Přihláška pohledávky do konkursu KTP Quantum

  10:25aktualizováno  10:25

 

Komise pro cenné papíry uveřejnila pro klienty zkrachovalého obchodníka s cennými papíry, KTP Quantum, vzorovou přihlášku pohledávky do konkursu. Tuto přihlášku by měli klienti KTP zaslat nejpozději do 20. června 2002 Krajskému soudu v Hradci Králové. Na konci přihlášky je uveden i právní komentář k tomu, jak by se tato přihláška měla správně vyplnit.

 

STÁHNĚTE SI PŘIHLÁŠKU DO KONKURSU:

ve formátu .doc

ve formátu .rtf

 

 

 

 

 

Spisová značka : ………………….       
 

Krajský soud Hradec Králové

konkurzní oddělení
tř. ČSA 218
502 08   Hradec Králové
 
doporučeně
dvojmo (1)
 
 

Přihláška pohledávky do konkursu

V konkursní věci úpadce ...............................................................................

....................................................................................................................(2)

ve lhůtě stanovené usnesením o prohlášení konkursu ze dne ......................................(3)

p ř i h l a š u j e

konkursní věřitel podle §20 odst. 1 a 2 zák. č. 328/1991 Sb. zákona o konkursu a vyrovnání

jméno, příjmení/obchodní firma……………………………………….....…

bydlištěm, rodné číslo nebo datum narození/se sídlem, IČO……....…...

..............………………………………………………………………………………....…(4)

tuto svou pohledávku

Výše pohledávky.......................... Kč, tj. slovy...............................................(5)

Právní důvod vzniku pohledávky ....................................................................

.........................................................................................................................

....................................................................................................................(6)

 

Uveďte zda se o pohledávce vede soudní řízení/se provádí výkon rozhodnutí +/u

(název soudu)...........................................pod sp.zn : ...............................(7)

 

Uveďte zda současně uplatňujete oddělené uspokojení pohledávky (§28 citovaného zákona)/přednostní pořadí při rozvrhu+/z těchto důvodů :

.........................................................................................................................

....................................................................................................................(8)

 

V příloze se připojují dvojmo listiny o písemných právních úkonech, o které se opírají přihlášené nároky, listiny k přihlášeným nárokům, o nichž probíhá řízení a listiny k přihlášeným vykonatelným nárokům. (pravomocné rozhodnutí s doložkou právní moci a vykonatelnosti, objednávka, smlouva, dodací list, faktura, výzvy k zaplacení apod.) (9)

Konkursní věřitel (vyplní konkursní věřitel, který má bydliště nebo sídlo v cizině) udělil plnou moc pro doručování v tuzemsku tomuto zástupci:...........................

...................................................................................................................(10)

bytem :................................................................................................................

 

V ..................................                                           dne ....................................

 

 

........................(11)
podpis věřitele    


Vysvětlivky k přihlášce do konkursu

(1) Věřitel (osoba, jež má vůči úpadci pohledávku) je povinen podat přihlášku pohledávky u soudu (nikoliv u správce konkursní podstaty), a to dvojmo. Konkursní přihláška musí obsahovat náležitosti jako kterékoli jiné podání soudu. Konkursní přihláška musí být podána soudu písemně a nelze ji tedy podat např. ústně do protokolu. V konkursní přihlášce musí být obsaženo označení soudu, jemuž je přihláška určena s tím, že konkursní přihláška se podává soudu, jež prohlásil konkurz na majetek úpadce.

(2) Podstatnou náležitostí konkursní přihlášky je i označení úpadce vůči kterému má věřitel pohledávku. U právnické osoby se jedná o označení obsahující obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo úpadce a u úpadce fyzické osoby se jedná o jméno, příjmení, místo trvalého bydliště, místo podnikání, rodné číslo či datum narození. Evidenci úpadců lze nalézt též na www stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky, které fungují na adrese www.justice.cz.

