneme nepříjemnostem. Naopak. Včasnou reakcí na úřední sdělení můžeme...

Mzdy rostou, někde raketově. Kdo dostal letos přidáno nejvíce

Ilustrační snímek

Lektorkám, jeřábníkům, manažerům hotelů a dalším profesím se od Nového roku zvedají platy o tisíce měsíčně. Zato...

Odbornice: Jít do hypotéky bez jediné našetřené koruny není rozumné

Lucie Drásalová, hypoteční a úvěrová analytička Partners

Centrální banka a ministerstvo financí chystají novelu zákona, která má mladým lidem do 36 let zajistit snazší přístup...

Kvíz: Zvládli byste to, co vaše děti?

Soutěže se zúčastnilo více než sedmdesát tříd.

Jak jsou na tom s finanční gramotností, to si mohli školáci ověřit v celoevropské soutěži European Money Quiz. V našem...

Na zakázce se nedohodli, přesto mu firma účtuje tři tisíce

Ilustrační snímek

Nefungující výrobek můžete vyměnit, špatnou práci reklamovat. Co ale dělat v případě, kdy pro vás řemeslník nic...

Další z rubriky

Úročení vkladů v bankách moc neroste, ekonomická pravidla nefungují

Ilustrační snímek

Základní úrokové sazby v Česku rostou již druhým rokem. Naposledy je centrální banka zvýšila v září. Ekonomická teorie...

Den spoření: co byla střádanka a jak šetřil Palacký i lidé za socialismu

Vkladní knížka Františka Palackého

Pokud patříte k lidem, kterým se daří šetřit, máte důvod k oslavě, 31. říjen je totiž Světovým dnem spoření. Ve...

Finanční produkty roku 2018: na špici jsou Air bank, Equa, UCB i mBank

Ilustrační snímek

V soutěži o nejlepší finanční produkty roku 2018 zvítězila mezi bankami v kategorii běžných účtů Equa bank. Air Bank má...

Další rána pro Boeing: problémová letadla budou zřejmě uzemněna až do příštího r...

Další rána pro Boeing: problémová letadla budou zřejmě uzemněna až do příštího r...

Kurzy.cz Indonéské úřady signalizují, že problémová letadla typu Boeing 737 MAX zřejmě uzemní po celý letošní rok a že nejdříve ...

Najdete na iDNES.cz