Termínovaný vklad nebo vkladové pojištění?

  14:47aktualizováno  14:47
Ten, kdo se rozhodne spořit a nějakým způsobem ukládat nebo investovat své úspory, by měl pečlivě zvážit výběr vhodného finančního produktu.
Ten, kdo se rozhodne spořit a nějakým způsobem ukládat nebo investovat své úspory, by měl pečlivě zvážit výběr vhodného finančního produktu. Porovnat několik finančních produktů a vhodně zvolit způsob investování je důležitý nejen z důvodu dosažení nejvyššího zhodnocení vložených prostředků, ale například i z důvodu rostoucích administrativních nákladů při časté změně finančního produktu.

Stále oblíbeným uložením úspor jsou vkladní knížky a termínované vklady, přestože zhodnocení vkladu u bank, které by mělo kompenzovat ztrátu dispozice s vloženými prostředky, se zpravidla pohybuje mezi 3 - 5% p.a, což po zohlednění daně nepokryje ani inflaci.

V této souvislosti bych rád upozornil na některé produkty pojišťoven, které lze využít ke zhodnocení úspor. Často nabízeným produktem je například vkladové životní pojištění pro případ dožití za jednorázové pojistné, které je obdobou termínovaného vkladu u bankovního ústavu, přičemž navíc poskytuje určitou pojistnou ochranu. Toto pojištění lze využít jako alternativu k uvedeným termínovaným vkladům nebo vkladním knížkám. Pojistnou událostí je dožití se sjednaného věku pojištěným. Dožije-li se klient dne, kterým pojištění končí, bude mu pojistná částka vyplacena pojistná částka pro dožití a vklad včetně podílů na zisku pojišťovny. Nedožije-li se, vklad je včetně podílů na zisku (ne tedy pojistná částka) vyplacen oprávněné osobě. Pojistná částka se zpravidla stanovuje zvlášť pro muže a ženy v závislosti na vstupním věku, pohlaví a na výši návratného vkladu. K pojištění lze také formou mimořádného vkladu přikládat finanční prostředky (navyšovat kapitálovou hodnotu pojištění) a dále s nimi disponovat. Pojistným plněním vkladového pojištění může být nejen jednorázová výplata (např.věno), ale i důchod dočasný jistý (např. stipendium), což klasický bankovní produkt neumožňuje.

Obdobným produktem je kapitálové životní pojištění pro případ dožití (s výhradou vrácení pojistného při smrti pojištěného). Jednorázově zaplacené pojistné je pro pojišťovnu výhodnější v tom, že má možnost finanční prostředky déle zhodnocovat a také má s inkasem jednorázového pojistného nižší náklady. Pojistná částka zde představuje velikost vloženého pojistného zhodnoceného technickou úrokovou mírou, která představuje zaručené zhodnocení. Vyplacená částka bude ve většině případů větší než pojistná částka, a to o podíly na zisku pojišťovny.

Jinou možností je také uzavření smíšeného životního pojištění na nízkou pojistnou částku a volné prostředky ukládat do kapitálové hodnoty. Pokud již máte sjednané životní pojištění, lze vyššího zhodnocování vkladů pojišťovnami než bankami využít také prostřednictvím mimořádných vkladů (pokud to pojištění umožňuje). Pokud úroky poskytované bankami jsou nízké a neexistují jiné vhodné investiční příležitosti, lze mimořádnými vklady posilovat kapitálovou hodnotu životního pojištění a zhodnocovat tak volné finanční prostředky nezávisle na vlastním pojištění. V případě růstu úrokových sazeb u bank nebo při objevení jiné vhodné investiční příležitosti je naopak vhodné z kapitálové hodnoty pojištění zhodnocené prostředky vybírat. Pojišťovna ale stanovuje určité omezující podmínky v podobě velikosti minimálního zůstatku kapitálové hodnoty, minimální výše vkladu (zpravidla 1000 – 10 000 Kč), dále v možnostech výběru (jak často lze prostředky vybírat a po jaké době), atd. I z těchto důvodů je důležité mít flexibilní životní pojištění a pečlivě se seznámit s uvedenými omezujícími podmínkami. Sjednání takovéhoto kapitálového životního pojištění pouze za účelem spoření je ale nevýhodné, protože se stále jedná „více o pojištění než o spoření“.