(3) Pro přihlášení pohledávky stanoví soud v usnesení o prohlášení konkursu lhůtu pro přihlášení pohledávek věřitelů. Přihlašovací lhůta nesmí být ze zákona kratší než 30 dnů a nejdéle může činit 3 měsíce. Usnesení o prohlášení konkursu na majetek úpadce, jež obsahují i přihlašovací lhůtu jsou přístupná na výše uvedených www stránkách  Ministerstva spravedlnosti České republiky. V této souvislosti je třeba upozornit, že přihlašovací lhůta je lhůtou procesněprávní a z toho plyne, že lhůta pro podání přihlášky je dodržena pouze v případě, že přihláška pohledávky byla podána nejpozději v poslední den lhůty u soudu, nebo u orgánu, který má povinnost přihlášku pohledávky doručit (pošta). Zákon o konkursu a vyrovnání obsahuje zvláštní právní úpravu pro tzv. opožděné přihlášky, tj. pro přihlášky podané po přihlašovací lhůtě nejpozději však do dvou měsíců od prvního přezkumného jednání. Pro přihlášky došlé po přihlašovací lhůtě nařídí soud zvláštní přezkumné jednání. Z uvedeného plyne, že lhůta pro podání přihlášek je omezena dvouměsíční lhůtou běžící od prvního přezkumného jednání. Věřitelé, kteří nestačili podat přihlášku ve dvouměsíční lhůtě, musí svoji pohledávku uplatnit u obecného soudu dlužníka, a to z důvodu zachování promlčecích resp. prekluzivních lhůt. Přihláška pohledávky má pro běh lhůty pro promlčení a zánik práv stejné účinky jako uplatnění práva u soudu.

(4) Přihlášku věřitele fyzické osoby podává buď fyzická osoba sama nebo její zplnomocněný zástupce. V případě podání přihlášky zplnomocněným zástupcem musí být k přihlášce přiložena plná moc pro zástupce. Za právnickou osobu podává

Zákony, které by vás mohly zajímat:

Zákon o konkursu a vyrovnání

Zákon o cenných papírech

Obchodní zákoník

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

přihlášku osoba oprávněná za společnost jednat např. předseda představenstva, jednatel apod. nebo její zplnomocněný zástupce (opět nutno doložit plnou moc). Právnická osoba by měla k přihlášce přiložit výpis ze svého obchodního rejstříku, ze kterého bude zřejmé, kdo je oprávněn za společnost jednat (právnická osoba tímto také prokáže svoji subjektivitu). Věřitel na kterého pohledávka přešla nebo byla na něho postoupena musí prokázat svoji pohledávku za původního věřitele a dále musí soudu doložit přechod nebo převod pohledávky příslušnými dokumenty např. smlouvou o postoupení pohledávky nebo smlouvou o prodeji podniku apod.

(5) Pohledávka se zásadně přihlašuje v korunách českých. V případech, kdy je pohledávka v cizí měně, je nutné přepočítat pohledávku do korun českých dle kursu vyhlášeného Českou národní bankou, a to ke dni prohlášení konkurzu na majetek úpadce (příslušný kurz najdete na www stránkách České národní banky na adrese www.cnb.cz). Pokud věřitel nezná přesnou výši pohledávky nebo je pohledávka nepeněžitá přihlásí věřitel částku, jež zjistí odhadem výše pohledávky. Veškeré pohledávky uplatněné v přihlášce musí být sečteny tak, aby bylo zřejmé jakou částku věřitel uplatňuje.

(6) Zákon o konkursu a vyrovnání stanoví v § 33 výčet pohledávek, které nelze v konkursním řízení uspokojit (neznamená to, že by je nebylo možno přihlásit, ale takovéto pohledávky nemohou být  z konkursní podstaty uspokojeny) a jsou to:

a) úroky, úroky  z prodlení a  poplatek  z prodlení  z pohledávek věřitelů vzniklých  před   prohlášením  konkursu, jestliže  přirostly v době od prohlášení konkursu;

b) náklady  účastníků  řízení  vzniklé  jim  účastí na konkursním řízení;

c) nároky věřitelů z darovacích smluv;

d) mimosmluvní  sankce  postihující  majetek  úpadce,  s výjimkou penále  za nezaplacení  daní,  poplatků,  cla,  pojistného na sociální  zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo  pojistného na veřejné zdravotní pojištění včas a  ve správné výši, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před prohlášením konkursu;

e) smluvní pokuty, pokud  by nárok na ně vznikl  až po prohlášení konkursu.

Věřitel musí jednotlivě uvést a specifikovat každou svou pohledávku za úpadcem. Např. v případě, že věřitel nárokuje nezaplacení kupní ceny včetně smluvní pokuty a úroku z prodlení, musí uvést do přihlášky tři pohledávky, a to pohledávku z neuhrazené (i) kupní ceny, (ii) smluvní pokuty a (iii) úroku z prodlení. V přihlášce pohledávky by dále měly být uvedeny skutečnosti na nichž se pohledávka zakládá např. nezaplacení kupní ceny úpadcem apod.