Za klasický bankovní produkt lze považovat termínové pojištění za jednorázové pojistné, tedy pojištění s pevnou dobou (termínem) výplaty pojistné částky. Smyslem tohoto pojištění někdy označovaného za „vkladovou pojistku“ je zabezpečení prostředků k určitému datu. Od předchozích pojištění se liší tím, že vyplacení pojistného plnění vůbec nezáleží na životě pojištěného. Většinou toto pojištění ale sjednává pojištěný ve prospěch jiné osoby za běžné pojistné, kde je zachován pojistný prvek v podobě trvání pojištění i při úmrtí pojištěného (pojišťovna na sebe přebírá povinnost platit pojistné).

Výhodnost pojištění spočívá v tom, že pojišťovny dokážou zhodnotit svěřené prostředky zatím stále lépe než banky. Zhodnocení kapitálových rezerv se totiž u pojišťoven zpravidla pohybuje mezi 6 – 10%. Přestože podíly na zisku se obvykle připisují až v průběhu následujícího roku, a proto uvedený výnos není úplně srovnatelný s bankovním úrokem, jedná se o relativně zajímavé zhodnocení. Hlavním smyslem pojištění je ale poskytnutí pojistné ochrany. Moderní životní pojištění v sobě ovšem kombinuje klasické pojištění a spoření, čemuž odpovídá rozdělení na rizikovou část (rizikovou složku) a spořící část (spořící složku). Uvedenými procenty se proto nezhodnocuje celé pojistné, ale pouze spořící složka. Riziková složka připadne na pokrytí rizika a je pojišťovnou obvykle spotřebovávána na výplatu pojistných plnění. Aby pojištění mohlo konkurovat spořícím produktům je nutné co nejvíce potlačit (nejlépe vynechat) rizikovou složku. Potom je zhodnocována co největší (nejlépe celá) část pojistného. Toho lze dosáhnout jen v případě, že na riziko je strhávána co nejmenší (nejlépe žádná) část pojistného. Tohoto požadavku lze dosáhnout u termínového pojištění za jednorázové pojistné (nekryje žádné riziko) nebo u levných pojistných produktů, mezi které lze zařadit například pojištění pro případ úrazové smrti nebo jiná úrazová pojištění, kdy je na riziko strhávána pouze malá část pojistného.

Srovnat vkladové pojištění a termínované vklady lze nejen z pohledu výnosu, ale i rizika (bezpečnosti vkladů), likvidity (podmínky předčasného vypovězení) a dle ostatních podmínek (např. daňových).

Riziko

Výhodou termínovaných vkladů je jejich bezpečnost vyplývající z institutu pojištění vkladů. Zákon o bankách stanovuje, že vkladatel obdrží v případě úpadku banky 90% výše pojištěných vkladů, maximálně 400 000 Kč (navrhováno zvýšení 25 000 euro, tedy zhruba na 850 000 Kč). Obdobné pojištění se na vkladové životní pojištění nevztahuje (neexistuje Fond pojištění vkladů jako je tomu u bank, do kterého by pojišťovny přispívaly). Nicméně kapitálové životní pojištění se někdy označuje za pojištěnou formu spoření, protože na rozdíl od spoření v bance je zde zaručeno určité minimální zhodnocení dané technickou úrokovou mírou, která je pro pojišťovnu závazná a nelze ji v průběhu pojištění snížit (pojišťovna ručí za vklady pojistníků ne výškou skutečného vkladu, ale v závislosti na sjednané pojistné částce). Hovoří se také o tzv. zprostředkovaném pojištění vkladů, kdy jsou „pojištěny“ investice pojišťoven jako právnických osob u bank. Zákonem o pojišťovnictví je pojišťovnám stanoveno, jak investovat do jednotlivých finančních aktiv (tzv. kvótování aktiv), aby bylo minimalizováno riziko pojišťovny a zaručena v první řadě bezpečnost investice. Pojišťovny také neprovádí rizikové operace na trhu s cennými papíry, neposkytují úvěry, ale hlavně využívají tzv. vestavěných stabilizátorů (zejména zajištění) a představují tak stabilní prvek na kapitálových trzích. Z uvedených důvodů lze vklady u renomovaných pojišťoven rovněž považovat za bezpečnou formu investice.

Likvidita

Termínovaný vklad je možné předčasně vypovědět. Musíte však bance uhradit sankční poplatek, který závisí na výši vkladu, době předčasného výběru a na druhu termínovaného vkladu. Některé banky předčasný výběr neumožňují, jiné si účtují smluvní pokutu (určité procento z vkladu), apod. Předčasný výběr termínovaného vkladu je tak nevýhodný.

U vkladového pojištění jsou podmínky vypovězení obdobné. Předčasný výběr prostředků je obvykle sankciován při vypovězení v prvním roce trvání pojištění (např. 5% vkladu), u některých pojišťoven ale výběr není sankcionován (veškeré vložené prostředky jsou návratné). Při předčasném ukončení ale dochází ke zdanění 25% z rozdílu mezi výší odbytného a zaplaceným pojistným. Nízká likvidita pojištění je obvykle řešena prostřednictvím mimořádných výběrů z kapitálové hodnoty. Z pohledu likvidity jsou tak oba produkty rovněž srovnatelné.

Odlišné zdanění úrokových výnosů a daňově zvýhodněné pojištění

Na vklady u bank a pojišťoven je uplatňován odlišný proces danění výnosů. U bankovních vkladů je každým rokem vytvořen úrok, ten je zdaněn 15% (výsledná daň je zaokrouhlena na celé Kč dolu) a připsán na účet klienta. U vkladového pojištění je „úrok“ připsán na účet, aniž by se danil. Ke zdanění výnosu zvláštní pevnou sazbou ve výši 15% dochází až při čerpání naspořených prostředků (dle platného daňového zákona). U bank tedy ze zákona dochází k průběžnému danění, zatímco v pojišťovnách se výnosy daní až při výběru finančních prostředků. Tato odložená splatnost daně z příjmu tak z celkového hlediska přináší dodatečný výnos, protože dochází ke zhodnocování i z nezdaněné části úroků. Vyšší efektivní úrok tak představuje vyšší zhodnocení vložených prostředků.

Výhodou vkladového životního pojištění proti termínovanému vkladu je také skutečnost, že i toto pojištění je při splnění podmínek daňově zvýhodněno, tj. pojistné do výše 12 000 Kč ročního pojistného lze odečíst od základu daně. Hlavní podmínkou je vyplacení prostředků nejdříve ve věku 60 let a délka pojištění minimálně 5 let. Daňové zvýhodnění se nevztahuje na úrazová či jiná připojištění (pouze na dožití, smrt nebo obojí). Proto je vhodné se na daňové zvýhodnění vždy informovat.

Závěr:

Přestože zhodnocování úspor formou termínovaného vkladu a vkladového pojištění představuje obdobné riziko a likviditu, vkladové pojištění zatím přináší vyšší výnos.

 VýhodyNevýhody
Termínovaný vkladvklad je pojištěnnižší výnos
možnost vložit i nižší částkypevně stanovená doba, po kterou nelze nakládat s prostředky
možnost vkladů na kratší období     s možností revolvingupouze na delší období (5let)
Vkladové pojištěnívyšší zhodnocení skutečné zhodnocení závisí na výsledcích pojišťovny
garance minimálního zhodnocenípevně stanovená doba, po kterou nelze nakládat s prostředky
možnost daňového zvýhodnění (při splnění podmínek)
možnost připojištění
možnost výplaty důchodu

Pojištění není ke zhodnocování úspor často využíváno, a to z logického důvodu konkurence nejrůznějších finančních produktů. Za určitých podmínek (např. nízkých úrokových sazeb) může být pro klienta „vklad u pojišťovny“ zajímavější než jiné spořící produkty (např. než právě termínovaný vklad s delší dobou splatnosti). Pojištění na dožití je oblíbené především ve Francii, kde si získalo oblibu tzv. bons de capitalization, což je čistě úsporný produkt bez jakéhokoliv krytí rizika a je využíván především k uložení dočasně volných finančních prostředků.