(7) V případě, že přihlašovaná pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, musí věřitel doložit její vykonatelnost listinou na níž je vykonatelnost vyznačena tzv. doložkou vykonatelnosti. V případě platebního rozkazu je třeba doložit i žalobní návrh, protože platební rozkaz neobsahuje důvod vzniku pohledávky. 

(8) Odděleným věřitelem je ve smyslu zákona o konkursu a vyrovnání věřitel z  pohledávky,  která byla zajištěna zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, převodem práva dle § 553 občanského  zákoníku nebo postoupením  pohledávky dle § 554 občanského zákoníku. Význam uvedení této skutečnosti v konkursní přihlášce je v tom, že správce konkursní podstaty neuspokojí odděleného věřitele resp. nepřizná mu právo na oddělené uspokojení v případě, že svoje právo na oddělené uspokojení neuplatnil. V případě nároku na oddělené uspokojení je třeba v přihlášce pohledávky uvést následující rozhodné skutečnosti, a to pohledávku, která má být odděleně uspokojena a dále způsob zajištění takovéto pohledávky viz. výše a označení majetku zajišťujícího pohledávku. 

(9) Z uvedeného příkladného výčtu je patrné jaké listiny je třeba doložit. V případě, že věřitel nedoloží svoji pohledávku dostatečným způsobem, bude soudem na návrh správce konkurzní podstaty vyzván k doložení takovýchto skutečností. Uvedené platí i obecně tzn., že pokud bude podaná přihláška neúplná nebo vadná bude věřitel soudem na návrh správce vyzván k opravě anebo doplnění přihlášky, a to ve lhůtě stanovené soudem ve výzvě. V této souvislosti je třeba upozornit, že k přihlášce, která nebyla ve lhůtě stanovené soudem ve výzvě opravena či doplněna se ze zákona nepřihlíží (nedošlo-li k opravě nebo doplnění pouze u některé z vícero přihlášených pohledávek, pak se nepřihlíží pouze k této neopravené či nedoplněné pohledávce).

(10) Pokud je věřitel zahraniční osoba je z důvodu urychlení vhodné udělit plnou moc osobě s trvalým bydlištěm na území České republiky, protože jinak bude soudem poněkud zdlouhavě doručováno do zahraničí. I věřitel zahraniční osoba je však povinen prokázat svojí právní subjektivitu. Zahraniční právnická osoba je povinna doložit svoji subjektivitu výpisem z registru společností nebo jinou listinu prokazující její existenci, která musí být úředně přeložena do českého jazyka.

(11) Jak bylo výše uvedeno musí mít přihláška i obecné náležitosti podání soudu tzn. i datum a podpis věřitele anebo osoby oprávněné jednat za věřitele anebo zplnomocněného zástupce.

STÁHNĚTE SI PŘIHLÁŠKU DO KONKURSU:

ve formátu .doc

ve formátu .rtf

Veškeré informace o kauze KTP Quantum s možností přihlášení odběru novinek o této kauze emailem naleznete v tématu: KTP Quantum: společnost je v konkuzu.

 

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

VIDEO: Byt může zapálit i lampička, modem nebo prodlužovačka

Ilustrační snímek

Požár v bytě může napáchat rozsáhlé škody. A to nejen na majetku, ale i životech. Vzniknout může z nejrůznějších...

Úspěšné lidi nezlomí selhání, křivdy a ústrky ostatních, říká expert

Někdy je to v zaměstnání jako na bojišti a jen odolní vydrží.

Chcete-li v zaměstnání skutečně uspět, nestačí svou práci jen dobře odvádět. Expert Martin Staněk tvrdí, že ještě...

Další z rubriky

Kdo je bankovní tradicionalista a kdo digitální dobrodruh

Ilustrační snímek

Význam digitálního bankovnictví roste. Přichází mu na chuť stále víc lidí i v Česku. Internetové bankovnictví u nás...

Platební karty dostávají nové funkce. Podívejte se, co už umí

Ilustrační snímek

Bezhotovostní placení „pípacími“ kartami strmě roste. Počet bezkontaktních transakcí v porovnání s loňskem stoupl o 28...

Zmapovali jsme pět spořicích účtů, které aktuálně vynášejí nejvíc

Ilustrační snímek

Česká národní banka letos již několikrát zvýšila úrokové sazby, naposledy v srpnu 2018. Některé finanční domy na to...

Česká pošta má nový ceník, od března si pořádně připlatíme

Česká pošta má nový ceník, od března si pořádně připlatíme

Kurzy.cz Česká pošta mění od března 2019 ceny doručování balíků. Rozdíly mezi současnými cenami a cenami, které začnou platit od...

Najdete na iDNES.cz