Na našem pojistném trhu pojištění na dožití v různých podobách nabízí většina životních pojišťoven. Můžeme uvést například Allianz (KAPITÁL), Amcico (Kapitálová pojistka), Commercial Union (Spořící životní plán), Česká pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, ING Nationale-Nederlanden, Komerční pojišťovna, Kooperativa (KONTO), Union pojišťovna (UNION KAPITÁL), Universal pojišťovna, Wüstenrot pojišťovna (Vkladová pojistka). Pojišťovny si zpravidla stanovují minimální vklad, který se pohybuje v rozmezí 10 000 - 30 000 Kč, horní limit není stanoven. Minimální pojistná doba je nejčastěji 5 let (z důvodu možnosti kvalitnější a bezpečnější zhodnocení investice, možnosti případného daňového zvýhodnění), výjimečně více. Zaručené zhodnocení vkladů se u většiny pojišťoven pohybuje mezi 4 - 5%. Většina pojišťoven také nabízí možnost sjednání připojištění (úrazové připojištění, připojištění pro případ smrti, zproštění od placení pojistného při trvalé invaliditě při běžně placeném pojistném, připojištění vážných onemocnění, apod). Vstupní věk se zpravidla pohybuje mezi 15 – 65 roky. Naspořené prostředky si lze vybrat jednorázově nebo ve formě jistého důchodu. Některé pojišťovny nabízejí slevy na pojistném například při sjednání více pojištění v rodině nebo při narození dítěte a sjednání pojištění v jeho prospěch (např. Universal pojišťovna).

Výhodnost jednotlivých pojistných produktů záleží na schopnosti konkrétní pojišťovny zhodnotit vložené prostředky. Při výběru pojišťovny tak klienta nemusí zajímat hustota sítě likvidatur pojišťovny, ale variabilita produktu, schopnost zhodnocení technických rezerv v minulosti, dále například i napojení na schopnou investiční skupinu, rating, apod.

Využít životního pojištění jako čistou investici (bez rizikové složky) lze i formou investičního životního pojištění bez stanovení pojistné částky. Více o investičním pojištění naleznete zde.

Uložíte své úspory raději do banky nebo do pojišťovny? Je pro Vás vkladové pojištění dostatečně atraktivní? Který konkrétní pojistný produkt je podle Vás nejvhodnější ke zhodnocení úspor? Proč?

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Odkládat hledání práce se nevyplácí. Absolventi, kteří nečekají, mají výhodu

Ilustrační snímek

Řada absolventů středních a vysokých škol si užívá prázdniny a odkládá hledání nového uplatnění. Personalisté však...

Jak si říct o vyšší plat či dovolenou navíc? Vyjednávejte jako generál

ilustrační snímek

I když se jim říká měkké dovednosti, neznamená to, že ten, kdo je ovládá, je „měkký“. Právě naopak. Pokud si je...

Další z rubriky

Stavební spoření lze předplatit dopředu s výnosem přes tři procenta

Ilustrační snímek

Stavební spoření dnes využívají lidé, kteří si chtějí půjčit, stejně jako ti, kteří si jeho prostřednictvím spoří....

Karetní realita: PIN na šupině, kartu dala synovi, účet vysál kolega

Ilustrační snímek

Platit kartou Čechy baví. V digitálních platbách jsme dokonce na špici v Evropě. Používáme je doma i v cizině a platíme...

Stavební spořitelny vylepšují úroky u vkladů, úvěrů a snižují poplatky

Ilustrační snímek

Stavební spoření opět získává na popularitě. Jeho atraktivita je podle loňského průzkumu nejvyšší za posledních osm...

Cestovky hlásí rekordní prodej zájezdů. Pomáhá výrazně vyšší poptávka, větší výb...

Cestovky hlásí rekordní prodej zájezdů. Pomáhá výrazně vyšší poptávka, větší výb...

Kurzy.cz I přes velké problémy kvůli odstaveným Boeingům 737 MAX hlásí české cestovní kanceláře rekordní prodej zájezdů. Zájem o...

Advantage Consulting, s.r.o.
MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 23 000 - 28 000 Kč

Najdete na iDNES.cz